16/06/1628

16 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM geven de verklaring van Bilderbeeck over zijn voorschot aan porto en anderszins vanaf 4 mei 1627 tot 4 juni 1628 aan thesaurier-generaal Goch. Hij moet deze onderzoeken en erover berichten.

2 Op een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 2 juni nemen HHM nog geen besluit.

3 De burgemeesters van Amsterdam verzoeken d.d. 6 juni de Amsterdamse burgers Geurt Pietersz., Symon Schim en Henrick Velthuisen voorschrijven te verlenen aan de koning van Denemarken en diens voor de rede van Rostock gelegen admiraal en commandant. Vanuit laatstgenoemde plaats willen zij enkele goederen vervoeren.
HHM stemmen in met het verzoek.

4 HHM zullen te zijner tijd het op 23 mei door de kapiteins op de binnenvaart ingediende verzoek bespreken met de afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam .

5 Noortwyck en Schaffer zullen de gisteren door de administrator van Maagdenburg ingediende propositie met hem bespreken en daarover berichten.

6 Op herhaald verzoek van Joost Brasser, koopman te Amsterdam, om betaling van 10.000 rijksdaalder zullen HHM ontvanger Doublet horen.

7 Ter tafel komt dat de provincies de door hen gedragen consenten niet tijdig betalen zodat de financiën van het land achteruitgaan.
HHM committeren enkele heren om een oplossing te bedenken en op schrift te zetten, zodat de provincies gezamenlijk gehouden zijn de consenten stipt te betalen.

8 Na een tweede resumptie van de deputatie naar Friesland stellen HHM de aanstelling van heren vooralsnog uit.

9 Martyn Nuyts, koopman te Amsterdam, verzoekt teruggave van veertig door de ontvanger en controleur te Emmerik [Emmerich] in beslag genomen stukken lood. Hij wil deze laten uitvoeren aangezien 's lands belasting erover is betaald.
HHM zullen de aanwezige commandant van Emmerik hierover horen.

10 Op voorstel van de heren van Holland schrijven HHM de Admiraliteit te Rotterdam de bij de aankoop van twee nieuwe schepen voor de visserij door Bleiswyck aanwezig geweeste raden naar Amsterdam te zenden. Tevens schrijven zij ontvanger Jan van Yck naar Amsterdam te komen opdat de schepen zo spoedig mogelijk kunnen worden betaald en naar zee gestuurd.

11 Duick bericht dat de Gecommitteerde Raden van Holland op verzoek van de RvS in Amsterdam een contract hebben gesloten voor de naar Glückstadt te sturen levensmiddelen, waartoe op 3 juni is besloten. In Amsterdam zijn tevens de kogels en andere naar Glückstadt te sturen goederen beschikbaar welke niet uit 's lands magazijn kunnen worden gehaald. De zestigduizend pond buskruit is echter niet op te brengen, tenzij de heer Gunter, secretaris van de Deense koning, toestemming wil geven het bij Pauwel de Willem in Amsterdam beschikbare buskruit van Z.M. daarheen te sturen.
HHM laten Schaffer dit met Gunter bespreken en daarover berichten.

12 De uit Zweden en Polen teruggekeerde gezanten vervolgen en beëindigen in aanwezigheid van Z.Exc. hun gisteren aangevangen berichtgeving. Tevens dienen zij de recredentiebrieven in van Gustavus Adolphus, de Zweedse koning, geschreven in zijn leger d.d. Dirschau 20/21 sept. 1627, van Sigismundus, koning van Polen, en van Vladislans Sigismundus, prins van Polen, beide geschreven in hun leger d.d. Liebschau [Lubiszewo] 25 sept. 1627.
Op verzoek van HHM zullen de gezanten het rapport schriftelijk indienen. De door hen ingediende declaratie geven HHM aan de thesaurier-generaal om deze te onderzoeken en daarover te berichten.

13 In aanwezigheid van Z.Exc. arresteren HHM de instructie voor de commandant, vice-commandant en andere bevelhebbers van het eskader van de tien door de Kamers van de VOC in naam en op kosten van HHM uit te rusten oorlogsschepen.
Enkele provincies maken bezwaar tegen het achtste artikel van deze instructie aangezien dit strijdig is met de regels van het land. Desalniettemin is het artikel om uitstel te voorkomen met meerderheid van stemmen aangenomen.