15/08/1628

15 - 08 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Raad van Vlaanderen schrijft d.d. Middelburg 27 juli dat het op 4 juli bij HHM ingediende rekest van Elisabet Adriaensdr. van der Made rechtsgrond heeft. Zij heeft recht op de verzochte beroepszaak tegen Willem Symonsz. van Dingenhoven.
HHM nemen dit over.

2 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 11 aug. over het op 9 aug. ingediende rekest van ontvanger-generaal Jacob Jacobsz.. Jacobsz. moet de 420 pond aan vervallen rente van de door hem in opdracht van de Admiraliteit in het Noorderkwartier betaalde 2.000 pond krijgen en het College moet gelast worden het kapitaal af te lossen. Ook mag de door de ontvanger op bevel van het College in gedeelten betaalde 520 pond 3 st. hem in zijn komende rekening worden gepasseerd, mits dit met hulp van de advocaat-fiscaal wordt teruggevorderd en Jacobsz. het bedrag op zijn rekening verantwoordt.
HHM nemen dit advies over.

3 HHM geven de op 11 aug. ingediende propositie van Jodocus Frijtach tot Loringhoff, gezant van de keurvorst van Keulen, voor advies aan de RvS.

4 Een brief van de afgevaardigden in Friesland d.d. Leeuwarden 12 aug. behoeft geen resolutie.

5 Op verzoek van Roeloff Camholt, burgemeester te Emden, verlenen HHM hem voorschrijven aan de magistraat van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk opdat hij een met planken geladen schip mag terugkrijgen. Dit is door een Franse kapitein veroverd en aldaar binnengebracht.

6 De koning van Denemarken verzoekt d.d. Kopenhagen 6 juli kolonel Durant, voormalig gouverneur van Glückstadt, in aftrek van de beloofde subsidie 2.444 rijksdaalder te betalen. HHM lezen tevens het rekest waarin Durant hun om deze betaling vraagt.
HHM stellen een besluit hierover uit.

7 In een memorie verzoekt Josias van Vosbergen om commissarissen in aanwezigheid of afwezigheid van Schultetus te informeren over zaken waarvan de welstand van de koning van Denemarken afhangt.
HHM committeren Noortwyck, Bruininxs en Schaffer hiertoe.

8 Louys de Rihoven schrijft d.d. Bergen op Zoom 10 aug. dat een Jan Brouwershaven in Roosendaal niet bekend is, maar wel ene Jacob Brouwershaven. Deze is met zijn schip enige tijd in Zeeland geweest en staat bekend als een eerlijk man en goed patriot. Wellicht heeft een onbekende op zijn naam de 44 tonnen buskruit naar Antwerpen vervoerd.
HHM zullen dit nader onderzoeken.

9 De RvS adviseert d.d. 11 aug. over het op 8 aug. ingediende rekest van Marten van Hemerden. Indien de suppliant goede en goedkopere wapens levert, mag hij aan de heren van Holland worden aanbevolen.
HHM verzoeken de Raad om de suppliant aan te bevelen aan de Gecommitteerde Raden in Holland , opdat hij toestemming krijgt voor het conform zijn voorstel leveren van pieken en musketten.

10 HHM bekijken een door agent Brederode op 2/12 juli te Bazel op ontvanger Reael getrokken wisselbrief. Het betreft een bedrag van 1.200 rijksdaalder, drie weken na vertoning te betalen aan Jacob Porgens en Pieter Bex, kooplieden te Frankfurt.
HHM nemen de wisselbrief aan en laten deze op de vervaldag betalen door ontvanger-generaal Doublet.

11 HHM wijzen het verzoek af van Arnout Rademaecker, koopman te Amsterdam, om honderdtwintig masten van achttien palmen en kleiner naar Bayonne in Frankrijk te vervoeren.

12 HHM nemen voorlopig geen besluit op een brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 24 juni.

13 HHM geven de drie brieven van de keurvorst van Brandenburg d.d. Koningsbergen [Kaliningrad] 28 juni/8 juli en van de Kleefse regering d.d. Emmerik [Emmerich] 30 juli en 10 aug. aan de RvS. Na overleg met Z.Exc. moet de Raad hierover adviseren. Als HHM dit advies hebben gezien, geven zij de brieven met bijlagen aan hun eerdere commissarissen voor de Brandenburgse zaken om er een antwoord op vast te stellen.

14 Vice-admiraal Lieffhebber en kapitein Peckius compareren. Beiden menen recht te hebben gehad op het veroverde schip met toebehoren, waarop Michiel Romboutsz. uit Oostende kapitein is geweest.
HHM laten fiscaal Silla naar Rotterdam vertrekken. In aanwezigheid van twee raden en de fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam moet hij daar de gevangen vijanden ondervragen over de situatie en het eigendom van het veroverde schip, waarop zij zijn gevangengenomen. Silla moet over zijn bevindingen berichten.