20/03/1628

20 - 03 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM stemmen in met het verzoek van de Schotse koopman Robert Galbraets een dozijn musketten met vijftig bandeliers en twee dozijn pieken naar Schotland te mogen vervoeren als hij daarover 's lands belasting betaalt.

2 De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. Emden 1/11 maart dat die van de stad de commandant opdracht hebben gegeven de soldaten te bevelen geen levensmiddelen te laten uitvoeren. Zij verzoeken een regeling tegen de uitvoer vanuit Bourtange. Daarnaast vragen de gedeputeerden wat zij moeten doen met het voorstel van enkele heren om op commissie schepen op de Eems aan te houden als zij de buit mogen houden en daarover buiten de rechtbank om mogen beslissen.
HHM nemen dit in overweging.

3 Jacob Sem verzoekt uitsluitsel of niet over alle soorten laken, klein en groot, 's lands belasting betaald moet worden. Dit om te voorkomen dat de Admiraliteit te Rotterdam klein laken rekent als half laken.
HHM laten het College hierover oordelen volgens de plakkaten en ordonnanties van het land.

4 Op verzoek van Cornelis Dirxen van Oosterhout, voormalig majoor van Breda, is zijn traktement van 40 gld. per maand nog voor een jaar verlengd, ingaande na beëindiging van de laatste toekenning.

5 Jermias de Cuiper verzoekt consul in Toulon te worden in plaats van de Fransman Simon Grasson. Daartoe hebben verschillende kooplieden uit Amsterdam zijn rekest ondertekend.
HHM vragen hierover advies aan de Directie van de Levantse Handel .

6 De RvS adviseert over de op 22 jan. ontvangen brief van ontvanger Severyns. Het licent op goederen naar Ravenstein moet niet afgeschaft worden vanwege door de Admiraliteit te Rotterdam aan de RvS opgestuurde redenen.
HHM laten de zaak bij het oude en schaffen licent noch konvooi af.

7 Onlangs is het op 9 maart1 aan de prins van Portugal toegezegde paspoort ingehouden, maar nu wordt bericht dat de prinses van Portugal heeft geschreven het paspoort graag te willen.
HHM laten het paspoort wel verlenen.

8 HHM lezen de aan hen gerichte opdracht van Guilielmus Amesius, professor in de theologie, in zijn boek getiteld Bellarminus Enervatus2, waarvoor hij 100 gld. ontvangt.

9 De RvS compareert en meldt dat het thans een gunstig moment is de uitdieping van de Rijn en IJssel aan te pakken. Hij heeft daartoe echter geen geld beschikbaar.
HHM laten de RvS de werken conform eerdere resoluties uitvoeren en schrijven de provincies hun quoten voor de in 1625 daartoe verzochte 300.000 gld. op te brengen.

10 De door de koning van Denemarken afgevaardigde commissarissen en krijgsraden verzoeken HHM d.d. Hamburg 22 feb. hun subsidie niet in levensmiddelen maar in voor Glückstadt bestemd geld aan hen te sturen.
HHM stellen een besluit hierover uit.

11 Joost Brasser gaat ermee akkoord de resterende 18.021 gld. 17 st. 8 d. in geld over te maken. Dan moet hij wel schadeloos worden gesteld door resident Vosbergen die hem opdracht heeft gegeven het bedrag in wapens te leveren. Bovendien moeten HHM bij de huidige lichting van krijgsvolk voor tenminste 9.000 gld. aan wapens van Brasser afnemen.
Volgens hun resolutie van 3 dec. 1627 hebben HHM de assignatie van 90.000 gld. aangenomen onder voorwaarde dat Brasser het resterende bedrag in geld te Hamburg zou betalen als Z.Exc. het daarmee eens zou zijn. Aangezien Z.Exc. nu het restant niet in wapens maar in geld wil hebben, moet Brasser de betaling in geld doen.
HHM geven Brasser een akte van schadeloosstelling.

1 Dit moet 8 maart zijn.
2 De volledige titel luidt: Bellarminus enervatus in quatuor tomes divisus. Amsterdam, 1628.