15/05/1628

15 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Andries Polmart compareert als procureur van de heer De Loge, kapitein van een vendel voetvolk in staatse dienst en impetrant in hoger beroep tegen gedaagde Gooswijn Meurskens, solliciteur van de Franse troepen.
Vanwege de uitgebreid in het mandement genoemde redenen verklaren HHM het vonnis van de RvS in deze kwestie nietig. De in eerste instantie genomen eis en conclusie van de gedaagde jegens de impetrant worden hem ontzegd en de impetrant is ervan vrijgesproken, de proceskosten worden gevorderd etc.

2 Een brief van Bilderbeeck d.d. Keulen 9 mei behoeft geen resolutie.

3 Ambassadeur Carlille bedankt HHM via zijn hofmeester voor de vier dagen defroy.
Feit, Noortwyck en Brouwer zullen Carlille het antwoord op de door hem ingediende punten overhandigen. Daarnaast schenken zij hem een gouden keten ter waarde van 1.500 gld.

4 Ambassadeur D'Espesses compareert. Hij is gereed te vertrekken, deelt enkele zaken mee en neemt afscheid. Zoals gebruikelijk belooft D'Espesses zich bij de koning van Frankrijk in te zetten voor de Republiek.
HHM bedanken hem en wensen hem een goede reis.

5 HHM stellen de afvaardiging naar Zeeland voorlopig uit. Zij sturen een beredeneerde brief om de Staten van Zeeland over te halen hun goedkeuring te hechten aan de petitie van de RvS, de repartities van de oorlogsschepen en hun aandeel in de 2.500.000 pond aan te nemen, en de eerdere consenten te zuiveren. Als de Staten binnen acht dagen na woensdag geen volledig consent opsturen, dan worden er afgevaardigden heengezonden.

6 De Bewindhebbers van de VOC compareren en verzoeken ondersteuning van acht à tien behoorlijk uitgeruste en bemande oorlogsschepen voor de verdediging van de uit Oost-Indië verwachte schepen. Als HHM hiertegen bezwaar maken, dan zullen zij de onkosten betalen. Dan moet de Generaliteit wel de schepen bestellen en zullen de onkosten worden gehaald uit het konvooi van de Oost-Indische goederen.
HHM vragen hierover advies aan Z.Exc. en de aanwezigde gedeputeerden van de Admiraliteiten.

7 Over het verzoek van secretaris Gunter om 18.000 pond buskruit te mogen uitvoeren, dat hier is ingevoerd om te worden verwerkt, vragen HHM bericht van de Admiraliteit te Amsterdam .

8 Het verzoek van de erfgenamen van Jan van Rien, bij leven schout van Oosterhout, om uitvoer van hout, pannen en kalk voor de bouw van een huis geven HHM voor een besluit aan de RvS.

9 HHM hebben de door overste Gent ingediende memorie onderzocht en besluiten als volgt:
I Marckelbach krijgt schriftelijk opdracht het geld van de maandelijkse contributies en achterstallige betalingen van het Land van Berg, Mark en Ravensberg te innen en te verdelen. Johannes Retzer wordt tot controleur van de ontvangst aangesteld. Als Marckelbach zijn commissie weigert, mag Retzer de ontvangst doen.
II Wanneer de schulden en contributies zijn betaald en er voldoende geld is, moeten de twee compagnieën ruiters en de compagnie infanterie op hun oude sterkte worden gebracht.
III HHM schrijven de Kleefse raden de contributies in het Land van Kleef en Ravenstein te laten innen. Indien dit niet gebeurt, dan zullen HHM daartoe zelf opdracht geven.
IV De inkomsten uit het hoorngeld en de licenten worden aangewend voor de oorlog.
V HHM sturen Gent een kopie van de verschuldigde contributies van de ambten en dorpen.
HHM stemmen in met het verzoek van de heer van Dyden om de compagnie van Soppenbroeck van de maandelijkse contributies van het Land van Berg, Mark en Ravensberg te onderhouden. Tevens gaan zij akkoord met zijn verzoek om deze compagnie op het oude aantal te brengen voor zover dit kan worden betaald van de maandelijkse contributies. Ten slotte hechten HHM hun goedkeuring aan Dydens verzoek om een akte voor spoedige terugbetaling van het door hem ter onderhoud van de genoemde compagnie voorgeschoten geld. De ruiters en knechten moet dan wel eerst uit de contributies worden betaald.

10 HHM lezen het op 12 mei opgestelde advies van de RvS over het op 8 mei ingediende verzoek van timmerman Jan Adriaensz. Leechwater.
HHM verlenen het verzochte octrooi voor twintig jaar en gelasten de RvS met Leechwater overeen te komen hoe zijn nieuwe uitvinding het land kan dienen. Zijn verzoek om een vergoeding is afgewezen.

11 Ritmeester Sir Thomas Lucas verzoekt betaling van drie maanden soldij waartoe een bepaald kantoor opdracht moet krijgen.
HHM geven het rekest aan de RvS om dit te regelen.

12 Over het verzoek van burgemeester Mourmont om hout voor de bouw van een huis te mogen uitvoeren naar Ginneken laten HHM de RvS beslissen.

13 HHM weigeren het verzoek van Claes Wollebrantsz. van den Tol. Hij wil verlenging van zijn octrooi om exclusief bepaalde schotdeuren in de loopschoren van watermolens te mogen maken.

14 De eerder gecommitteerde Roeloff Wiggeringe heeft de eed afgelegd als raad ter Admiraliteit te Dokkum .

15 HHM depêcheren commissie voor de door de Staten van Groningen tot raad van State genomineerde Rembt Jensema, jonker en hoofdeling in Humsterland.

16 HHM lezen het advies van advocaat-fiscaal Sille over het op 11 mei ingediende rekest van de erfgenamen van Gerridt van der Voort.
HHM ontheffen de erfgenamen van de cautie. Zij mogen de vervallen en komende rente ontvangen, mits het kapitaal in de huidige staat blijft.

17 Brieven van ambassadeur Oosterwyck d.d. Venetië 24 april met enkele bijlagen behoeven geen resolutie.

18 Feit, Noortwyck en Brouwer zullen afscheid nemen van vertrekkend ambassadeur D'Espesses en hem het geschenk overhandigen.