08/03/1628

08 - 03 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM antwoorden1 op de op 25 feb. namens de hertog van Palts-Neuburg ingediende propositie van maarschalk Spierinck, krachtens zijn credentiebrief d.d. Neuburg 1 dec. 1627, over de executie van het Land van Gulik [Jülich]. Vanwege hun alliantieverplichtingen moeten HHM de Kleefse regering helpen bij de executie voor de helft van de inkomsten uit de domeinen en de door haar uitgezette contributies. HHM hebben deze assistentie niet langer kunnen weigeren. Zij hebben de hertog sinds 25 nov. 1625 gewaarschuwd en erop aangedrongen de keurvorst tevreden te stellen. De hertog heeft hun vervolgens om uitstel gevraagd. Aangezien hij geen gevolg aan de voorstellen heeft gegeven en de zaken tot executie leiden, moeten HHM de Kleefse regering als trouwe bondgenoten helpen bij de executie van de contributies en de helft van de inkomsten uit de domeinen.
Dit antwoord wordt vastgesteld. HHM zullen Spierinck een aam wijn schenken.

2 Naar aanleiding van de resolutie van 24 feb. adviseert de theologische faculteit te Leiden het boek van Flaccius Illiricus, door Simone Goulartius uitgebreid en in 1608 verschenen te Genève, in de Nederlandse taal te laten uitgeven.2
Conform hun resolutie verlenen HHM Marten Garbrants octrooi voor het drukken van dit boek.

3 Willem Stevens vraagt om een roei-jacht, gemaakt zoals een visschuit met van achteren tot voren een vast bovennet, achttien paar riemen, zes kleine stukken geschut en verschillende steenstukken. Hij verzekert zich daarmee tegen de vijand te verzetten en deze te beschadigen.
HHM laten voor hem een roei-jacht maken als Stevens van tevoren met de scheepstimmerman bespreekt hoeveel dit zal kosten. Ook moet hij een lijst met in te zetten personen inleveren.

4 De prins van Portugal verzoekt d.d. Brussel 19 feb. sauvegarde om naar zijn huis in Wijchen te mogen gaan.
Na overleg met Z.Exc. verlenen HHM hem en zijn gevolg voor een jaar paspoort als hij niet in de staatse garnizoenssteden komt.

5 Ritmeester Balfour en Dolbier zijn vertrokken om hun lichting van ruiters voor de koning van Engeland in het buitenland te doen. Zij nemen Emden als verzamelplaats.
HHM stellen de Staten van Friesland , de Staten van Groningen en Ernst Casimir hiervan op de hoogte zodat zij geen ruiters door hun provincies naar Emden laten trekken. Balfour wordt schriftelijk verzocht naar HHM te komen en te verklaren of hij in dienst van de Republiek wil blijven of niet. Wanneer hij vertrekt kunnen HHM besluiten over zijn compagnie.

6 HHM verzoeken de RvS de werken tot uitdieping van de IJssel te doen uitvoeren.

7 Vanwege het bericht over transport van een partij hout naar Lillo en daarvandaan over Doel [Beveren] naar Zandvliet verzoeken HHM Z.Exc. de commandant te Lillo te schrijven geen hout meer te laten passeren.

8 De RvS bericht over een brief van commissaris Snoeck aangaande de betaling door ritmeester Kerreij aan zijn compagnie.
HHM laten de RvS uitzoeken wat Kerreij van tijd tot tijd heeft ontvangen en betaald. Eventuele overtredingen moeten passend worden bestraft.

9 In een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 23/13 feb. en van commissaris Hartman d.d. 2/12 feb. wordt bericht over de situatie in Glückstadt. Evenals op de brieven van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 28 feb. en van Walbeeck d.d. 15 feb. nemen HHM hierop geen besluit.

1 Het antwoord is geïnsereerd in S.G. 3187.
2 De originele titel luidt: Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem pontificum romanorum primatui variisque papismi superstitionibus, erroribus ac impiis fraudibus reclamarunt. Genève, 1608. De volledige titel van de later uitgebrachte vertaling van Marcus Boerave luidt: M. Flaccus Illyricus, Catalogus ofte naem-register der getuygen der waerheyt, de welcke voor onse eeuwe de oppermacht van de Roomsche pausen, de verscheyden superstitien, dwalingen ende bedriegerijen des pausdoms hebben tegen gesproken. Hoorn, 1632-1633.