22/12/1627

22 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een brief verzoekt de Admiraliteit te Rotterdam om interpretatie van het op 23 juli 1626 aan Daem Hendrixen gegeven consent. Het College vraagt of HHM weten dat hij zijn schepen en goederen van Venlo naar Boxmeer, Goch en andere in het consent gespecificeerde plaatsen vervoert, maar onderweg ook lost zonder eerst ten kantore zijn generale lading aan te geven en driedubbel licent te betalen.
HHM antwoorden dat zij de waren van Daem Hendrixen naar deze landen willen laten komen. Om dit te bevorderen en om oponthoud door de vijand te voorkomen is hem daarom vergund enkele van deze waren onderweg te lossen zonder aangifte te doen van zijn generale lading.

2 Kapitein Hemkens is op de Maas aangekomen. HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam hem in plaats van Valck de gezanten naar Engeland te laten vervoeren.

3 De RvS adviseert over het op 5 nov. ingediende rekest van Francois Treeck, koopman uit Luik, en Thomas Landau uit Maaseik. Zij klagen door de soldaten te zijn belet hun waren van Luik naar Maaseik en van Luik naar Venlo te brengen. De Raad meent dat zij van de openstelling van de licenten moeten kunnen profiteren.
HHM zullen dit op het rekest apostilleren.

4 De RvS adviseert op het nadere aandringen van luitenant-kolonel Douchan, dat vastgehouden moet worden aan de eerdere resolutie op de absentie van officieren.
HHM conformeren zich hieraan.

5 HHM lezen het advies van de RvS over het op 11 dec. ingediende rekest van Hendrick Leendertsen Knol. De Raad constateert dat bij de uitvoer uit het Land van Altena onder voorwendsel van eigen gewin 's lands rechten en licenten fors worden ontdoken. De in het rekest gespecificeerde goederen (kaas, boter, tarwe, gerst, haver en rondzaad zoals kool- en mosterdzaad) mogen de schans van Doeveren niet passeren, maar moeten door Heusden worden vervoerd. Daar moeten ze worden gecontroleerd en moeten 's lands belastingen worden betaald.
HHM nemen het advies over. Zij schrijven de gouverneur te Heusden en de commandant te Woudrichem te bevelen dat de waren door Heusden moeten komen. De licentmeester aldaar moet worden gelast die te visiteren en hiervan 's lands rechten te innen.

6 HHM staan een lakei van de prins van Portugal toe met twee brillen1 van hier naar Antwerpen te gaan zonder betaling van licent.

7 Commandant Marcus de Bie verzoekt terugbetaling van 122 gld. die door hem aan Abraham Wouterssen zijn betaald voor zijn diensten als kamerbewaarder van de gevangen predikanten op Loevestein tussen 13 juli 1626 en 13 sept. 1627 à 2 gld. per week.
Thesaurier-generaal De Bie zal nazien wat deze eerder heeft ontvangen.

8 Bode Adriaen Pauw wordt 12 gld. toegekend omdat hij het bericht van de verovering van Groenlo hier als eerste mondeling heeft overgebracht.

9 Voor Pieter van Blanckeroort, geweldige over de Hollandse schepen te Vlissingen, wordt ordonnantie van vier maanden traktement gedepêcheerd.

10 Dirck Heijnck en Barthel Reael, kooplieden te Amsterdam, hebben op 10 maart een voorschrijven gekregen aan de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk], om teruggave van de goederen die hun zijn afgenomen.
HHM schrijven nogmaals met hetzelfde doel om ten minste de nog niet geconfisqueerde helft terug te krijgen. Ook zal aan de ambassadeurs worden geschreven deze zaak aan te bevelen.

11 Omdat de prijs van salpeter sterk is gestegen, zal worden geschreven aan de ambassadeurs in Zweden en Polen vijfhonderd- of zeshonderdduizend pond te kopen en te bevorderen dat door andere kooplieden gekocht salpeter ook hierheen wordt gebracht.

12 Er zijn twee brieven van Joachimi ontvangen, d.d. 13 en 17 december. Zij gaan vergezeld van het antwoord van de koning, op zowel het arrest van de Oost-Indiëvaarders als het verzoek hetgeen zich bij Texel heeft afgespeeld te verhelpen.
De brieven zullen nader worden onderzocht. Ze worden meegenomen door de gedeputeerden van Holland.

13 De burgemeesters en de raad van Bremen schrijven d.d. 20 nov. zich ter bescherming van de scheepvaart op de Wezer te hebben moeten verweren tegen overlast van volk van de koning van Denemarken. Zij hebben hun oorlogsschip heroverd en de koopvaardijschepen bevrijd.
Deze kennisgeving behoeft geen resolutie.

14 Josua van Sonnevelt verzoekt te mogen aanblijven als secretaris de la lingua te Venetië. HHM stellen een besluit uit totdat Oosterwyck daar zal zijn gearriveerd. Zijn advies zal hierover worden ingewonnen.

15 Feith en Schagen rapporteren dat die van de Austraalse Compagnie hun aanspraken zo ver uitbreiden, dat van een akkoord geen sprake zal kunnen zijn. Daarom raden zij aan met die van de WIC te spreken om hun het effect van hun octrooi te laten genieten of tenminste enkele reizen te laten doen.
De heren die op de eerste vergadering van de Heren Negentien zullen compareren worden gelast en gemachtigd met die van de WIC te spreken om de zaak zo mogelijk te schikken.

16 De eerste en de andere raden in de Raad van Brabant schrijven dat in verband met het overlijden van mr. Pieter Stas, de hoge leeftijd van Martini en de ziekte van de heren Loon en Born, de Raad uit niet meer dan vier functionerende personen bestaat. Volgens hun instructie moeten zij met minstens vijf personen zijn voor beraad om recht te kunnen doen aan de partijen. Hoewel zij door het overlijden en conform de inhoud van de resolutie van HHM d.d. 2 dec. 1619 gekomen zijn op hun oude getal van zeven, hebben zij om bovengenoemde redenen drie gekwalificeerde personen, rechtsgeleerden en ingeboren Brabanders benoemd: mr. Fabiaen van der Vliet, mr. Augustijn Baccaert en mr. Hanecops. Zij verzoeken HHM hieruit een persoon te kiezen en deze van commissie te voorzien opdat de rechtsgang niet langer wordt vertraagd.
HHM kiezen Van der Vliet. Omdat het aantal raden voor wie traktement is geordonneerd daarmee boven de zeven komt, moet hij het zolang zonder traktement doen, totdat door overlijden of op andere wijze een plaats in de raad vrijkomt. Die mag dan niet worden aangevuld.

1 De term bril werd in deze tijd ook gebruikt voor verrekijker.