01/11/1627

01 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Op het herhaalde verzoek van de burgers van Breda laten HHM de RvS er bij de in gebreke gebleven provincies op aandringen te betalen opdat de burgers geholpen kunnen worden.

2 Gabriel Leuwens, inwoner van Utrecht, verzoekt om zijn vrijlating. Hij zit gevangen te Heusden omdat hij op paspoort van HHM enkele paarden naar Brussel heeft gebracht voor de prins van Portugal.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

3 Ludolph van Lintzenich verzoekt betaling te ontvangen voor zijn schrijver en om de hem toegekende stuiver voor de biljetten zelf van de schippers te mogen ontvangen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

4 Dotias Wiarda, kanselier van de graaf van Oost-Friesland, compareert en dient na overhandiging van zijn geloofsbrief een propositie 1 in. Hij meldt wat hem en de andere gecommitteerden in Brussel is geantwoord op het verzoek om neutraliteit voor Oost-Friesland. Hij verzoekt HHM het garnizoen in Emden en Leerort weg te halen omdat in Brussel bezwaar wordt gemaakt tegen de neutraliteit zolang HHM in beide steden een garnizoen hebben.
HHM geven de propositie aan de RvS. Deze moet erover adviseren na overleg met Z.Exc. en Ernst Casimir.

5 Het verzoek van luitenant-kolonel Douchant om betaling van zijn gedurende zijn afwezigheid vervallen traktement en de door Languerack ten gunste van Douchant geschreven brief gaan naar de RvS voor advies.

6 Gelezen is het nadere advies van de RvS d.d. 29 okt over het verzoek van Jan ten Hecke om mandement van appèl tegen een door de RvS gewezen vonnis.
HHM machtigen de Raad de nieuw ontvangen stukken te onderzoeken en na de partijen gehoord te hebben opnieuw recht te spreken.

7 De Admiraliteit te Dokkum schrijft d.d. 15/25 okt. dat de borg van Gabinus Hanckema haar voor het Hof van Friesland roept in het geval van preferentie en nadere liquidatie, ondanks het feit dat de Admiraliteit of haar ontvanger wat betreft de rekeningen van het land alleen onder de rechtspraak van de Rekenkamer vallen en alleen aan deze Kamer rekenplichtig zijn. De Admiraliteit verzoekt HHM het Hof te schrijven af te zien van het proces.
Lochteren en Ploos zullen de brief en de bijbehorende stukken nader onderzoeken.

8 Extraordinaris bode Jacob Janssen meldt in zijn verzoek dat de RvS wijlen Michiel Jacobs heeft toegestaan afstand te doen van zijn bode-ambt. Janssen heeft daardoor niet kunnen profiteren van de door HHM op 29 maart verleende akte, waarbij hem het eerste ordinaris bode-ambt dat door overlijden of anderszins zou vrijkomen, was toegekend. Hij vraagt nu boven het getal van boden als ordinaris bode aangenomen te worden.
HHM besluiten Janssen aan te nemen als ordinaris bode boven het vastgestelde aantal boden. Hij krijgt echter pas het ordinaris jaartraktement als een van de andere boden is overleden of op een andere manier afgevallen. Het aantal boden komt dan weer op het oude aantal van twintig. Jacob Janssen heeft vervolgens de eed afgelegd.

1 Geïnsereerd in S.G. 3186 en gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 238-240/folio I, 595-596.