16/02/1628

16 - 02 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van het herhaald verzoek van commissaris Franchemont besluiten HHM dat hij niet kan worden betaald, aangezien hij niet op de bij het verdrag van Compiègne opgestelde lijst van de extraordinaris pensioenen voorkomt.

2 De RvS acht het verzoek van kolonel Veer van 31 dec. 1627 om vergoeding van zijn traktement als kapitein tijdens zijn absentie niet conform de resolutie van HHM.
HHM wijzen het verzoek van de hand.

3 Eck bericht over de declaraties van de overleden Berck, voormalig ambassadeur te Venetië.
HHM nemen hierover geen besluit. De heren van Holland nemen de declaratie ter controle mee.

4 Fiscaal Kinschot schrijft over het hem op 8 feb. ter hand gestelde rekest van de weduwe van Nicolaes van der Mast. Hij heeft geen kennis van de kwestie die sinds de veroordeling door de gedelegeerde rechters voorbij is en verzoekt hierover niet meer te hoeven adviseren.
HHM wijzen het verzoek van de weduwe af.

5 Goswinus Meurskens betoogt dat ontvanger-generaal Doublet weigert hem 40.000 gld. te betalen tenzij hij in ruil daarvoor alle vervallen ordonnanties krijgt. Die kunnen echter nog niet worden gegeven omdat ze nog niet zijn gedepêcheerd.
HHM laten de RvS Doublet en Meurskens horen en ervoor zorgen dat Meurskens de 40.000 gld. krijgt.

6 Enkele kapiteins van de ongerepartieerde compagnieën en graaf Georg Ernst van Stirum klagen ondanks de repartitie geen geld meer te krijgen van hun solliciteurs in 's- Gravenhage.
In navolging van hun resolutie d.d. 31 dec. 1627 laten HHM de RvS bewerkstelligen dat de compagnieën hun soldij over de afgelopen en nog komende maanden betaald krijgen.

7 Bericht is dat de compagnie van kapitein Beau Grenier in Groningen niet wordt betaald. De Staten van Groningen verzoeken hiervoor geld te krijgen.
HHM laten de RvS onderzoeken of dit een fout is van de kapitein of van de solliciteur.

8 De luitenant-kolonel en kapiteins van het regiment van Candale vragen om het geld dat zij van het land tegoed hebben tot 31 dec. 1627. Hun nieuwe solliciteurs zouden ongehinderd de ordonnanties sinds 31 dec. 1627 moeten krijgen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

9 Claes Juriaens, inwoner van Purmerend, schrijft dat het inkomen van het land fors kan stijgen door belasting te heffen op het Noordse hout.
HHM zullen hier te zijner tijd op letten.

10 Volgens De Bie en Schaffer vindt Z.Exc. dat de persoon wiens voorstellen op 14 feb. zijn gelezen enkele van zijn plannen moet demonstreren zodat men over de rest kan oordelen.
HHM zullen hem dit voorleggen.