27/10/1627

27 - 10 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 1 Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS compareren. Zij bespreken of Langerack door het gezantschap moet worden ingezet. De Raad vindt dat hij teruggeroepen moet worden om verantwoording af te leggen voor het niet volvoeren van zijn opdracht ten aanzien van de alliantie. Z.Exc. stelt voor hem wel te gebruiken en eventueel daarna terug te roepen omdat het schadelijk is voor het land hem op deze wijze terug te roepen. Ook Ernst Casimir adviseert hem samen met de andere ambassadeurs in te zetten mits zij op hem kunnen vertrouwen.
HHM schorten een besluit op.

2 Naar aanleiding van hetverzoek van de ambassadeur van Frankrijk om betaling te krijgen van het extraordinaris pensioen voor de Franse officieren over 1625, laten HHM Doublet dit betalen uit het eerste geld van de ontvangen wisselbrieven uit Frankrijk die boven de 200.000 gld. zullen worden geaccepteerd. Door toekenning van rabat moet Doublet het geld voor de pensioenen proberen bijeen te krijgen. De RvS zal met de Franse ambassadeur spreken om te vernemen wat zijn mening is over de betalingswijze van het pensioen. De Raad moet hem daarbij wijzen op het te Compiègne gesloten verdrag tussen de commissarissen van de Franse koning en de staatse ambassadeurs, waarbij was afgesproken dat HHM de officieren zouden laten betalen. Ook moet de Raad proberen het bewijs van de betaling van de ambassadeur te krijgen.

3 Naar aanleiding van de gisteren genomen resolutie over de betaling van de ongerepartieerden hebben de heren van Holland verklaard het voorschieten van de betaling wel te willen voortzetten, indien de provincies eerst hun aandeel in de door Holland verstrekte vier maanden terugbetalen. Hierop hebben de andere provincies, uitgezonderd Zeeland, gisteren beloofd dit voor de afgelopen maand en de komende twee maanden te doen.
HHM verzoeken Zeeland schriftelijk zijn aandeel in de vervallen vier maanden te betalen. Doet men dit niet, dan zal het bedrag worden ingehouden van het voor de Admiraliteit in Zeeland bestemde deel van het subsidie van 200.000 gld. uit Frankrijk.

4 Gelezen is het verzoek van Jacob Claessen Haijman en Pieter Bisschop, kooplieden te Middelburg, ondersteund door voorschrijven van de Gecommitteerde Raden van Zeeland . In Engeland zijn hun goederen uit Saint-Malo geconfisqueerd omdat in de vrachtbrieven niet stond dat ze voor hun rekening waren. Ze verzoeken hierover in aanwezigheid van Carleton te worden gehoord en onder ede te mogen verklaren dat de goederen hun toekomen.
HHM stemmen hierin toe. Noortwyck en Vosbergen worden gecommitteerd er met Carleton over te spreken.

5 Op verzoek van agent Van der Veecken stemmen HHM ermee in dat hij tegen betaling van 's lands rechten de levensmiddelen, zoals gespecificeerd in de overhandigde lijst, naar Düsseldorf mag brengen voor de hofhouding van de hertog van Palts-Neuburg aldaar.

6 Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten om geld te mogen vorderen van de respectievelijke kantoren ter betaling van hun officieren, handhaven HHM hun eerdere resolutie, namelijk dat zij eerst hun borgtocht met bewijzen moeten wettigen.

7 Overeenkomstig de resolutie van 23 okt. heeft Z.Exc. tijdens de vergadering een lijst ingediend met levensmiddelen en oorlogsmunitie die naar Glückstadt gezonden zouden kunnen worden. Resident Aissema meldt d.d. Hamburg 7 okt. dat Glückstadt redelijk voorzien is van oorlogsmunitie maar een dermate groot gebrek heeft aan levensmiddelen dat de commissarissen van de koning van Denemarken HHM verzoeken twee of drie schepen met levensmiddelen daarheen te sturen in mindering van het subsidiegeld.
HHM laten de RvS zo spoedig mogelijk een schip met levensmiddelen aan de gouverneur van Glückstadt sturen en bovendien 8.000 of 10.000 gld. aan de genoemde commissarissen ter betaling van de soldaten in deze stad. Daarna zal de oorlogsmunitie volgen.

8 De heren van Zeeland stellen dat zij zich houden aan de vermindering van de konvooien en licenten op talk en bontwerk, zoals door de heren van Holland op 1 okt. is voorgesteld.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.