19/06/1628

19 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM ontvangen een op het voor Texel gelegen schip Eendracht door Hillebrant Gerrebrantsz. Quast geschreven brief d.d. 15 juni. Deze bevat een kopie van een aan Quast gerichte brief van 6 juni waarin de Admiraliteit te Amsterdam hem verzoekt de Moskoviëvaarders een eind op zee en de schepen uit Texel bestemd voor een reis naar Newcastle op de heen- en terugreis te konvooieren.
HHM bespreken de brief met bijlage met Z.Exc.

2 De voormalige pachters van een kwart van de konvooien en licenten verzoeken HHM de Staten van Zeeland of hun afgevaardigden de door de supplianten ingediende documenten te laten onderzoeken. Daarin vragen de supplianten vergoeding van de door HHM tijdens hun pacht gesloten licenten. Tevens verzoeken zij brieven voor de Admiraliteit in Zeeland opdat zij worden tevredengesteld aangaande het tegoed van hun aandeel in de door hen geconfisqueerde goederen en van de repartitie waarop het College is gesteld inzake het onderhoud van de officieren van de supplianten.
HHM wachten op antwoord van de Staten van Zeeland en zullen ondertussen de retroacta over deze zaak opzoeken.
In een ander rekest verzoeken de voormalige pachters om Johan van Yck te gelasten hun 1.166 pond 13 sch. 4 d. te betalen voor een door de Admiraliteit van Rotterdam verleende ordonnantie. Hiermee zou de door HHM op kosten van het College aan de supplianten wegens achterstallige traktementen van door hen ingezet personeel toegekende 7.000 pond volledig zijn terugbetaald.
HHM laten de ontvanger de supplianten hierin zo spoedig mogelijk tevredenstellen.

3 De president bericht het op 17 juni ingediende verzoek van de afgevaardigden van de VOC met Z.Exc. te hebben besproken. Deze heeft daartegen echter bezwaar gemaakt.
HHM wijzen het verzoek af.

4 Een brief van admiraal Jasper Lieffhebber, geschreven op het voor de Maas gelegen oorlogsschip Den Vliegenden Draeck d.d. 17 juni, behoeft geen resolutie.

5 HHM bespreken brieven van Jacob Mangelman aan Z.Exc. en aan de baron van Gent, beide d.d. Soest [in Westfalen] 12 juni, en een uittreksel van een brief van ontvanger Merckelbach d.d. Soest [in Westfalen] 12 juni. Daarin wordt bericht dat de Spanjaarden met twee compagnieën ruiters en driehonderd man infanterie het huis Ravensberg belegeren.
HHM geven de brieven en het uittreksel aan de RvS. De Raad moet deze bespreken met Z.Exc. en onderzoeken of het huis ontzet zou kunnen worden.

6 HHM ontvangen een brief van Ernst Casimir d.d. Bellingwolde 13/3 juni, een kopie van een door Tilly geschreven brief aan de keurvorstelijke gezanten te Mühlhausen d.d. Bad Hersfeld 21 okt. 1627, een brief van de graaf van Anholt aan Ernst Casimir d.d. ...1 30 mei en een kopie van de citatie d.d. 15 maart waarmee de fiscaal van de keizer te Praag Ernst Casimir in naam van de keizer laat dagvaarden.
HHM geven de brief van Ernst Casimir met de dagvaarding aan de RvS. Hij moet deze bespreken met Z.Exc. en daarover berichten.

7 Marckelbach schrijft d.d. Soest [in Westfalen] 12 juni zich te laten inzetten voor het innen van de contributies van Berg, Mark en Ravensberg waartoe overste Gent door HHM is gemachtigd.
HHM melden dit aan de RvS.

8 De afgevaardigden van de stad Groningen compareren en melden te willen vertrekken. Daarnaast verklaren zij te hebben gehoopt dat de op 17 juni door HHM gedane uitspraak in hun geschil met die van de Ommelanden anders zou zijn uitgevallen. Zij vrezen daarom dat de uitspraak niet tot de gewenste resultaten zal leiden.
HHM verzoeken de afgevaardigden deze zaak de goede kant op te helpen. Daarnaast informeren zij Ernst Casimir over de uitspraak opdat deze tijdens de komende landdag van Stad en Lande de invoering van de beraamde nieuwe heffingen en de verhoging van de oude kan helpen voortzetten. Voor hetzelfde doel sturen HHM tevens een afgevaardigde naar de landdag.

9 Raadpensionaris Duick bericht over een brief van ambassadeur Oosterwijck d.d. Venetië 2 juni.
HHM machtigen Oosterwyck de persoon in Genua voor zijn berichten voorlopig jaarlijks 100 Venetiaanse dukaten te betalen, welk bedrag in zijn declaratie wordt gevalideerd.

10 HHM verlenen Jan Bernart, koopman te Amsterdam, voorschrijven aan de grootvorst van Moskovië en de patriarch aldaar. Hij wil brieven met een rood zegel en toestemming krijgen om vrij te kunnen handelen van Archangel tot Vologda, Jaroslawl en Moskou aan toe.

11 In een rekest meldt Abraham Speeck, inwoner van Amsterdam, een nieuwe, bijzondere uitvinding te hebben gedaan waarmee de vijand op zee kan worden geschaad.
HHM verzoeken de heren van Holland en Zeeland iemand af te vaardigen om Speeck te ondervragen en daarover te berichten.

12 De thesaurier-generaal bericht dat de RvS krachtens het besluit van HHM kapitein Van Santen heeft ontboden. De Raad heeft Van Santen vertelt over zijn voornemen hem af te danken omdat zijn compagnie bij de laatste monstering minder dan dertig man sterk bleek te zijn. Van Santen klaagt dat dit niet zijn fout is geweest. Hij is bereid zich nader in te zetten voor versterking van zijn compagnie.
HHM houden vast aan hun eerdere besluit.

13 Z.Exc. heeft de president bericht dat luitenant-kolonel Asteley zich beklaagt dat de RvS zijn traktement tot de kleinste voet wil terugbrengen krachtens de resolutie van HHM d.d. 22 april 1624. Deze resolutie is echter ten aanzien van verschillende andere personen niet nageleefd.
HHM horen de thesaurier-generaal. Zij zullen deze kwestie morgen of overmorgen met alle leden en in aanwezigheid van de RvS behandelen.

1 De verzendplaats is opengelaten.