04/07/1628

04 - 07 - 1628

Presentielijst:

Resoluties:

1 Resident Aissma schrijft d.d. Hamburg 14 juni dat generaal Reael een bedrag van 800 rijksdaalder op hem heeft getrokken.
HHM machtigen de ontvanger-generaal om wanneer Aissema de wisselbrief van 800 rijksdaalder op HHM zal trekken, deze aan te nemen en voor de vervaldag te betalen.

2 Elysabeth Adriaensdr. van de Made, woonachtig in Zeeland, verzoekt mandement van appèl tegen een in haar nadeel door de Raad van Vlaanderen gewezen vonnis in haar zaak tegen Willem van Dingenhoove, impetrant in een beroepszaak.
HHM geven het rekest aan de Raad van Vlaanderen en laten deze erover berichten.

3 HHM lezen het rekest van Jacob Jacobsz., schipper van een boeier uit Hamburg. Op bevel van zijn Hamburgse reders is hij naar Newcastle in Engeland gevaren. Daar heeft de schipper kolen ingeladen, welke hij in Duinkerke heeft uitgeladen. Hij verzoekt HHM de Admiraliteit te Rotterdam te gelasten zijn aldaar in beslag genomen schip terug te geven.
HHM verwijzen de suppliant naar de Admiraliteit te Rotterdam. Deze moet een rechtvaardig besluit op het rekest nemen.

4 HHM lezen het reeds verschillende keren ingediende rekest van Machteltge Gerridts, weduwe van Jan Calff. Zij verzoekt vanwege de door haar gestelde borg van 5.111 gld. 11 st. haar boedel te laten vrijgeven en haar toe te staan de goederen te beschrijven. Anders wil zij tot een schikking komen inzake het vrijkopen van de boedel, overeenkomstig de wijze waarop HHM de andere veroordeelden hebben behandeld.
HHM geven het rekest voor advies aan de gedelegeerde rechters.

5 In een rekest melden de inwoners van Hulst dat HHM die van het aan hun stad gelegen Hulsterambacht in sauvegarde nemen indien zij hun contributies betalen. Zij verzoeken hun dienaren en paarden onder de akte van sauvegarde te scharen of hun vrijgeleide te verlenen tegen betaling.
HHM houden dit tien tot twaalf dagen in beraad om er bij terugkomst van de supplianten over te besluiten.

6 Naar aanleiding van het verzoek van commandant Mulert een besluit over zijn zaak te nemen, zullen HHM deze morgen behandelen.

7 Een brief van de burgemeesters en raden van Danzig [Gdansk] d.d. Danzig 29 mei behoeft geen resolutie.

8 In een brief d.d. Amsterdam 28 juni bevelen de burgemeesters en raden van Amsterdam het rekest aan van Henrick de Vriese, Amsterdams koopman en burger. De Vriese vraagt voorschrijven aan de koning van Denemarken opdat deze instemt met de uitvoer van zijn goederen vanuit Stettin [Szczecin] te Pommeren.
HHM verlenen het voorschrijven.

9 Op voorstel van de president laten HHM in overleg met Z.Exc. Jan Blicker in plaats van Willem Stevensz. aanstellen als kapitein op het in Enkhuizen uitgeruste roei-jacht.

10 Olphert Barentsz. en thesaurier-generaal Van Goch compareren. Zij melden dat Z.Exc. en de RvS de bouw van een door gouverneur Hautein verzocht fort bij het huis Terweel op de Kruisdijk in Vlaanderen nuttig achten.
HHM laten de RvS dit nader bespreken met Z.Exc. Zij moeten bedenken hoe de fortificatie betaald zou kunnen worden.

11 De heer van Châtillon, maarschalk van Frankrijk, compareert en dient zijn aanbevelingsbrieven in van de koning van Frankrijk, geschreven op 2 mei vanuit het leger voor La Rochelle. Hij stelt voor goede diensten voor HHM te verrichten.
HHM bedanken hem.

12 De president bericht conform de gisteren genomen resolutie met Z.Exc. te hebben gesproken over de lichting van matrozen voor de voor het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] bestemde zinkschepen.
HHM verzoeken en machtigen Z.Exc. om de bij de equipage betrokken raden ter Admiraliteit te schrijven. Deze moeten zo spoedig mogelijk tweehonderd matrozen aannemen en de schepen onder goed konvooi naar de kust van Vlaanderen brengen.

13 De heren van Holland vragen voor hun provincie en voor de Staten van Zeeland een akte van indemniteit te krijgen voor de door de Generaliteit op 20 en 22 april, 9 mei en 29 juni verzochte lening en rente voor de nieuwe fortificaties rond Bergen op Zoom en Steenbergen.
HHM machtigen de RvS om Holland, Zeeland en de andere provincies die geld lenen voor de Generaliteit een akte van indemniteit te verstrekken voor hun lening met bijbehorende rente.

14 Eck, Bas, Duijck en Ploos berichten over de door hen verzamelde hoofdpunten uit de op 28 juni ontvangen brief van de gezanten in Frankrijk.
Op verzoek van de heren van Holland stellen HHM een besluit hierover uit.

15 Raad van State Sloot compareert en bericht dat krachtens de resolutie van HHM enkele nieuwe verdedigingswerken en noodzakelijke reparaties aan het fort van Leerort zijn aanbesteed voor 19.273 pond in totaal. De Nieuweschans zal alleen aan aardwerk 36.890 pond kosten en enkele nieuwe fortificatiewerken aan de schans bij Bourtange in totaal 6.192 pond. Ordinaris herstelwerkzaamheden en enkele nieuwe hutten zijn niet meegerekend.
HHM bedanken Sloot voor zijn bericht en stemmen in met de aanbesteding.

16 HHM resumeren het gisteren genomen besluit over de brieven van hun gezanten in Engeland.
HHM laten hun gezanten de koning van Groot-Brittannië beloven dat de ambassadeurs van de Republiek met de afgevaardigden van de VOC in augustus of uiterlijk op 1 september in Engeland zullen zijn om de geschillen tussen de Compagnieën op te lossen. Dan moeten wel de drie Oost-Indiëvaarders worden vrijgelaten. Ook moeten de gezanten de koning beloven dat er geen bevel is of zal worden gegeven om vanwege de drie in Portsmouth in beslag genomen Oost-Indiëvaarders of om andere redenen in Oost-Indië op te treden tegen Engelsen. De gouverneur en de andere onderofficieren zijn juist gelast goede contacten met de Engelsen te onderhouden. In de zaak Amboina [Ambon] zal hier spoedig en onpartijdig recht worden gedaan. HHM verzoeken hun gezanten alles te doen om de drie schepen zo spoedig mogelijk vrij te krijgen, van bemanning te voorzien en onder konvooi van enkele staatse oorlogsschepen - van de kust van Vlaanderen of elders - veilig hierheen te laten begeleiden.