29/04/1628

29 - 04 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM resumeren de kwestie van de nieuwe fortificatiewerken bij Bergen op Zoom.
De daarheen te sturen gecommitteerden mogen de aannemers van de werken een rente van 6¼ procent beloven indien hun geld niet binnen de gestelde termijn betaald wordt.
De werken langs de IJssel worden eveneens gemaakt. De genoemde gecommitteerden zullen hiervan de aanbesteding doen. De heren van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel denken dat hun lastgevers instemmen met een lening op kosten van de Generaliteit voor het benodigde geld, conform het voorstel van de RvS.
Vervolgens verklaren de heren van Friesland en Groningen niet in te stemmen met de werken van de IJssel en Bergen op Zoom zolang hun zaak nog wordt opgeschort.

2 De heren van Friesland dienen een lijst in met de in het fort Leerort, Bourtange, Bellingwolde en elders benodigde levensmiddelen en munitie voor duizend man en gedurende zes maanden.
HHM vragen hierover advies van de RvS.

3 HHM lezen het op 28 april opgestelde advies van de RvS aangaande het op 18 maart ingediende rekest van graaf Willem van Nassau.
Conform het advies laten HHM de RvS aanvullen wat de graaf tijdens zijn eerste drie dienstjaren minder dan 300 gld. per maand heeft ontvangen.
Zijn verzoek om verhoging van zijn in maart 1627 toegewezen extraordinaris traktement, wijzen HHM af.

4 Na het bericht van de griffier over de declaratie van Feith wegens in Emden gemaakte onkosten depêcheren HHM hiervoor ordonnantie. Voor zijn inspanning krijgt Feith 400 gld., terwijl zijn klerk 60 gld. aan schrijfloon ontvangt. In totaal bedraagt de declaratie 2.833 gld. 13 st.

5 HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam de paarden en bagage van Carleton vrij te laten overbrengen zonder konvooigeld te heffen.

6 De RvS meldt inzake de kwestie van kapitein Douglas niet te weten welk soort wapens hij wil uitvoeren en aan welke machthebbers.
HHM geven de Raad de vandaag door Douglas ingediende beschrijving van wapens opdat hij daarover een beslissing kan nemen.

7 HHM lezen het op 20 april opgestelde advies van de RvS over het op 1 april ingediende rekest van de wagenmeester Doublet. Doublet moet één van de twee dagen waarvoor hij emolumenten vraagt betaald krijgen.
HHM stellen een besluit hierover uit aangezien de heren van Holland een kopie van het advies vragen.

8 De heer Lopes verzoekt geen belasting te hoeven betalen over de op 21 april goedgekeurde uitvoer van geschut en andere goederen in dienst van de koning van Frankrijk.
HHM bepalen dat Lopes de belasting moet betalen.

9 Na audiëntie te hebben gevraagd komen de secretaris van D'Espesses en de heer Drouart binnen. Drouart is speciaal vanuit Frankrijk gestuurd om de verzending van de eerder door D'Espesses gevraagde stukken geschut en andere goederen te begunstigen. Zij dienen een memorie van D'Espesses in.
HHM stellen een besluit hierover uit.

10 De binnengekomen schrijver en matroos van kapitein Bockingen vertellen onder meer hoe zij twee uur lang tegen zeven Duinkerkers hebben gevochten en zich uiteindelijk hebben overgegeven.
HHM sturen hen weg en geven hun een rozenobel voor hun kosten.

11 Wyrich van Bernsauw tho Belinchoven, drost van Bislich, verzoekt terugbetaling van de door hem voor zijn broer gestelde borgtocht. In 1623 werd deze te Emmerik [Emmerich] langs de Rijn gearresteerd vanwege de intussen betaalde contributies van het Land van Berg.
HHM verwijzen de drost naar de RvS.

12 Enkele afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam compareren en verzoeken een besluit over verschillende punten.
HHM laten hen de punten aanstaande maandag schriftelijk indienen.

13 De Admiraliteit te Rotterdam nomineert Daniel van Stelant en Arent van Santen voor het vrijgekomen konvooimeesterschap te Delfshaven.
HHM kiezen Van Stelant die de vereiste ambtseed aflegt.

14 Op verzoek van Dirck Dirxen mag hij tien paarden en vijf hoed haver naar de Hemertse Waard vervoeren voor het bouwen van door hem aangenomen werken. Wel moet hij borg stellen de paarden terug in het land te brengen zodra de werken gereed zijn.

15 Commandant Saint-Hilaire heeft Z.Exc. geschreven dat het volk in de Betuwe wordt overgehaald in buitenlandse dienst te treden.
HHM schrijven Saint-Hilaire hieraan schuldige soldaten uit zijn garnizoen te straffen en die uit andere garnizoenen aan hun officieren te leveren om door hen gestraft te worden. Degenen die niet in dienst zijn en zich eraan schuldig maken, moet Saint-Hilaire aanhouden en leveren aan hun officieren. HHM vragen het Hof van Gelderland eveneens maatregelen hiertegen te treffen.

16 Conform de resolutie van 27 april hebben griffier Johan van Goch en mr. Cornelis Musch, secretaris van Rotterdam, hun commissie tot thesaurier-generaal en griffier aanvaard en de eed afgelegd. HHM vragen de president om de thesaurier aanstaande maandag of bij de eerstvolgende mogelijkheid in de RvS te introduceren. Desalniettemin zal Goch nog enige tijd de vergaderingen van de Staten-Generaal bijwonen en als griffier notuleren.

17 De heren van Overijssel kunnen niet instemmen met de vergroting van de schans te Avereest zonder kennis van hun lastgevers en een andere regeling inzake het garnizoen en commando daarvan.
Noortwijck en Schaffer moeten met Z.Exc. de heren van Friesland en Groningen hierover met die van Overijssel tot overeenstemming brengen.

18 Op een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 19 april volgt geen besluit.

19 Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 5/15 april behoeft geen resolutie.

20 Op verzoek van de weduwe van de heer van Potlitz schrijven HHM de Kleefse raden haar de tegoeden voor de diensten van haar overleden man te betalen.

21 Essen en andere daartoe aangestelde heren hebben de verschillende proposities besproken van Frederich Gunter, secretaris van de koning van Denemarken, en Martijn van der Meden, krijgscommissaris van Z.M., en berichten hierover.
HHM stellen een besluit hierover uit maar verzoeken de provincies ernstig spoedig hun aandeel in het subsidie voor de koning van Denemarken te betalen. Daartoe wordt een lijst opgesteld met de verschillende bijdragen van de provincies.

22 Essen en andere daartoe aangestelde heren berichten over hun bespreking met de ambtman Ahr en ontvanger Onckel inzake de rekeningen van de contributies van het Land van Gulik [Jülich], Kleef, Berg en de andere gebieden. Volgens hen kan met deze contributies niet slechts het regiment voetvolk en twee à drie ruitercompagnieën maar veel meer volk worden betaald. Dan moet men echter geen grote kwijtscheldingen meer doen - zoals eerder is gebeurd -, geen grote restanten laten bestaan - zoals er nu nog 700.000 à 800.000 gld. resteert -, het voor het krijgsvolk bestemde geld nergens anders voor aanwenden - zoals gebeurd is met het hoorngeld van het Land van Kleef en de licenten van Soest [in Westfalen] en Lünen en de aan contributie onderworpen plaatsen niet vrijstellen - zoals is gebeurd met Huissen, Neustadt en Gimborn.
Door deze maatregelen kunnen het regiment tot het benodigde aantal manschappen worden aangevuld, de ingekrompen compagnieën worden onderhouden en op hun oude sterkte worden gebracht en eerdere fouten worden hersteld. De Kleefse regering moet gedwongen worden geen kwijtscheldingen, inkrimpingen en afdankingen meer te doen zonder voorgaand bericht aan HHM. De tot aflossing van de obligatie van 100.000 rijksdaalder bestemde inkomsten uit de helft van de contributies van het Land van Mark, Ravensberg en andere domeinen moet zij betalen aan ontvanger Hoeffijser te Amsterdam die dit bedrag heeft uitgekeerd.
HHM stellen een besluit hierover uit.

23 HHM depêcheren ordonnantie voor het tussen 2 en 30 april door deurwaarder Hardersum gedeclareerde voorschot van 68 gld. 14 st.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

24 De gedeputeerden van de Ommelanden compareren. Zij worden nader ondervraagd tegenover Schonenborch over hetgeen op 26 april is bericht.
HHM laten de heren van de stad Groningen hun gecommitteerden inzake de geschillen schrijven over tien dagen te verschijnen. Zij moeten alle bewijzen en documenten meenemen zodat HHM beide partijen kunnen horen en een besluit nemen. De heren van Groningen zullen dit doen.

25 Een brief van de gedeputeerden te Emden d.d. 25/15 april zullen HHM met Z.Exc. bespreken. Daarna vragen zij erover advies aan de RvS.