04/04/1628

04 - 04 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM bespreken de beveiliging van de IJssel en committeren een heer uit Holland om met Hertevelt en Gruijs na overleg met Z.Exc. naar de Veluwe te vertrekken. Zij nemen kapitein Van den Bosch mee en zullen de IJsseloever van boven tot beneden inspecteren en nauwkeurig aantekenen welke werken de beste beveiliging van het land garanderen tegen de komst van de vijand naar de Veluwe.

2 Agent Van der Veecken compareert en klaagt over de procedures die de krijgsraad te Emmerik [Emmerich] volgt op verzoek van Jan Vogel tegen de burgers van Dorsten, zoals gevangenzetting en anderzins.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

3 HHM laten de RvS beslissen over het verzoek van Jan Tjarcx, kapitein van de timmerlieden, om betaling van zijn verdiende loon over 1626.

4 Essen, Noortwyck, Brouwer, Hertevelt, Walta, Haersolte en Schaffer onderzoeken het op 2 april ingediende voorstel van de generaals van de konvooien en licenten.

5 De gecommitteerden van de provincie Utrecht berichten dat de in de stad Utrecht wonende harnasmakers klagen tegenwoordig niet meer te worden ingezet om harnassen te maken voor de Generaliteit zoals de burgers van Dordrecht, Delft en andere Hollandse plaatsen. Zij verzoeken tevens werk te krijgen en hun wapens te leveren.
HHM laten de RvS hierop toezien.

6 De afgevaardigden die met Ferdinand Gunter in bespreking zijn geweest geven twee door hem overhandigde brieven van diens koning d.d. 25 en 27 januari. Z.M. verzoekt hierin een goede hoeveelheid wapens, kruit, lood en lonten te mogen uitvoeren en te betalen van het subsidie van februari, maart, april, mei, juni en juli. De afgevaardigden hebben Gunter vervolgens bericht over de gisteren ontvangen brief van de commissarissen van de koning die verzoeken het subsidiegeld slechts ter bescherming van de steden langs de Elbe aan te wenden. Dat Z.M. dit naderhand heeft toegestaan en HHM dit goedkeuren heeft de secretaris verbaasd. Hij verzoekt dan ook kopie van de genoemde brief.
HHM zeggen Gunter deze toe.

7 In een brief verzoekt de Admiraliteit in het Noorderkwartier de musketiers voor de oorlogsschepen te bestellen.
HHM bespreken dit met Z.Exc. die het raadzaam acht dit uit te stellen tot de afgevaardigden van de verschillende Colleges komen.

8 HHM laten de Admiraliteiten hun op 11 april beschreven afgevaardigden op de hoogte stellen opdat zij kunnen berichten over de situatie van de voor de kust bestemde schepen.

9 HHM lezen in een brief uit Soest [in Westfalen] dat de soldaten aldaar muiten en in een brief uit Lünen dat de vestingwerken in orde moeten worden gemaakt. Beide brieven zijn gericht aan overste Gent.
HHM geven de brieven tevens aan de RvS om die naast de gisteren overhandigde brieven aangaande de inlegering van de keizerlijken te onderzoeken.
Niettemin schrijven HHM ernstig aan de Kleefse raden zo spoedig mogelijk de muiterij in Soest te stillen door geld daarheen te sturen. Uit de bespreking met de heer Ahr en ontvanger Onckel concludeert men dat niet alleen het tegenwoordig in dienst zijnde maar nog meer volk onderhouden kan worden van de contributies. Daarnaast lopen zij een miljoen1 achter in betaling en is er van het betaalde geld een groot bedrag naar de ambtskamer gegaan. De Kleefse raden hebben dus wel geld om de muiterij te stillen. Als zij dit niet doen, dan worden zij naast de muiterij en de daaruit voortkomende problemen beschuldigd van het niet nakomen van de alliantie.
HHM schrijven tevens de in Soest commanderende kapitein over de moeite die men doet om daarheen geld te laten komen. Zij verzoeken hem zich ijverig in te zetten om de muiterij te doen ophouden.

10 Op hun verzoek krijgen Willem Hendrixen en Marten Janssen octrooi op hun uitvinding van een watermolen voor de periode van twaalf jaar. De watermolen moet dan wel een nieuwe en nog niet eerder in de Republiek uitgevoerde vinding zijn en binnen een jaar werkzaam zijn.

11 Over het verzoek van Rouillac om betaling van zijn traktement tijdens zijn verlof vragen HHM advies aan de RvS.

1 Een muntsoort ontbreekt.