06/04/1628

06 - 04 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van Daniel Tresel schrijven HHM nogmaals aan de huidige eerste en tweede president van het parlement van Rouen zoals op 30 juni 1626 is geschreven aan de voormalige en overleden president.

2 Over het verzoek van de weduwe van Anthonis de Segers van Wassenhoven om betaling van de achterstand van haar overleden man vragen HHM advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .

3 Over de door David van der Heul ingediende vermindering op de declaratie van deurwaarder Dirck Troost, inwoner van Rotterdam, vragen HHM advies aan de fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam.

4 Noortwijck en Brouwer zullen de kwestie onderzoeken tussen enkele kooplieden uit Hoorn en hoofdconsul Witsen en wat daarmee samenhangt.

5 Op verzoek van Catarina van Camphuisen gelasten HHM agent Van der Veecken haar zaak tegen die van Coesfeld te beëindigen en deze niet langer te vertragen.

6 De Kleefse raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 31 maart in opdracht van de keurvorst overste Gent te hebben afgedankt.
HHM laten de heren die zich met de Brandenburgse rekening bezighouden dit bespreken met Z.Exc.

7 Het voorstel van Acosta is niet nieuw maar reeds eerder verschillende keren voorgesteld.
HHM laten het hierbij.

8 De RvS adviseert over het op 17 maart in handen gekregen rekest van De Varennes, cornet van De Rouillac. Naar aanleiding van klachten van ruiter Bastiaen Cornelissen heeft de Raad bij verstek recht gedaan.
HHM laten de zaak hierbij en wijzen het verzochte appèl af.

9 Volgens de namens de keurvorstelijke Kleefse regering ingediende remonstrantie gaat kapitein Moulert door met het omhakken van bomen en heeft hij twee dienaren met opzicht over het vorstelijke bos gevangengenomen en vastgezet. Zij verzoeken hen vrij te laten en het commando van Gennep aan iemand anders over te laten.
HHM laten de RvS hierover beslissen.

10 De ambassadeur van Frankrijk vraagt in een memorie1 om paspoort voor de vrije uitvoer van 88 stukken bronzen geschut van de schepen van de koning en de koningin-moeder, masten voor twaalf schepen, negentig kabels, dertig kabeltouwen, negentig ankers, twintig last teer en tien last mastkabels. Het aangevraagde paspoort is voor stalmeester François Reyne.

D'Espesses moest de in deze memorie genoemde goederen voor zijn koning kopen, in ieder geval voordat de heer Lopes hier kwam. De redenen waarom deze zending is uitgesteld en de aanvraag van een paspoort is verhinderd, hebben zich opgestapeld. D'Espesses vraagt HHM hem spoedig paspoort te verlenen hiervoor. Vervolgens kan hij dan zijn hierboven genoemde dienaar aan zijn koning laten berichten over de voortgang van alle zaken. Het reeds aan Lopez aangeboden paspoort voor de dertig met leliebloemen gemarkeerde stukken geschut mag geen uitstel betekenen voor de 88 gemaakte en betaalde stukken met hetzelfde merk die sinds twee jaar in dit land zijn. Hetzelfde geldt voor de ankers waarvoor Lopez eveneens toestemming heeft gekregen. Ook de uitvoer van de kabels en de masten is uitgesteld, hoewel zijn koning de schepen momenteel zo nodig heeft. D'Espesses hoopt dat de levering van de kanonnen - waarvoor geen probleem lijkt te bestaan - niet langer wordt uitgesteld, aangezien de landwind onverwacht gunstig is.
HHM nemen nog geen besluit op deze memorie.

11 Verschillende schippers uit Amsterdam verzoeken opheffing van de confiscaties in Frankrijk of te worden ontheven van de vrachten die zij van enkele kooplieden hebben aangenomen.
Het eerste punt achten HHM niet in hun macht te zijn.
Wat het tweede punt betreft moeten de supplianten zich richten tot hun ordinaris overheid.

12 Z.Exc. meent dat men generaal Wallenstein moet schrijven opdat generaal Reael wordt vrijgelaten.
HHM sluiten zich hierbij aan. Het onderwerp van de brief zal echter de detentie zijn, welke in strijd is met de neutraliteit, zonder melding te maken van het overbrengen naar de keizer. Verder laten HHM Aissema via goede vrienden in Praag Reaels vrijlating bepleiten. Ook krijgt Aissema de brief voor Wallenstein om die aan hem te sturen of aan degenen die in diens afwezigheid het commando hebben.

13 Carleton compareert en verzoekt het hem gisteren door De Bie en Noortwijck overhandigde antwoord aan te passen opdat zijn koning beter wordt tevredengesteld en het algemeen belang daarbij gediend is.
Aangaande het eerste punt van het antwoord zegt Carleton dat het uitvoerverbod van contrabande goederen en schepen goed is maar dat HHM nu ook aan de Fransen toestemming moeten weigeren oorlogsschepen en munitie uit te voeren.
Aangaande het tweede punt zegt Carleton dat de Spaanse schepen zich voor deze keer weliswaar hebben teruggetrokken maar dat moet worden besloten wat er dient te gebeuren wanneer zij terugkeren en zich met de Franse schepen samenvoegen.
Aangaande het derde punt zegt Carleton dat HHM een ondubbelzinnig besluit moeten nemen over de hierin genoemde schepen.
HHM antwoorden op alle punten Carletons voorstel te bespreken. Zij laten het ingediende en door Carleton teruggeven antwoord zoals het is. De Bie en Brouwer zullen het aan hem teruggeven. Als hij er iets tegenin brengt, dan dient dit schriftelijk te worden ingediend en zullen HHM erover besluiten.

1 De memorie is geïnsereerd in S.G. 3187.