27/12/1627

27 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De burgemeesters, schepenen en de raad van Goch verzoeken d.d. 20 nov. om de termijn van drie weken die zij van de RvS gekregen hebben om te reageren op de zaak van kapitein Moulert, te verlengen met nog drie weken.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

2 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 dec. dat er geen oorlogsschip naar de kust van Barbarije [Marokko] gaat, maar dat er bij Texel verschillende koopvaardijschepen van tussen de honderdvijftig en tweehonderdvijftig last gereedliggen, uitgerust met tussen de acht en 24 gotelingen, die door de Straat van Gibraltar zullen varen.
Josephe Pallache wordt meegedeeld zich hierop te richten.

3 De Admiraliteit in Zeeland verzoekt d.d. 21 dec. om een nadere interpretatie van de resolutie van 3 dec. betreffende de verdeling van de boeten en confiscaties, voortspruitend uit de door de cherchers ontdekte fraude. De Admiraliteit wil weten of de helft, die de pachters conform het 21ste artikel van hun ordonnantie krijgen zodra zij het bedrog vaststellen, zonder verdere onkosten mag worden genoten.
Essen, Noortwyck en Ploos zullen deze zaak onderzoeken.

4 De burgemeesters en raad van de stad Münster verzoeken d.d. 24 juli het proces te staken dat enkele soldaten te Zutphen hebben ingesteld tegen de commandant te Lünen. Dit betreft de aan enkele Münsterse burgers toebehorende goederen die door de soldaten in beslag waren genomen en door de commandant van Lünen zijn vrijgemaakt.
Het verzoek gaat naar de RvS voor een beslissing.

5 Fabiaen van der Vliet heeft in handen van de president de eed als raad van Brabant afgelegd.

6 De RvS adviseert op het op 20 dec. ingediende rekest van Tielman Cannaerts. De Raad heeft in deze zaak naar eer en geweten recht gedaan en heeft er vooral op gelet dat de wijnen in kwestie niet waren verlicent.
HHM laten de zaak hierbij en wijzen het verzoek om appèl af.

7 HHM vragen advies aan de RvS over het aanhouden of afdanken van de compagnieën van Rouillac en Monschau.

8 Op het voorstel van de president om de betaling te regelen van de ongerepartieerden wordt ontvanger-generaal Doublet ter vergadering ontboden. Hij is gelast met de RvS te spreken met de bedoeling een assignatie te maken op de provincies waarmee de achterlopende betalingen aan de compagnieën gedaan kunnen worden.

9 De RvS adviseert op het op op 21 dec. ingediende rekest van die van Eethen en Meeuwen te apostilleren dat de supplianten zich moeten houden aan hun vrijgeleide, aangezien de dieren daarin begrepen en omschreven zijn.
HHM conformeren zich aan dit advies. Dientengevolge gelasten zij alle betrokkenen die van Eethen en Meeuwen niet te belasten of hun transport van de zelf gefokte dieren aan weerszijden te verhinderen.

10 De RvS adviseert d.d. 3 dec. op het op 22 okt. ingediende verzoek van Percheval.
HHM laten de Raad hem vanwege zijn goede diensten als kwartiermeester-generaal in het leger in plaats van Valckenborch zonder kosten voor het land in redelijkheid belonen uit de gage en het traktement van Valckenborch.

11 Op het verzoek van Olphert Barents, gecommitteerde in de Generaliteitsrekenkamer, gelasten HHM hun ambassadeurs naar Frankrijk teruggave te bewerkstelligen van zijn schip met goederen. Deze zijn hem in 1626 door een Franse rover ontnomen.

12 Johan Angelius Werdenhagen, resident en geheimraad van de administrator van Maagdenburg, verzoekt HHM in een memorie de 16.850 rijksdaalder, door de koning van Denemarken ten behoeve van de administrator op de financiële bijstand van HHM geassigeerd, uitsluitend aan hem te betalen.
HHM zijn echter al veel eerder met Simon van der Does, koopman te Amsterdam, en consorten overeengekomen het geld aan de administrator te betalen. De memorie zal worden gegeven aan Van der Does en consorten om hierop te reageren. Intussen wordt Doublet tot nader order gelast geen geld - van de hoofdsom noch van de rente - op de vanwege het overmaken van dit geld verstrekte obligatie aan Van der Does en consorten uit te betalen.

13 De weduwe van Hendrik Pieters is toegestaan drieduizend mud Duitse kalk, drieduizend gangen grote kolen, duizend voeder smeedkolen en tweehonderdduizend leien vanuit het Land van Namen en Luik langs de Maas naar 's- Hertogenbosch te voeren, op voorwaarde dat bij het in- en uitvoeren 's lands rechten worden betaald.

14 Op het verzoek van ambassadeur D'Espesses verlenen HHM gratis paspoort aan De Custoioux, alsmede voor diens broer, elk met twee dienaren en de nodige bagage. Als voorwaarde stellen zij dat de bagage wordt onderzocht om te zien of daaronder geen andere zaken worden uitgevoerd.

15 De weduwe van Berck, voormalig ambassadeur te Venetië, heeft twee declaraties ingediend. De eerste is van de anderhalf jaar volgend op de eerste drie jaren van de legatie, en de tweede van de kosten die sindsdien door haar man zijn betaald.
Deze gaan voor onderzoek en rapport naar thesaurier-generaal De Bie.

16 Er wordt geen besluit genomen op het verzoek van Jacob de la Riviere om een vergoeding voor zijn diensten bij het bekendmaken van enkele geheime zaken aan Languerack.

17 De Gecommitteerde Raden van Zeeland verzoeken d.d. 23 dec. om zes sloepen. Deze moeten de toevoer van Antwerpen op Zandvliet met suien van de Kruisschans over water helpen verhinderen.
HHM vragen de Admiraliteit te Rotterdam om advies.
In dezelfde brief berichten de Gecommitteerde Raden opdracht te hebben gegeven de schade die met de laatste hoge vloed is berokkend aan de nieuwe forten omtrent Lillo1 te herstellen. Deze reparatie zal volstrekt niet zoveel kosten als zij eerder hebben voorgesteld.
HHM zullen hierover spreken met de RvS.

18 HHM zullen de Admiraliteit in Zeeland vragen een staat op te sturen van hetgeen zij sinds de afloop van het Bestand heeft ontvangen aan subsidie van de zeeoorlog.

19 Luitenant-admiraal Dorp schrijft d.d. Vlissingen 25 dec. dat alle schepen van de kusten gehavend zijn binnengekomen. De vijand heeft weer twaalf schepen uitgerust.
HHM sturen een kopie hiervan aan de Admiraliteiten met het verzoek hun schepen weer naar de kust te zenden.

20 De RvS adviseert op het rekest van sergeant-majoor-kapitein Adriaen Duijck om enkele dagen te wachten met het aannemen van nieuw volk ter vervanging van de op het schip van kapitein Begijn door de vijand gevangengenomen manschappen.
De RvS dient te adviseren welke voet moet worden gehouden ten aanzien van de wapens die de op de oorlogsschepen aangestelde soldaten verliezen. De vraag is of deze aan de kapiteins uit het magazijn van het land dienen te worden gerestitueerd of niet.

21 De RvS wijst het verzoek af van Johannes van der Meeren, conducteur te velde van de oorlogsmunitie, om 30 in plaats van 20 st.
HHM nemen dit advies over.

22 Feith heeft een dozijn servetten laten kopen van 18 gld. 18 st. voor zijn reis naar Emden.
Hiervan zal ordonnantie worden gedepêcheerd.

23 In het rekest melden enkele schippers uit Engeland dat bij Texel vier Franse schepen en bij Enkhuizen één Frans schip ligt. Deze dreigen hen zelfs in het binnenland te willen overmeesteren. Zij verzoeken HHM hiertegen maatregelen te nemen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam en te Enkhuizen om zowel de Fransen als de Engelsen te bevelen elkaar geen schade te berokkenen op de Zuiderzee, in Texel of in een van de andere zeegaten van dit land. 2

1 In de marge wordt gesproken van Blauwgaren en andere forten.
2 Doorgehaald in S.G. 52 is de toevoeging dat met een of meer konvooiers uitgevaren Franse of Engelse koopvaardijschepen door dit konvooi beschermd zullen worden.