08/04/1628

08 - 04 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van Adriaen Pauls, schipper en inwoner van Roosendaal, geven HHM hem toestemming met zijn in Rotterdam gekochte schip naar Roosendaal en vandaar naar Holland en Zeeland te varen.

2 Conform hun commissie d.d. 4 april berichten Essen, Noortwyck, Brouwer, Hertevelt, Walta, Haersolte en Schaffer over hetgeen de generaals van de konvooien en licenten hebben ingediend.
HHM schorten een besluit hierover op omdat de heren van Holland en Zeeland een kopie van het rapport vragen.
HHM bespreken de overplaatsing van de generaals van de konvooien en licenten. Generaal Eck zal het kantoor te Amsterdam en daaronder ressorterende kantoren waarnemen, generaal Abbas de kantoren van het Noorderkwartier , generaal Sforce de kantoren van Rotterdam en generaal Jacob Olferts de kantoren van Zeeland . Generaal Barnda blijft in Dokkum .

3 Over het verzoek van Hendrick Cubit om 31.000 pond ijzer naar Engeland te mogen uitvoeren vragen HHM advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .

4 HHM laten hun gezanten in Engeland François Bandewijn helpen bij de teruggave van zijn door Engelsen gekaapte schip en goederen.

5 Het verzoek van de heer Segwaert om uitstel is afgewezen.

6 HHM laten Eck en Brouwer horen wat Hendrick Wulwyngen in dienst van het land wil voorstellen.

7 Inzake het verzoek van Frans Michielsen om majoor van de Nederbetuwe te blijven vragen HHM advies aan de RvS.

8 HHM lezen het op 5 april opgestelde advies van de RvS aangaande het op 3 april ingediende rekest van mr. Willem Wegewaert, geschutgieter. De Raad heeft Wegewaert en Jan de Rijcker gesproken en adviseert laatstgenoemde zijn octrooi terug te geven terwijl Wegewaert bij wijze van proef enkele kleine stukken geschut zou moeten gieten. Indien de stukken beter zijn dan de uitvinding van De Rycker, dan wordt deze tenietgedaan.
HHM nemen dit advies over. De Raad zal deze opdracht aan Wegewaert geven en De Rycker krijgt zijn ingetrokken octrooi terug.

9 HHM resumeren het verzoek van de weduwe van kolonel Utenhove om net als andere weduwen een traktement te ontvangen.
HHM slaan acht op de aanbeveling van de heren van Utrecht . Zij wijzen het verzoek af, maar kennen de weduwe voor haar en haar kinderen eenmalig 800 gld. toe.

10 Het verzoek van Gysbert Janssen, voormalig scheepskapitein, om levenslang zijn traktement te ontvangen, leggen HHM voor aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier .

11 Op verzoek van Camerarius laten HHM hem veertien ankertouwen (twee van elf duim, twee van tien duim, drie van negen duim, drie van acht duim en vier van zeven duim), veertig kabeltouwen (tien van zes duim, vijftien van vijf duim en vijftien van vier duim) van 106 vadem en ongeveer twintig schippond trossen van zestien paar uitvoeren. Camerarius moet hierover belasting betalen en garanderen dat de goederen geleverd worden aan de koning van Zweden.

12 Twee afgevaardigden van Dordrecht compareren. De inwoners van hun stad ondervinden veel ongemak van de op 28 maart genomen resolutie waardoor zij in Rotterdam paspoorten moeten halen om steen, kalk, pannen en hout door de Dordtse Kil te mogen vervoeren. De afgevaardigden verzoeken het besluit aan te passen.
HHM schrijven de Admiraliteitscolleges ter verduidelijking. Hoewel het nog steeds niet de bedoeling is om hout, steen, kalk en pannen naar de vijand te laten vervoeren, mag men zoals voorheen voor dit soort goederen met bestemming Zeeland of andere plaatsen in de Republiek binnenlandse paspoorten halen op de verschillende kantoren. Daarnaast moet men garanderen dat de goederen niet naar de vijand worden vervoerd. De borgen moeten door de konvooimeesters aan de Admiraliteitscolleges worden gezonden opdat deze beter kunnen worden gecontroleerd.

13 Nobel, Walta en Schaffer, op 18 maart aangesteld om de zaak van kapitein Douglas met Z.Exc. te bespreken, berichten dat Douglas de schepen van de vijand in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] wil laten zinken of in brand steken. Hiervoor vraagt hij de in het plakkaat op het veroveren van schepen gestelde premie en een redelijke vergoeding voor zijn uitvinding en gemaakte onkosten. Daarnaast verzoekt Douglas terugbetaling van de kosten om zijn andere uitvindingen te demonstreren, zoals het maken van modellen, en van de door de RvS beloofde en door HHM goedgekeurde 500 gld. per maand. Laatstgenoemd bedrag moet hem worden doorbetaald als hij zijn opzet slaagt, maar daarvan kan zijn gage als kapitein worden afgetrokken.
HHM gelasten de genoemde heren deze kwestie met advies van Z.Exc. af te handelen.

14 Conform de resolutie van 4 april aangaande de visitatie van de IJssel nomineren de Staten van Holland Overlander.
HHM laten hem zich enkele dagen bij Hertevelt en Gruis voegen en zich daarna weer aan zijn vorige commissie wijden.

15 Z.Exc. laat via de griffier weten door de magistraat van Amsterdam te zijn gevraagd naar hun stad te komen. Hij wil morgen vertrekken en heeft de Gecommitteerde Raden van Holland verzocht iemand te nomineren om hem te vergezellen. De hiertoe benoemde Bleiswyck en Broechoven kunnen zich in Amsterdam tevens inzetten ten behoeve van de consenten. Z.Exc. wil niet vertrekken zonder HHM daarvan op de hoogte te brengen en verzoekt hun opdracht tot de reis te geven.
De president zal Z.Exc. bedanken en een goede reis wensen.

16 HHM lezen het gisteren door secretaris Gunter ingediende voorstel en een verklaring van een koopman tegen hem.
HHM geven beide stukken aan de commissarissen.

17 De pachters van het kwart verklaren dat de Admiraliteit in Zeeland de brief van HHM d.d. 5 feb. heeft ontvangen. Conform deze moet zij schepen die in Zeeland een attestatie halen alsof de goederen daar zijn geladen en zonder last te breken weer vertrekken uitgaand konvooi laten betalen. Het College laat dit echter na.
HHM berichten het College nogmaals voor zulke goederen alleen uitgaand konvooi te laten betalen.