24/05/1628

24 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Abraham Jansz. Palm heeft ordonnanties van ongeveer 20.000 gld. tegoed van de Admiraliteit te Rotterdam . Palm verzoekt haar te gelasten de verjaarde ordonnanties om te zetten in obligaties.
HHM weigeren dit vooralsnog vanwege de gevolgen.

2 De volmachten van Vredewold en de kerspels van Langewold zoals Opende, Doezum, Grootegast, Lutjegast en Sebaldeburen in het Westerkwartier van Groningen klagen over de ongelijkheid van de belastingen.
HHM verwijzen hen naar de Staten van Groningen .

3 De burgemeesters en schepenen van Zevenbergen verzoeken in naam van hun inwoners zoveel materiaal uit de Republiek te mogen invoeren als nodig is voor het herstel van huizen, schuren en stallingen en het opbouwen van nieuwe gebouwen.
HHM staan dit niet toe. Wel mogen inwoners zich voor afzonderlijk bouwmaterialen wenden tot HHM. Zij zullen daarbij de situatie in acht nemen.

4 Het verzoek van kapitein Dirck de Swart, zoon van kapitein Gerridt de Swart, om geld voor zijn uitrusting en kleding wijzen HHM af.

5 Het rekest van de burgemeesters, schepenen en inwoners van stad en land van Zevenbergen om vrije invoer van hun bier geven HHM voor advies aan de RvS.

6 Naar aanleiding van het op 9 maart ingediende verzoek van Abraham Jansz. Wens, werkmeester te Dordrecht, om betaling van zijn ordonnanties voor het bouwen van hutten in fort Henricus buiten Steenbergen hebben HHM de RvS verzocht de suppliant tegemoet te treden. Desondanks verklaart de Raad in een op 14 april opgesteld advies vanwege de gevolgen niet over het rekest te kunnen besluiten.

7 HHM geven de door Frans Spierinck ingediende remonstrantie om uitstel en intrekking van de executie in het Land van Gulik [Jülich] en Berg en vrijlating van de gevangen Rits voor advies aan de RvS.

8 Het verzoek van Egbert Woutersz. om aanpassing van de op 16 mei gegeven beschikking op zijn rekest wijzen HHM af.

9 Johan Eems, ingenieur, ontvangt ordonnantie van 171 gld. 5 st. voor de vergoeding van tijdens de inspectie van Knock gemaakte reiskosten en andere onkosten.

10 HHM geven de erfgenamen van Barbara Baers, weduwe van kapitein Fernie, uit medelijden 12 gld. waarvoor de RvS ordonnantie zal verlenen.

11 Volgens een rekest van de pachters van het kwart is er een schip met goederen uit Hamburg in Enkhuizen in beslag genomen en vervolgens voor 4.000 pond vrijgekocht. Het schip is conform de redemptie zonder betaling van konvooi uitgevoerd ondanks verzet van de pachters. De supplianten vragen om vergoeding van hun aandeel van het verplichte konvooi over schip en goederen.
HHM geven het rekest voor advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier .

12 De Admiraliteit te Amsterdam geeft in een brief d.d. 23 mei in overweging of de oorlogsschepen zonder volk op zee kunnen gaan als het volk op de koopvaardijschepen en de vrije neringvaarders vrijwillig of verplicht zou worden uitgebreid.
HHM geven de brief voor advies aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges.

13 Een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 19 mei behoeft geen resolutie.

14 Jan Wesselsz. van der Linden verzoekt betaling van de resterende 45 gld. 16 st. voor aan de hoven van de ambassadeurs van Engeland, Zweden en Venetië geleverde goederen.
HHM geven het rekest voor advies aan hofmeester Mortangie.

15 Henricus Hondius verzoekt een kopergravure van de prins van Oranje 1te mogen uitgeven met privilege van HHM.
HHM hebben bezwaren.

16 HHM verlenen Adam Bessels, Frederick Stael, Dirck le Bruin c.s. voorschrijven aan de grootvorst van Moskovië om een partij boekweit, grut en gerst uit zijn land te mogen uitvoeren.

17 Feit en de andere afgevaardigden berichten conform de gisteren genomen resolutie ambassadeur Carlille in zijn logement te hebben begroet en afscheid van hem te hebben genomen.

18 Conform het besluit van HHM heeft klerk Verburch gisteren het protest van ambassadeur Carlaton naar het huis van agent Carlaton gebracht. Deze heeft het protest niet aangenomen maar Verburch heeft het daar achtergelaten. Agent Carlaton heeft het protest echter per brief teruggezonden aan Van der Burch.
HHM sturen het protest en hun daarop vastgestelde antwoord met een brief aan de momenteel in Brielle aanwezige ambassadeur Carlaton. Zij verzoeken hem hun antwoord te houden en zijn protest terug te sturen. Indien hij zijn protest houdt, dient hij HHM het antwoord te doen toekomen. Als Carlaton beide stukken terugstuurt, beschouwen HHM zijn protest als niet ontvangen.

19 HHM verlenen Henderick Mirou ordonnantie van 55 gld. 8 st. voor het fatsoen van een gouden keten van 39 once 12 engels, een geschenk voor ambassadeur Carlille. Aangezien hierin verandering is gekomen, zal ontvanger-generaal Doublet de keten opbergen en bewaren voor een volgende gelegenheid.
HHM verlenen Mirou tevens ordonnantie van 3.392 pond 19 st. 8 d. voor een gouden keten van 89 once 10½ engels voor ambassadeur D'Espesses.

1 Het portret is nr. 220 in Dutch & Flemish Etchings Hondius , 154-155. Eventueel zou ook een afbeelding van Philips Willem bedoeld kunnen zijn.