24/02/1628

24 - 02 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM hervatten de gisteren behandelde zaak van D'Espesses. De heren van Holland geven hierover nog geen advies, maar voorlopig is besloten Du Pont als geestelijke in dienst van de ambassadeur gratis paspoort te verlenen waarmee hij door Brabant naar Frankrijk mag reizen.

2 Nobel zal Joost de Lange horen inzake zijn voorstel over financiƫle middelen voor het land.

3 Christoffel Israels, burger van Gorinchem, verzoekt teruggave van zijn laken dat wegens het ontbreken van een binnenlands paspoort door de konvooimeester te Heusden in beslag is genomen.
HHM laten een beslissing over aan de Admiraliteit te Rotterdam .

4 HHM wijzen het verzoek af van mr. Nicolaes Dichter c.s., inwoners van Dordrecht. Zij vroegen om vrijdom voor [het vervoeren van] honderdduizend pond ruwkoper en evenveel kalmijn per jaar naar de door hen aan Dirck Heufft verkochte molen.

5 HHM verlenen Marten Garbrants, boekverkoper in Hoorn, voor vijftien jaar exclusief octrooi op het drukken van Catalogum testium veritatis authore Matthias Flacius Illiricus in de Nederlandse taal, mits hij tevoren advies inwint bij de theologische faculteit te Leiden.1

6 De RvS adviseert over het op 6 jan. ingediende verzoek van die van Groede om 4 sch. op iedere door de tappers verbruikte ton zwaar bier te blijven ontvangen. De RvS adviseert dit voor vijf jaar toe te staan.
HHM sluiten zich hierbij aan.

7 Haersolte en Schaffer rapporteren over de op 21 feb. ontvangen berichten van Essen in Emmerik [Emmerich].
Op hun advies schrijven HHM de Kleefse raden zo spoedig mogelijk hun gedeputeerden hierheen te sturen en intussen het onderhoud van de compagnieƫn van ritmeester Soppenbroeck en de terugbetaling aan Diden ter hand te nemen.

8 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 26 jan. onder meer dat die van Bremen ingestemd hebben met de inbeslagname door de keizerlijken van vier nog in de stad aanwezige stukken geschut.
HHM sturen per expresse een conducteur naar Bremen met een brief aan de magistraat om de stukken aan hem te geven.

9 De uit Amsterdam teruggekeerde Antwerpen bericht dat het beraad over de zuivering van de loquaturs op de rekeningen van de VOC ter Kamer Amsterdam niet is voortgezet. Dit komt ten dele omdat Aelberts wegens ziekte afwezig is geweest en ten dele omdat de auditeurs van de rekeningen uit Zeeland hebben geweigerd gevolg te geven aan de insinuatie van de Bewindhebbers in Zeeland . De auditeurs zeggen geen uitnodiging van de Bewindhebbers ter Kamer Amsterdam te hebben gekregen, conform de door HHM opgestelde regel. Bovendien beweren zij dat de loquaturs in Amsterdam niet goed kunnen worden gezuiverd voordat de rekeningen in de verschillende Kamers zijn gevisiteerd. Vervolgens hebben de bewindhebbers in Amsterdam de besognes voor een dag of veertien uitgesteld. Zij verzoeken HHM de auditeurs in Zeeland aan te schrijven binnen dat tijdsbestek voltallig te zijn om het werk te beginnen en uit te voeren. Bij afwezigheid van enkele auditeurs vragen de bewindhebbers machtiging het werk te mogen voortzetten met de aanwezige auditeurs.
HHM schrijven de auditeurs tegen 13 maart in Amsterdam te zijn. Hun reden voor het wegblijven na de insinuatie van de Bewindhebbers in Zeeland achten zij ongefundeerd.
Een besluit aangaande de verzochte machtiging stellen HHM uit totdat zij antwoord van de auditeurs hebben ontvangen.

10 Op het namens de Kleefse regering te Emmerik [Emmerich] door Christiaen Heimbach ingediende verzoek verlenen HHM paspoort aan de heer Marcken, Neuburgse richter te Solingen, om over het platteland te reizen.

11 Agent Van der Veecken bericht dat de keurvorst van Keulen de twee wegens straatroverij in Dorsten gevangenzittende soldaten uit Rees wil uitleveren tot de uiterste grenzen van zijn land. Hij kan hen echter niet naar hun garnizoen te Rees laten brengen zonder de troepen van de koning van Spanje te passeren.
HHM laten de keurvorst dit voorstel nakomen. Van der Veecken dient zich te wenden tot Z.Exc. en de RvS om maatregelen te laten treffen voor de overdracht op de genoemde grenzen en verder vervoer naar het garnizoen van de gevangenen.

12 De Generaliteitsrekenkamer verzoekt d.d. 17 feb. HHM de fiscalen van de andere Admiraliteitscolleges dezelfde opdracht te geven als zij op 24 aug. 1627 aan de fiscaal te Amsterdam hebben gegeven. Ook zij zouden alle posten op de rekeningen van de Colleges moeten terugeisen welke buiten het huishoudelijk reglement zijn ontvangen.
HHM laten de Rekenkamer de partijen royeren die volgens hem tegen de regels van het land betaald zijn.

13 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 22 feb. twee schepen naar de Eems te hebben gestuurd.

14 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 8 feb. over het op 5 feb. door de weduwe van Reinier Anthonis de Visscher ingediende rekest. HHM mogen de suppliante ordonnantie verlenen op ontvanger-generaal Doublet van 450 Kar.gld. 13 st. en 8 d. Dit bedrag heeft zij vanwege de kwijtschelding van HHM bij het sluiten van haar rekening tegoed. De ontvanger-generaal mag haar door een van de commiezen van het halve licent laten betalen.
HHM gaan hiermee akkoord als de weduwe haar aanspraken op enkele maanden huishuur opgeeft.

1 De titel van de later uitgebrachte vertaling van Marcus Boerave luidt: M. Flaccus Illyricus , Catalogus ofte naem-register der getuygen der waerheyt, de welcke voor onse eeuwe de oppermacht van de Roomsche pausen, de verscheyden superstitien, dwalingen ende bedriegerijen des pausdoms hebben tegen gesproken. Hoorn, 1632-1633.