12/11/1627

12 - 11 - 1627

1

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De president bericht Z.Exc. te hebben ingelicht over de gisteren ontvangen brief van luitenant-admiraal Dorp. De stadhouder meent dat men hem op het eerste punt moet antwoorden dat hij de vijand moet najagen en zoveel mogelijk afbreuk moet doen zonder dat men daartoe speciaal opdracht kan geven. Op het tweede punt moet men antwoorden dat, indien de vijand enkele Franse havens zou inlopen, Dorp deze moet bezetten, zoals vroeger ook altijd is gebeurd.
HHM laten de president nader met Z.Exc. spreken. Hij moet ervoor zorgen dat deze het bevel wil geven dat Dorp uitvoert wat hem eerder is gelast, namelijk dat hij de vijand moet volgen tot Land's End en dan naar de kust moet terugkeren.

2 Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. ermee instemt dat de potten uit de IJssel worden gehaald gedurende de vorst en dat deze tegen het voorjaar weer te water worden gelaten. Z.Exc. meent dat in de tussentijd soldaten in de schansen gelegerd moeten worden.
HHM nemen dit over. De Admiraliteit mag de potten oproepen zodra de schansen bezet zijn.

3 Op advies van Z.Exc. wordt de heren van Holland verzocht de zaak van de twee te Medemblik uitgeruste schepen in de komende vergadering van de Staten te brengen. Daar moeten zij bewerkstelligen dat die van Medemblik niet met een nieuw plan komen maar zich houden aan de regels van het land.

4 Digna Cornelis verzoekt om roet vrij naar de Republiek te mogen brengen en nadat er daar kaarsen van zijn gemaakt, deze ook vrij naar Gastel te mogen uitvoeren. Ze verzoekt tevens haar in veiligheid gebrachte laken en andere goederen weer naar Gastel te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies van de Admiraliteit te Rotterdam .
Over haar verdere verzoek om enkele stuks laken die haar door het bij Stoutersgat [Stampersgat] gelegen oorlogsschip afhandig zijn gemaakt, terug te krijgen, mag de Admiraliteit te Rotterdam besluiten.

5 De Admiraliteit te Amsterdam moet informatie inwinnen over het gevecht tussen de Engelse schepen en het Franse schip en of iemand erbij heeft geholpen.

6 Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 17 okt. behoeft geen resolutie.

7 Schot bericht dat de RvS het nuttig acht om een algemene kwitantie te verkrijgen waarbij de Franse ambassadeur 38.000 gld. gegeven wordt om aan de Franse officieren te verstrekken.
Na bestudering van de resolutie van 10 nov. stemmen HHM in met dit advies. De Raad zal de 38.000 gld. aan de Franse ambassadeur verschaffen.

8 De fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam compareert en meldt het volgende. Aangezien HHM er bij resolutie van 20 okt. mee hebben ingestemd dat voor de paarden die worden uitgevoerd naar vijandelijk of neutraal gebied de hoogste heffing moet worden betaald zoals in de lijsten bepaald, hebben de konvooimeesters van genoemde Admiraliteit op een zoghengst of merrieveulen 18 gld. in plaats van 3 gld. geheven. Hierover wordt veel geklaagd en daarom vraagt de fiscaal naar de mening van HHM.
HHM laten 9 gld. in plaats van 3 gld. op een zoghengst of merrieveulen heffen.

9 HHM slaan het verzoek van Cornelis Jacobs van der Dussen om twee voeder rijnwijn uit Brabant naar de Republiek te mogen brengen, af.

10 Op het verzoek van de voormalige pachters van de konvooien en licenten laten HHM die van de Generaliteitsrekenkamer de supplianten inzage geven in de rekeningen van de Admiraliteit te Dokkum over 1623 en 1624 in aanwezigheid van iemand van deze Admiraliteit.

11 HHM schorten een besluit op over het verzoek van mr. Gerrit Berck, voormalig fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam, om uit zijn gevangenschap te worden ontslagen en in Beijerland en het [eiland] Putten te mogen gaan wonen.

12 Josephe Pallache, agent van de koning van Marokko, verzoekt om voorschrijven aan de heren van Zeeland om enkelen uit hun midden te committeren om te bemiddelen in het conflict tussen Jacob Benocx en ene Quaetgebuir. Dit betreft door Benocx meegebrachte en door Quaetgebuir verkochte salpeter.
HHM vragen advies aan de Admiraliteit in Zeeland .

13 Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser verzoeken betaald te worden uit het Franse geld dat hun speciaal tot onderpand is gesteld voor de 50.000 gld. die zij nog tegoed hebben.
Doublet zal hun uit het Franse geld betalen.

14 HHM keuren goed dat Juge zesduizend pond buffels, zesduizend pond peper of gember, vierhonderd stuks serge en tweehonderd stuks linnen doek via Brabant naar Frankrijk brengt tegen betaling van 's lands rechten.

15 Op het verzoek van Godefroij Angelis om het controleurschap van het kantoor van Bergaigne te Bergen op Zoom te krijgen, laten HHM de RvS dit regelen conform eerdere resoluties.

16 HHM kennen Jacomina Niffi uit medelijden 9 gld. toe.

17 Plaatsteker Willem Jacobs Delff heeft de afbeelding van de oude prinses Louise de Coligny ingeleverd. Hij mag deze uitgeven.

1 De zittingsdag begint met de mededeling dat de vergadering tot na de middag is uitgesteld omdat de gecommitteerden van HHM het overleg met de gedeputeerden van de Admiraliteiten hebben voortgezet.