25/05/1628

25 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van Wilhelmus Baudartius en Gersom Bucerus verlenen HHM hun conform eerdere resolutie ordonnantie van 550 gld. voor een halfjaar traktement, huishuur en salaris van een kopiist, bij Bucerus vervallen op 30 april. HHM maken bezwaar tegen vergoeding van door Baudartius gekochte boeken.

2 Volgens de heren van Holland laten HHM gewoonlijk jaarlijks de grote visserij door een konvooi van zeven oorlogsschepen bewaken. Deze zijn gerepartieerd op de Admiraliteit te Rotterdam maar dat College heeft slechts vijf schepen beschikbaar en kan de resterende twee niet betalen. De heren van Holland verzoeken daarom die van de Grote Visserij te machtigen om ter aanvulling op kosten van het land voor vijf maanden twee goede schepen te huren, uit te rusten en bemannen. Zij zijn bereid het geld voor de huur alleen op te brengen indien dit wordt afgetrokken van hun consenten te water.
Met advies van Z.Exc. en in overleg met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam laten HHM die van de Grote Visserij de schepen op kosten van het land voor de gestelde periode huren, uitrusten en bemannen. Dan moeten echter wel de regels van het land worden nageleefd en vallen de schepen met hun officieren en matrozen onder beschikking en leiding van de Rotterdamse Admiraliteit. Als de vijf maanden voorbij zijn, moeten de schepen worden afgedankt en de heren van Holland de huur hebben betaald. De heren van Utrecht willen eerst goedkeuring van hun lastgevers vragen voordat zij hiermee instemmen.

3 Noortwyck en de andere afgevaardigden berichten over de declaratie van de reiskosten en andere tijdens zijn verblijf in Venetië en op zijn terugreis gemaakte onkosten van wijlen ambassadeur Berck.
Net als op de declaratie van zijn reiskosten naar Venetië depêcheren HHM ordonnantie conform de apostille op eerdere declaraties. Wel gelasten zij ontvanger-generaal Doublet de door Berck tijdens zijn vertrek uit Venetië aan secretaris Sonnevelt voorgeschoten 200 Venetiaanse dukaten in mindering te brengen op hetgeen deze bij het land in rekening brengt. Hiervan wordt een aparte ordonnantie opgesteld.

4 Een brief van de afgevaardigden te Zwolle d.d. 23 mei behoeft geen resolutie.

5 Op een vanaf een oorlogsschip op de Elbe geschreven brief van commissaris Hoogenhouck d.d. 7 mei nemen HHM nog geen resolutie.

6 De bespreking van een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 24 mei met verschillende punten en klachten stellen HHM uit tot een geschikter moment.

7 De aanwezigde afgevaardigden van de Admiraliteit berichten mondeling over de brief d.d. Amsterdam 23 mei. Volgens hen is het onuitvoerbaar de varenslieden op de koopvaardijschepen tegen hun wil op de oorlogsschepen van het land in te zetten.

8 Schout en schepenen van de heerlijkheid Loon op Zand verzoeken vrije uitvoer van vruchten, hooi, haver en andere benodigde goederen voor onderhoud van hun vee en dat van hun familie.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.

9 HHM geven Philippe Chevais op zijn verzoek ordonnantie van 750 gld. voor een halfjaar huishuur, vervallen op 1 mei, van het logement waar de ambassadeur van Venetië woont.

10 Het verzoek van de burgers en ingezetenen van Bredevoort om de burgerij van de stad Lingen met hun familie en vee sauvegarde te verlenen, geven HHM voor advies aan de RvS.

11 Goossewius Meusskens verzoekt kapitein De Loge borg te laten stellen voor de uitvoering van het door de RvS in zijn nadeel gewezen vonnis. De Loge heeft hiertegen beroep aangetekend bij HHM.
Voordat HHM een besluit nemen, worden de retroacta over deze zaak nagekeken.

12 HHM lezen het op 23 mei opgestelde advies van de Gecommitteerde Raden van Holland inzake het op 4 mei door Elias Faignaert ingediende rekest. Faignaert verzoekt met zijn vrouw en familie in Zevenbergen te mogen wonen en neutraliteit te genieten.
Conform het advies stemmen HHM in met het verzoek indien hij vuur en licht in Delft houdt en net als andere burgers 's lands belastingen betaalt.

13 In aanwezigheid van Z.Exc. bespreken de binnengekomen afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges de regeling van de beveiliging van de zee.
Op advies van Z.Exc. en de afgevaardigden laten HHM de voor het kruisen bestemde eskaders bij het vorige aantal. In plaats van deze samen te stellen uit schepen van de verschillende Admiraliteitscolleges zal echter voortaan ieder College haar eigen eskader vormen terwijl de gebieden van het kruisen hetzelfde blijven. De raden ter Admiraliteit dienen een voet op schrift te stellen voor deze regeling.

14 Op advies van Z.Exc. laten HHM de repartitie op de provincies van de voor de bezetting van de kust en het kruisen bestemde oorlogsschepen en hun kapiteins zonder hun instemming niet door de Admiraliteitscolleges veranderen. Verder mogen de kapiteins gebruikmaken van solliciteurs voor het bij de betalende provincies innen van hun kostgeld en soldij. Dit mogen echter geen suppoosten van de Admiraliteiten zijn.