06/07/1628

06 - 07 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Een brief van agent Brederode d.d. Bazel 13/23 juni behoeft geen resolutie.

2 HHM passeren de op 8 juni ingediende declaratie van agent Brederode. Naar bericht van de thesaurier-generaal is deze conform de eerder door HHM geaccepteerde declaratie.

3 Na bericht van de thesaurier-generaal accepteren HHM de declaratie van agent Bilderbeeck. Bovendien geven zij Bilderbeeck een extraordinaris bedrag van 150 gld., mits hij in zijn volgende declaratie duidelijker is over zijn uitgaven in dienst van het land.

4 Thesaurier-generaal Van Goch bericht over de declaratie van de uit Polen en Zweden teruggekeerde ambassadeurs.
HHM zullen hierover besluiten wanneer de gezanten hun verbaal schriftelijk hebben ingediend.

5 De Admiraliteit in Zeeland nomineert d.d. 3 juli Cornelis Joossen van Groenenhove en Jop Cornelissen Rollant voor het controleurschap te Zierikzee.
HHM laten commissie verlenen voor Rollant en hem de volgende dag de eed afleggen.

6 Pieter Gerrebrantsz. Meulenaer heeft een restcedel van 200 pond gekocht. Hij verzoekt HHM de Admiraliteit te Rotterdam te schrijven hem spoedig te betalen.
HHM verwijzen de suppliant naar de Admiraliteit te Rotterdam.

7 Adriaen Reijersz. c.s. hebben een manier bedacht om een belasting op alle soorten suiker te heffen. Zij verzoeken HHM hierover een besluit te nemen.
HHM laten Luchteren en Bas het rekest onderzoeken en erover adviseren.

8 In een brief aan Govert Brasser d.d. Amsterdam 4 juli vraagt zijn broer Joost Brasser om betaling van de door hem en Schoonhooven voor de Venetiaanse subsidie aan HHM voorgeschoten 99.000 pond en de als wissel aan commissaris Hoogenhouck naar Hamburg meegegeven 10.000 rijksdaalder.
HHM verwijzen Joost Brasser hiervoor naar de ontvanger-generaal.

9 Het verzoek van Mirou om 81 pond 7 st. voor tien weken rente van 6.783 pond, die hij tegoed heeft voor twee gouden ketens, is afgewezen.

10 Bruninxs en de andere afgevaardigden berichten conform de resolutie van 27 juni. Zij hebben niet bevonden dat de stad Utrecht en Staten van Utrecht de vier door hen aan de vloot van L'Erthmyte verschafte halve kanonnen ten nadele van de Generaliteit zouden ontvangen.
HHM laten de vier halve kanonnen in Rotterdam met het uit Oost-Indië teruggekeerde schip Hollandia ophalen en aan de Staten van Utrecht teruggeven. Controleur Van der Mijle moet de teruggave regelen.

11 Het verzoek van Willeboort Willeboortsz. van der Bije om een akte of appointement dat hij extraordinaris als bode van HHM mag reizen en diensten verrichten, is afgewezen.

12 De weduwe van Caspar van Sutphen, inwoonster van Harderwijk, verzoekt appèl op een op 27 april door de RvS in haar nadeel gewezen vonnis in de zaak van Willem Verschuringe, voormalig luitenant van kapitein Wees.
HHM wijzen haar verzoek af.

13 Gerardt van Brouchoven, heer van Bergeijck, verzoekt verlenging van de toestemming om in de Republiek te mogen blijven totdat het op 23 juni verzochte appèl en andere zaken zijn afgehandeld.
HHM stellen een besluit over dit verzoek en over de zaak zes weken uit, zonder de partijen daardoor in hun recht te belemmeren.

14 Jacob van Haeften, burger van Nijmegen, vraagt een partij hooi, afkomstig van de onder het dorp Appeltern in het ambt van Maas en Waal gelegen Maasakker, vrij naar stad en land van Ravenstein te mogen brengen.
HHM wijzen dit verzoek af.

15 Bruin van Gent, chercher te Alphen in Maas en Waal, verzoekt aangesteld te worden als ontvanger van de konvooien en licenten op de nieuwe schans in de kerspel van Alphen.
HHM geven het rekest aan de Admiraliteit te Rotterdam om het te onderzoeken en erover te berichten.

16 Het verzoek van mr. David van der Heul, veroordeelde en voormalig raad ter Admiraliteit te Rotterdam, om in het land te mogen blijven ter ondersteuning van zijn gezin, is afgewezen.

17 Bas en Stavenis berichten dat Abraham Speeck gereed is zijn nieuwe uitvinding te demonstreren, conform de resolutie van 21 en 22 juni.
HHM laten Bas en Stavenis dit nader bespreken met Z.Exc. Met diens instemming kan een demonstratie plaatsvinden.

18 HHM bespreken of men hun gezanten in Engeland, op 3 juli gelast om de aan Z.M. verstrekte 650.000 pond en de aan Burlomachi voorgeschoten 181.000 pond terug te eisen, de originelen of kopieën van de benodigde stukken zal opsturen.
HHM laten een vidimus van de door Carlaton getekende obligaties voor de 650.000 pond en de originele stukken aangaande de 181.000 pond naar Engeland sturen, mits van deze stukken een vidimus in de Republiek achterblijft.

19 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges compareren. Zij berichten over de op 3 juli door admiraal Dorp voorgestelde punten en de aan hen gegeven brief van Mibasse.
HHM zullen deze kwestie morgen hervatten.