29/12/1627

29 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Thesaurier-generaal De Bie bezit enkele declaraties van hofmeester Mortaigne over de defroyementen van de ambassadeurs.
Hij moet hierover aan de RvS rapporteren en daarop ordonnantie laten depêcheren.

2 Thesaurier-generaal De Bie rapporteert niet te weten van de reizen van Nicolaes van der Houve, waarvan op 24 dec. een declaratie is ingediend.
HHM zullen de declaratie voor onderzoek en betaling aan de Admiraliteit te Rotterdam ter hand stellen.

3 Voor onderzoek van de declaraties van wijlen Berck worden naast thesaurier-generaal De Bie ook Eck, Noortwyck en Ploos gecommitteerd.

4 De weduwe van Pieter Slachmulder, grootmoeder en wettige tutrice van de vier onmondige kinderen van wijlen mr. Daniel Slachmulder, voormalig fiscaal van de Admiraliteit in Zeeland, verzoekt om een vergoeding van zijn hoge onkosten vanwege diens extraordinaris diensten bij de uitwisseling van de gevangenen. Hij is tijdens de uitvoering van deze commissie in 's- Gravenhage gestorven.
HHM kennen haar voor deze aanspraken 400 gld. toe.

5 De administrator van Maagdenburg wil door Frankrijk naar Engeland reizen ter bevordering van het algemene welvaren.
HHM gelasten hun gezanten naar Engeland deze zaak aan te bevelen bij de koning en waar dat verder nodig mocht zijn.

6 De burgemeester en schepenen van de stad en heerlijkheid Breskens klagen door de burgemeesters en de schepenen van het Vrije van Sluis bezwaard te worden met het foerageren van de in Cadzand gelegerde ruiters. Zij verzoeken mandement van appèl met de clausule van inhibitie en relief indien zij binnen een redelijke tijd de appellatie niet hebben opgeworpen, verheven of vervolgd.
HHM machtigen de RvS de partijen schriftelijk op te roepen om deze zaak af te wikkelen.

7 Op het namens Chastillon ingediende rekest om betaling van zijn traktement als ritmeester gedurende zijn afwezigheid wordt advies aan de RvS gevraagd.

8 HHM wijzen het verzoek van Dirck de Swart, voormalig kapitein in dienst van de WIC, om een traktement of bijdrage, af. De suppliant wordt opgedragen zich te wenden tot de WIC .

9 Konvooimeester Adriaen Repelaer heeft gevraagd om een beslissing over de rente na de opschorting van het overleg hierover op 24 december.
Na onderzoek van de eerder uitgebrachte adviezen en genomen resoluties is hierover nog niet besloten. Doch Repelaer legt ten overstaan van de president de eed af conform de resolutie van 24 dec., waarbij hij verklaart van de overgenomen ordonnanties direct noch indirect iets te hebben ontvangen.

10 Ondanks nader aandringen van luitenant-kolonel Douchan om betaling van het tijdens zijn afwezigheid verschenen traktement, blijven HHM bij hun eerdere resolutie. Ze wijzen het verzoek dus af.

11 Een beslissing op het verzoek van Isaac Lus om ten dienste van het land te worden aangesteld of een traktement te krijgen, wordt uitgesteld.

12 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 27 dec. geen sloepen te hebben waarmee Zeeland kan worden bijgestaan.
Dit zal besproken worden met Z.Exc.

13 HHM resumeren de gisteren voorgestelde zaak betreffende het slechten van de wallen te Doetinchem en Lochem. Z.Exc. stemt hiermee in, omdat de vijand daar slechts met een formeel leger uit te krijgen zou zijn, waarmee het graafschap Zutphen opnieuw geruïneerd zou worden.
HHM schrijven de Staten van Gelderland het raadzaam te vinden tot het slechten van de wallen over te gaan. Men wil echter eerst met de Staten overleggen en zo spoedig mogelijk hun oordeel daarover vernemen.

14 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat de liquidatie van het voorschot aan de Franse troepen nog niet is voltooid. Zij verzoeken dit te hervatten en af te handelen.
Hierop worden de retroacta nagezien.

15 De gecommitteerden van HHM ter beveiliging van de zee rapporteren conform de resolutie van 18 dec. met Z.Exc. te hebben overlegd over de opgestelde staat van de oorlog te water. De stadhouder heeft deze gehouden voor onderzoek. Ook hebben zij de andere hoofdzaken aan Z.Exc. meegedeeld. Hij stemt ermee in de soldij en de kostgelden van de matrozen alsmede de kostgelden van de musketiers op de 35 schepen, vijf jachten en vijf fregatten, bestemd voor de kust van Vlaanderen en voor het kruisen, te repartiëren over de provincies. Ook mag men het op 16 nov. goedgekeurde plan ter ontlasting van de Admiraliteiten over de provincies repartiëren. Eveneens zou men een verdeelsleutel voor de twee miljoen over de verschillende Colleges moeten vaststellen, in evenredigheid met de mate waarin zij met de equipage op de rivieren en op zee belast zijn en het inkomen dat daartegenover staat. De provincies zou verzocht moeten worden meer lasten van de lopende schulden op zich te nemen, dan waartoe zij verplicht zijn. Bovendien zouden zij hun gedeputeerden nog zes jaren in de Admiraliteiten moeten laten dienen. De Colleges zal worden verzocht ieder kwartaal een overzicht van hun inkomsten op te sturen.
Ten slotte wordt voorgesteld een goede vice-admiraal in Holland aan te stellen over de commandeurs op de kruisers en om over hun traktement te besluiten.
Na onderzoek van al deze punten wordt de heren verzocht deze punten op schrift te stellen voor nader onderzoek.