21/12/1627

21 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op 11 dec. heeft Nicolaes Vassij op zijn rekest toestemming gekregen voor revisie. Hij heeft daarop verzocht hem door de Admiraliteit te Amsterdam een kopie van het proces en het vonnis te laten geven.
HHM zullen de Admiraliteit schrijven de suppliant inzage te geven in de stukken en hem een kopie van het vonnis te doen toekomen.

2 De volmachten en de ingezetenen van Ameland verzoeken door HHM gemachtigd te worden iemand naar Brussel te sturen om hun neutraliteit aldaar te verkrijgen omdat de heer van Ameland op dit punt in gebreke blijft. Ook vragen zij gemachtigd te worden het geld uit de accijnzen daarvoor aan te wenden.
HHM verzoeken de heer van Ameland zijn ingezetenen tevreden te stellen, anders zullen ze aan hun verzoek moeten tegemoetkomen.

3 De regeerders en de gemene ingezetenen van de heerlijkheid Eethen en Meeuwen verzoeken om een verklaring dat zij de zelf gefokte en grootgebrachte dieren aan weerszijde mogen markten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

4 Jan Carlo Smissaert verzoekt HHM de ambassadeurs naar Engeland te gelasten de restitutie te bevorderen van zijn goederen. Deze zijn door de Engelsen uit verschillende schepen in beslag genomen.
HHM staan dit toe.

5 Rantwyck maakt melding van de grote ongelijkheid op de verschillende kantoren inzake de licenten over uitgaande goederen. Er zijn lieden van wie sinds de openstelling van de licenten Bosch' licent op de oude voet is geïnd. Zij verzoeken om restitutie daarvan.
HHM schrijven generaal Eck, die momenteel te Rotterdam is, om informatie over deze situatie.

6 Op zijn verzoek mag Joachimi vier- of vijfhonderd pond kaas voor driekwart vrij naar Engeland laten overkomen met de oorlogsschepen van de daar naartoe vertrekkende ambassadeurs.

7 HHM depêcheren ordonnantie op de declaratie van Jacob Brauw, secretaris van Joachimi, van zijn dienstreis van Engeland naar hier en terug. De declaratie beloopt in totaal 210 gld. 18 st., inclusief 114 gld. aan levensonderhoud gedurende de wachttijd van 38 dagen à 3 gld. per dag.

8 De griffier wordt gelast in publieke depêches slechts de titel van ridder te geven aan degenen die deze verkregen hebben in een publieke functie van het land.

9 Nicolaes Kien compareert en rapporteert dat Brasser ter voldoening van het akkoord van 6 dec. elf last meel à 24 tonnen per last geleverd heeft, met 69 last rogge, dertigduizend pond meikaas en tien last zeezout uit Brouage. Deze levensmiddelen [voor Glückstadt] heeft hij goed en houdbaar bevonden om over zee te zenden.

10 Naar aanleiding van de gisteren genomen resolutie doet de RvS aanzeggen dat de Brasser geleverde wapens door de Raad gecontroleerd hadden moeten worden.
Wanneer Brasser om betaling komt moet hierop worden gelet.

11 Een brief van orateur Haga vereist geen resolutie.

12 De heren van Holland verklaren op het verzoek van de kanselier van de graaf van Oost-Friesland in te stemmen met de verlenging van het krediet van 60.000 rijksdaalder met nog een half jaar.
HHM conformeren zich hieraan.

13 De gedeputeerden van Utrecht berichten dat passementen van zware zijde uit Holland Utrecht binnenkomen. Zij verzoeken hiertegen op te treden.
HHM oordelen dat de reeds uitgevaardigde plakkaten moeten worden nageleefd en zullen dit de gedeputeerden aanbevelen.

14 Ontvanger-generaal Doublet reageert op de brief van 17 juli van de Rekenkamer betreffende het sluiten van zijn rekening. Hij bericht dat hij in zijn rekening tot en met 1623 verschillende onbetaalde decharges op de provincies heeft gegeven, die met enkele partijen waarvoor nog geen ordonnanties zijn verleend een schuld van 5.322.965 gld. 10 sch. 11 d. belopen.
Dit zal nader worden onderzocht door de Rekenkamer, waarna rapport zal worden uitgebracht.

15 Ruisch, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, vraagt om subsidie en een resolutie op enkele andere zaken.
Hij dient deze op schrift te stellen.

16 De Admiraliteit in Zeeland schrijft dat zij van de goederen naar Calais het konvooi conform de laatste verhoging voor de openstelling laat betalen, te weten naar de kolom van het licent uitgaand naar vijandelijke landen. Zij constateert immers dat de vijand zijn rivieren gesloten houdt, zodat de openstelling door HHM geen effect sorteert. De redenen die HHM hebben doen besluiten tot de verhoging voor de uitgaande goederen naar Calais zijn onveranderd, maar de Admiraliteit klaagt dat te Amsterdam geen gelijke voet wordt gehouden. Daar wordt niet meer betaald dan in de kolom van uitgaande goederen naar neutrale landen staat aangegeven.
HHM zullen dit onderzoeken.

17 Antwerpen is op 28 sept. gecommitteerd om Cornelis Janssen van der Graeff te horen over diens op 23 aug. verkregen octrooi, alsmede om de tegenstanders van dit octrooi te horen. Hij rapporteert zijn bevindingen.
HHM verlenen Van der Graeff met ingang van heden het octrooi op de Delftse aarde, onder voorbehoud van de akte die door de dijkgraaf en hoogheemraden is gegeven aan Cornelis Lenaerts van de IJssel tot afgraving van een stuk land of andere akten die eerder zijn afgegeven. Die blijven van kracht.

18 Feit en Schaffer berichten dat de gedeputeerden van Oost-Friesland het gisteren door hen gebrachte antwoord in dank hebben aangenomen. Ook hebben zij met Z.Exc. overlegd over de verdediging van enkele plaatsen in Oost-Friesland. De stadhouder bracht verschillende overwegingen in, die morgen in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS zullen worden onderzocht en nader besproken.