12/09/1628

12 - 09 - 1628

Presentielijst:

Resoluties:

1 HHM lezen het rekest van de ingelanden van de bij Terneuzen in Vlaanderen gelegen Zevenaarpolder, Goesschepolder en Vlooswijkpolder. Tot het behoud van hun dijk hebben zij besloten een dijk te leggen langs de aan de zuidwestkant van de genoemde polders gelegen geul. Inclusief de sluis en andere zaken zal deze dijk een aanzienlijk bedrag kosten. Daarom vragen de supplianten HHM om de polders gedurende zeven jaar te ontheffen van het hoorngeld en de belasting op bezaaide landen. Ook vragen zij om eeuwige vrijstelling van allerlei belastingen over bij het aanleggen van de nieuwe dijk ontstane slik en aanwas, alsmede van de tienden.
HHM verzoeken de RvS om hun naar de verpachting van de belastingen in Vlaanderen af te zenden commissarissen te gelasten de toestand rond de aan te leggen dijk te inspecteren. Hierover moet de Raad berichten en vervolgens over het rekest adviseren.

2 HHM depêcheren ordonnantie op de declaratie van Bruninxs à 37 gld. 12 st. aan onkosten voor zijn bezoek aan Rotterdam op 22, 23 en 24 augustus.

3 In een rekest verzoekt Aeltge Cornelis, weduwe van Guilliame van de Camer en inwoonster van Zevenbergen, om voorschrijven aan het provinciaal hof van Gent en de secrete raad te Brussel. Zij wil gehandhaafd blijven in haar neutraliteit te Zevenbergen en beschermd worden tegen de door de ontvanger van de confiscaties in West-Vlaanderen van het genoemde hof aan haar bezorgde overlast, te weten de naasting van haar goederen in dit gebied.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.

4 HHM depêcheren ordonnantie op de declaratie van Jason Bijlant à 229 gld. 3 st. Het betreft de portokosten van de van 1 maart tot en met 31 aug. uit Frankrijk door Langerack aan HHM verstuurde brieven.

5 HHM wijzen het verzoek af van Guilliaeme Bartelotti, koopman te Amsterdam, om twintig stukken masthout naar Frankrijk te mogen uitvoeren.

6 In een rekest meldt Henderick Miroe op 1 mei in opdracht van HHM twee gouden ketens te hebben gemaakt, met een gezamenlijke waarde van 6.783 pond. Een ervan is geschonken aan de ambassadeur van Frankrijk en de andere aan de ambassadeur van Engeland. Miroe heeft dit bedrag vier maanden lang voorgeschoten tegen een jaarlijkse rente van 6 ¼ procent wat neerkomt op 141 pond. Hij verzoekt hiervan ordonnantie te krijgen.
HHM depêcheren de verzochte ordonnantie van 141 gld.

7 In een rekest klaagt kapitein Willem Stevensz. uit Purmerend onheus te zijn behandeld door de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Het College heeft hem ontslagen van het door hem ontworpen en op kosten van het land gebouwde roei-jacht. Willem Stevensz. mocht dit jacht gebruiken voor de kaapvaart, mits hij de bemanning en levensmiddelen zou regelen en zich zou houden aan de wetten van het land. Hij zegt hieraan te hebben voldaan.
HHM geven het rekest met de aangehechte stukken aan het Admiraliteitscollege om erover berichten.

8 Resident Aissema verzoekt betaling van de op zijn declaratie van voorschotten en reiskosten tussen 5 juli 1626 en 5 juli 1627 vermelde en uitgestelde posten van 300 en 100 rijksdaalder.
HHM geven het rekest met de aangehechte declaratie aan thesaurier-generaal Van Goch. Hij moet deze onderzoeken en erover berichten.

9 HHM ontvangen een brief van Z.Exc. d.d. Bergen op Zoom 9 sept. met een brief van luitenant-admiraal Dorp d.d. 30 aug., welke een lijst bevat met namen van kapiteins die zonder zijn toestemming van de kust van Vlaanderen aan land zijn gegaan.
HHM berichten Z.Exc. op 6 sept. een brief met dezelfde inhoud van Dorp te hebben ontvangen en wat er reeds aan gedaan is. Zij zullen de Admiraliteitscolleges van de genoemde kapiteins opnieuw sommeren zo spoedig mogelijk de ingewonnen informatie over deze zaak te sturen, omdat zij anders genoodzaakt zijn andere maatregelen te treffen.
Ook bevat het schrijven van Z.Exc. een brief van Dom Carolo de Coloma, die van Frederik Hendrik een paspoort vraagt voor de prins van Modena om met een oorlogsschip uit een van de Vlaamse havens naar Engeland te varen.
HHM laten Z.Exc. aan de genoemde Dom Carolo verklaren dat de prins van Modena in de Republiek mag komen en dat hij namens de staat door een groot oorlogsschip zal worden begeleid bij zijn reis naar Engeland.

10 HHM ontvangen een brief van Ernst Casimir d.d. Groningen 26/6 aug. met een aan hem gericht schrijven van Marcqert Rantsouw, gouverneur te Glückstadt, d.d. Glückstadt 20 augustus. Door zijn tussenkomst zou Ernst Casimir willen dat HHM drieduizend soldaten uit hun garnizoen naar Krempe sturen ten behoeve van het ontzet van deze stad. Ook moeten zij een aanzienlijk bedrag sturen ter betaling van het onderhoud van het garnizoen en de fortificatiewerken in Glückstadt.
HHM zullen Ernst Casimir melden geen troepen te sturen en dat resident Aissma al is gemachtigd om in Hamburg een wissel van 50.000 gld. te trekken op ontvanger Reael te Amsterdam. Hiermee kan de soldij voor het garnizoen in Glückstadt worden betaald.

11 In een memorie verzoekt Joost Brasser om een wisselbrief van 10.000 rijksdaalder te betalen. Op 19 april heeft hij de wissel op verzoek van HHM meegegeven aan commissaris Hogenhouck, aan wie deze in Hamburg is betaald.
HHM manen de ontvanger-generaal de wisselbrief aan Brasser te betalen.

12 In een rekest melden de bedijkers en ingelanden van de in Vlaanderen in het ambacht Terneuzen gelegen polder Westenrijk bij HHM beroep te hebben aangetekend tegen een ongehoorde beschikking van de Raad van Vlaanderen . Deze beschikking is verleend op geheim verzoek van de ingelanden van de Goesschepolder, Lovenpolder, Koudepolder en Willemskerkepolder. Zij hebben hun appèl echter niet tijdig vervolgd en verzoeken om een rekest civiel opdat zij hiervan en van ander verzuim vrijgesteld worden. De supplianten geven HHM volle macht over de zaak.
HHM stemmen in met het verzoek.

13 HHM wijzen nogmaals het rekest van Pieter van Steenbergen af.

14 In een rekest klaagt kapitein Peter van Helmont dat de WIC hem nog niet zijn 1.117 pond heeft terugbetaald. Dit ondanks de aanbeveling die de afgevaardigden van HHM krachtens de resolutie van 21 aug. bij de Compagnie hebben gedaan. Van Helmont verzoekt HHM om vanwege hun soevereine macht hem zijn recht te doen krijgen van de Compagnie.
HHM verwijzen de suppliant naar de ordinaris rechtbank, waar hij zijn zaak tegen de Bewindhebbers kan voortzetten.

15 Secretaris Huigens compareert en bericht namens de RvS dat Pieter Weltrinxs blijft aandringen om twintigduizend pond buskruit tegen 96 pond per honderd aan Hamburg of Glückstadt te leveren. Huigens vraagt of de Raad hierover moet onderhandelen met Weltrincxs.
HHM stellen het kopen van buskruit voor Glückstadt nog even uit in de hoop dat het tegen een redelijker prijs kan worden ingekocht.

16 In een memorie vraagt Joost Brasser of hij authentieke kopieën moet indienen van de kwitanties van de door hem namens HHM aan de koning van Denemarken of diens ministers verrichte betalingen van het beloofde subsidie, opdat HHM zich daarmee kunnen verdedigen tegen de koning en diens vertegenwoordigers. Hij heeft begrepen dat HHM hem een behoorlijk reçu verstrekken voor de ingediende documenten.
HHM laten Brasser authentieke kopieën indienen van alle documenten en kwitanties die als bewijs zouden kunnen dienen van het beheer over het door hem van de Staten-Generaal uit het subsidie voor de Deense koning ontvangen geld. Daarnaast moet hij een inventaris met een specificatie van deze stukken indienen, waarna de griffier de ontvangstbewijzen ervan zal geven.