19/02/1628

19 - 02 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op de brief waarin de Staten van Holland Willem Sibrantsen Groes nomineren als raad in de Admiraliteit in het Noorderkwartier depêcheren HHM commissie. Het verzoek vanwege zijn ziekte het Admiraliteitscollege te machtigen hem de eed te laten afnemen is afgewezen.

2 De weduwe van kapitein Jan Engelen verzoekt een jaartraktement omdat haar man het verraad tegen Maurits heeft ontdekt.
HHM laten ontvanger-generaal Doublet haar eenmalig 100 gld. betalen.

3 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 17 feb. over de op 11 feb. ontvangen brieven van Ernst Casimir en de gedeputeerden te Emden. Naar aanleiding van de belangrijkste punten besluiten HHM conform het advies:
I Sinds het verzenden van voornoemde brieven zijn de voor de Eems bestemde oorlogsschepen daar waarschijnlijk aangekomen aangezien de Admiraliteitscolleges daartoe in verschillende brieven zijn aangespoord.
II Het bouwen van forten langs de Eems kan de keizerlijken niet belet worden zolang HHM geen partij kiezen tegen de keizer.
III Volgens de resolutie van 22 jan. moeten die van Leerort het passeren van de keizerlijken met hun ponten verbieden. Wanneer de waarschuwing niet helpt, moet er daadwerkelijk worden ingegrepen, doch zonder de neutraliteit te schenden.
IV HHM zullen nog bespreken wat naast het door de oorlogsschepen te controleren verbod van uitvoer van de Republiek naar het keizerlijke volk gedaan moet worden.
Schaffer verklaart namens Groningen dat men op alle manieren het maken van forten of sterkten boven en beneden Emden op de Eems of aan de waterkant tot nadeel van de Republiek naar vermogen behoort te verhinderen. Het verbod van toevoer naar Oost-Friesland moet niet langer worden uitgesteld maar overal in de Republiek gepubliceerd en uitgevoerd worden. Anders zou het vergeefs en oneerlijk zijn vergeleken met alles wat er in Groningen en omgeving is ondernomen en nog zal gebeuren.
Na bespreking van de gisteren ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden laten HHM de RvS adviseren over het verzoek de servitiën te betalen. Bovendien wordt aan de gedeputeerden geschreven nog langer in Emden te blijven.

4 De heer Swalbach doet enkele voorstellen in dienst van het land.
Aangezien hij niet langer hier kan blijven, zeggen HHM Swalbach wegens bezigheden geen tijd te hebben zijn voorstellen zo snel te onderzoeken. Zij zullen hem schrijven zodra zij besluiten de voorstellen te gebruiken.

5 Naar aanleiding van het voorstel ter afleiding enkele schepen naar de kust van Spanje te sturen onderzoeken HHM of de WIC met het oog hierop niet ondersteund moet worden.

6 HHM verlenen Johan van Heimbach, doctor in de medicijnen in Düren, voor een jaar paspoort om met zijn vrouw en gezin overal vrij en ongehinderd te mogen reizen.

7 Op verzoek van de keurvorst van Keulen laten HHM Johan Buisson vijftien hengsten en merries voor driekwart vrij voor hem uitvoeren uit de Republiek.

8 De afgevaardigde van de stad Sluis verzoekt betaling van 17.333 gld. 15 st. die de arme ingezetenen aldaar voor geleverde goederen en geleend geld tegoed hebben uit het sterfhuis van ontvanger Casenbroot. De ingezetenen zijn tevreden met 8.333 gld. 15 st. in contant geld en 9.000 gld. in obligaties.
HHM winnen hierover advies in bij de RvS.

9 HHM lezen het rekest van enkele schippers die in 1625 de Franse ruiters hebben vervoerd. De Amsterdamse koopman Jan de Roij wil hun betalen conform de in Frankrijk gemaakte begroting en met aftrek van een derde deel. De supplianten verzoeken HHM te zorgen voor hun betaling en Roij door de magistraat van Amsterdam te laten vragen waarom hij de schippers blanco kwitanties laat tekenen.
HHM laten de naar Amsterdam vertrekkende Eck hierover spreken met de magistraat opdat deze Roij hoort. Als dit is gebeurd, mag erover aan de ambassadeurs van HHM in Frankrijk worden bericht.

10 Op verzoek van Beniamin Ben Remoch en Jacob Ben Ros laten HHM hen de goederen van de koning van Marokko vrij uitvoeren.
Ben Remoch en ook Pallache moeten de koning schrijven dat hun toestemming is verleend en zij alle hulp hebben gekregen.

11 Het herhaalde verzoek van Michiel Ham om financiële ondersteuning wijzen HHM opnieuw af.

12 Het voorstel van Isaac Lus om in Frankrijk de zaken van kooplieden te behartigen is afgewezen.

13 Het verzoek van Gabriel a Costa om een traktement is afgewezen.

14 Van de Lingen en Gruijs, raden van State, compareren met ontvanger-generaal Doublet en commies Van der Haer. Zij vragen of solliciteur Meurskens aangehouden moet worden in de bediening van de compagnieën van het regiment van Candale en hem de vastgestelde 40.000 gld. betaald moet worden terwijl er geen geld is. Derhalve vragen de comparanten op welke manier de nu op betaling aandringende ongerepartieerde compagnieën en Meurskens hun achterstallige betaling kunnen ontvangen.
De RvS adviseert Meurskens' ordonnanties tot 31 dec. 1627 om te zetten in obligaties en hem contant 20.000 gld. te geven. De obligaties moeten weer worden ingetrokken als de bijdragen uit de provincies zijn binnengekomen. De rente kan dan worden verhaald op de provincies die achter zijn met betalen.
HHM sluiten zich bij dit advies aan wanneer de omzetting in obligaties zowel geldt voor de door Meurskens bediende als de andere compagnieën.

15 Een brief van Oosterwyck d.d. Venetië 28 jan. met bericht over zijn aankomst aldaar behoeft geen resolutie.

16 Op zijn verzoek mag Hendrick Janssen van Borculo naast de andere ordinaris boden op de ordinaris beurten reizen en in dienst van het land worden ingezet. Dit bij provisie en zonder gage totdat er een ordinaris plaats vrijkomt.
Hendrick Janssen moet de eed afleggen in handen van de griffier.