11/12/1627

11 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Meegedeeld wordt dat in het Land van Steenbergen enkele dijken zijn doorgebroken. Het is noodzakelijk dat de drossaard daar maatregelen treft ter voorkoming van verdere schade. Aanstaande maandag wordt deze zaak ter hand genomen als hoofdzakelijk over het drostambt in Steenbergen wordt besloten.

2 Op het verzoek van Arnout Franco, Portugees koopman te Amsterdam, laten HHM hun gezanten naar Engeland aandringen op vrijlating van diens als jood aldaar gevangengenomen zoon, een ingezetene van dit land.
De gezanten zal dit rekest ter hand worden gesteld.

3 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft ter voldoening van de resolutie van 30 november. Zij antwoordt dat de vijand het door Nicolaes Vassij teruggevraagde schip had bemachtigd en daarna te Duinkerke verkocht. Het daar uitgerede schip is vervolgens heroverd en door de Admiraliteit aan de eerste eigenaars gerestitueerd conform de resoluties van 23 nov. 1626 en 12 maart.
Vassi staat de weg van revisie open en hem wordt relief verleend indien de termijn waarbinnen men moet appeleren reeds is verstreken.

4 Hendrick Leendertsen Knol, soldaat onder de compagnie van Languerack, wil weten of de onder het mom van eigen gewas en met tien, twintig wagens tegelijk uit het Land van Altena naar de vijand vervoerde boter, kaas, tarwe, gerst, haver en rondzaad als rechtmatige buit mag worden beschouwd.
HHM vragen de RvS om advies.

5 De gedeputeerden van Holland brengen enkele belangrijke punten in waarover in Engeland onderhandeld dient te worden: de buitensporige schade die de ingezetenen van de Republiek daar lijden door het aanhalen van hun schepen, alsmede de punten uit het rapport van Catz na zijn terugkomst uit Engeland.
Rantwijck, Catz, Boreel, Vosbergen en Schaffer moeten deze punten met de bijbehorende overwegingen in een instructie opnemen. Die zal vervolgens in de vergadering worden onderzocht en goedgekeurd.

6 De kooplieden die zijn aangeschreven de besprekingen over de tarra van het Engelse laken bij te wonen, verzoeken hun beraadslagingen te mogen beginnen. Zij mogen daarvoor de kamer van HHM gebruiken. De locatie zal ook Carleton, die eerder heeft verzocht deze besprekingen te mogen leiden, worden meegedeeld. Als het hem belieft, mag hij de conferentie bijwonen. Mocht hij over dit punt vallen, dan moet hiervan rapport worden gedaan.

7 Resident Vosbergen heeft de propositie ingezonden die hij eergisteren mondeling heeft gedaan. Deze is voor onderzoek aan Lochteren en Schaffer gegeven.

8 HHM nemen geen besluit op brieven van Languerack d.d. Parijs 27 nov. en van Joachimi d.d. Londen 3 december.

9 Ter vergadering wordt een lijst ingediend van de gevangenen in Spanje, die krachtens het laatste akkoord over de uitwisseling van gevangenen moeten worden vrijgelaten. HHM bespreken de bedragen die met de vrijlating gemoeid zijn.
Op voorstel van de gedeputeerden van Holland wordt besloten dat de namen van de gevangenen zullen worden opgestuurd naar de steden en plaatsen waaruit zij afkomstig zijn. De magistraten moeten bij hun vrienden bevorderen de kosten van deze vrijlating op te brengen. Als deze vrienden arm zijn, zouden de steden of plaatsen de kosten moeten opbrengen.

10 Luitenant-admiraal Dorp, ter vergadering ontboden, wordt gelast om met de gereedliggende schepen terug naar de kust te gaan. Hij belooft dit te zullen doen.