10/08/1628

10 - 08 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen het op 8 aug. opgestelde advies van de RvS over het op 31 juli ingediende rekest van twee edellieden uit Lotharingen. Na overleg met Z.Exc. acht de Raad het niet nuttig hun voorstel aan te nemen, aangezien de supplianten ieder een voorschot van 6.000 gld. vragen. Hierdoor lijkt het erop dat zij meer uit zijn op hun eigen voordeel dan op dat van de Republiek.
HHM nemen dit advies over.

2 Een op het bij de Maas gelegen schip Den Vliegenden Draeck geschreven brief van vice-admiraal Jasper Lieffhebber d.d. 7 aug. behoeft geen resolutie.

3 HHM nemen kennis van een brief waarin resident Aissema d.d. Hamburg 18 juli aan Duyck schrijft dat de keizer de magistraat van Hamburg per brief ernstig heeft verzocht onmiddellijk alle papieren en goederen van de administrator van Maagdenburg te geven. Daarbij zijn verschillende brieven van HHM en Maurits over de oorlog in Duitsland. Aissema vraagt of het niet nuttig zou zijn de magistraat te verzoeken deze papieren en goederen in hun bezit te houden.
HHM laten Noortwyck de inhoud van de brief met Z.Exc. bespreken en erover berichten.

4 Mr. Bartholomeus van Segwaert, voormalig raad van de Admiraliteit te Rotterdam, wil de tweede termijn van het bedrag waartoe hij is veroordeeld betalen: de helft contant en het restant over een jaar.
HHM houden vast aan hun eerdere resoluties hierover.

5 In een rekest meldt Pieter Denisz., koopman te Amsterdam, twee 32-ste delen in twee voor de kaapvaart uitgeruste schepen, De Bloeme en het schip met kapitein Pieter de Grave, te hebben verkocht aan Jan de Bleecker, inwoner van Vlissingen. Denisz. verzoekt de koop te mogen ontbinden en alles te herstellen in de oude toestand, aangezien hij daarbij meer dan twee keer aanzienlijk is bedrogen.
HHM verwijzen de suppliant naar de ordinaris rechter in Holland.

6 HHM vragen advies aan de RvS over het verzoek van Cornelia Anraets, weduwe van Andries van Beringen, om zes hoed kalk, zesduizend stenen en honderd houtdelen te mogen uitvoeren, mits zij daarover belasting betaalt en indien nodig borg stelt.

7 HHM wijzen het verzoek van Abraham du Fort om reisgeld voor zijn voorgenomen reis naar Schotland af.

8 In een rekest meldt Hans Wiederhuijsen uit Amsterdam het plan van de vijand te hebben ontdekt om met acht door de graaf van Wacke in Oostende uitgeruste schepen de Nederlandse Moskoviëvaarders aan te vallen. Ook heeft hij de kapiteins die de soldaten op deze schepen zouden leiden hierheen gebracht. Wiederhuijsen vraagt hiervoor om een onkostenvergoeding van 108 gld. en een beloning naar inzicht van HHM.
HHM geven de suppliant 80 Kar.gld. naast de eerder door hem ontvangen 50 gld. Zij vragen de VOC en WIC hem een goede dienstbetrekking aan te bieden.

9 Jacob Gerridtsz. Aernhem, ordinaris bode van HHM, toont aan en verklaart onder ede dat hij tot tweemaal toe in dienst van het land een mast op zijn hoofd heeft gekregen. Ook is hij van zijn paard gevallen, wat hem een hoofdbreuk opleverde waardoor hij vier à vijf jaar achtereen een plaatsvervanger heeft moeten laten reizen voor de helft van zijn loon.
HHM laten de suppliant als ordinaris bode vervangen door Jasper Ameijde. Deze krijgt een salaris als bode en moet de hiertoe vereiste eed afleggen in handen van de RvS.

1 De namen van Hinlopen en Trompet zijn in S.G. 53 vaag doorgehaald, maar in S.G. 3187 staan beiden vermeld.