10/10/1628

10 - 10 - 1628

Presentielijst:

Resoluties:

1 Daniel Roelandt, koopman te Amsterdam, verzoekt een wisselbrief van 10.300 rijksdaalder d.d. 17 sept. op de vervaldag in bankgeld in Amsterdam te laten betalen. Deze is door resident Aissma getrokken ten laste van ontvanger Reael en door hem aangenomen.
HHM machtigen ontvanger-generaal Doublet de wisselbrief aan te nemen. Zij verzoeken de heren van Holland de brief exact op de vervaldag te betalen in aftrek van hun aandeel in de 100.000 gld. subsidie voor het onderhoud van het garnizoen in Glückstadt. Zij beloven dit te doen.

2 Antonis Piscator, voormalig predikant van de familie van orateur Haga in Constantinopel, verzoekt:
I De gage voor zijn laatste dienstjaar te betalen, te vervallen op 26 november.
II Terugbetaling van de vanwege zijn reis over land naar de Republiek gemaakte onkosten.
III Vergoeding van de jaarlijks betaalde wisselkosten vanwege het overmaken van zijn gage.
IV Terugbetaling van de door hem gemaakte transportkosten van zijn bagage en boeken van Constantinopel [Istanbul] naar de Republiek, uitgezonderd het risico van de zee.
V Enig onderhoud totdat hij een nieuwe betrekking heeft gekregen.
HHM geven de suppliant voor al zijn aanspraken eenmalig 1.200 gld., waarvan zij ordonnantie laten depêcheren. Hiervan wordt afgetrokken wat hij reeds aan gage over het laatste jaar heeft ontvangen.

3 Essen en de andere afgevaardigden naar de bespreking met de extraordinaris gecommitteerden van Holland inzake de nadere beveiliging van de zee berichten enkele belangrijke punten te hebben uitgelicht:
I Uit ervaring is gebleken dat de voor de blokkade van de kust van Vlaanderen bestemde negentien schepen, vijf fregatten en een jacht deze taak niet kunnen volbrengen. Hierdoor zou het nuttig zijn het aantal met vier schepen minder toe te voegen aan de eskaders kruisers.
II Er is gebleken dat de scheepskapiteins vanwege de geringe gage van matrozen het verplichte aantal bemanningsleden vaak met jongens moeten aanvullen. De extraordinaris gedeputeerden menen dat deze gages redelijk mogen worden verhoogd.
III De vier compagnieën soldaten van de kapiteins in vaste dienst zouden voortdurend op de zeeschepen kunnen dienen zodat zij bestand tegen zeeziekte en ervaren vaarders zijn geworden.
IV De Admiraliteitscolleges moeten alsnog worden gemaand alle op hen gerepartieerde oorlogsschepen zonder onderscheid van riemen te voorzien.
V Om verschillende redenen zouden de schepen in Hellevoetsluis in plaats van Vlissingen moeten worden bevoorraad.
VI Het is onnodig dat schepen zo vaak de havens van Engeland en elders binnenvaren om te worden schoongemaakt. Dit kan immers elke acht of veertien dagen op zee gebeuren. Van de kiel tot de voorstevenknie kan het schip worden verkeend en daarvandaan kan het met loeten tot boven water worden schoongemaakt.
VII De kapiteins van de oorlogsschepen op zee die binnenvaren om te bevoorraden zouden hiervoor acht tot tien dagen moeten krijgen. Wanneer deze termijn wordt overschreden en kapiteins zonder noodzaak aan land of op een rede blijven liggen, kan men hen straffen door hun geen gage en hun matrozen geen kostgeld te betalen tijdens de overige tijd aan land, terwijl zij wel proviand moeten verschaffen.
VIII Het tussen Texel en de Maas kruisende eskader van het Noorderkwartier en het tussen Het Vlie en het Rif van Skagen kruisende eskader van Amsterdam zouden 's winters niet onder de vlag naar de kust van Vlaanderen moeten varen, maar zich moeten terugtrekken naar hun Admiraliteiten. Daar kunnen zij de bevelen van deze Colleges afwachten.
HHM zullen deze punten bespreken met Z.Exc. en de afgevaardigden van de Admiraliteiten en erover berichten.

4 In een remonstrantie meldt de magistraat van Aken [Aachen], welke stad neutraal is tegenover de Republiek, voor de RvS een proces te hebben lopen tegen korporaal Geurt van Aecken c.s., ruiters te Nijmegen. Deze zaak zou al zes maanden kunnen zijn afgehandeld. De magistraat verzoekt HHM om de Raad te gelasten deze zaak onmiddellijk en voorgoed af te ronden.
HHM verzoeken de RvS de suppliant een spoedige rechtsbedeling te geven.

5 Op verzoek van Phillips Eduwart verlenen HHM hem na onderzoek van de Raad van Vlaanderen aanstellingsbrieven om in Vlaanderen het notarisambt te mogen uitoefenen.

6 Kapitein Joris van Cats verzoekt betaling van 112 gld. 15 st. 12 p. omdat hij in 1624 drie dagen honderd man van voedsel heeft voorzien. Deze moesten de voorbijtrekkende artillerie begeleiden.
HHM geven het rekest aan de RvS om erover te beslissen.

7 Naar aanleiding van het verzoek van Otto Gilveradt geven HHM hem uit medelijden 12 gld. Kamerbewaarder Herdersum zal dit bedrag uitbetalen.

8 Naar aanleiding van het verzoek van Boudewyn de Man c.s. verlenen HHM hun mandement van revisie en wordt het in hun nadeel gewezen vonnis van de Admiraliteit te Rotterdam vier maanden opgeschort. De zaak wordt toegewezen aan het Rotterdamse College.

9 HHM laten de door Joost Brasser verzochte terugbetaling van de aan commissaris Hoogenhouck naar Hamburg meegegeven wisselbrief van 10.000 rijksdaalder doen van de eerste provinciale bijdragen aan de 100.000 gld. voor Glückstadt ter betaling van het subsidie voor de Deense koning. Verder gelasten zij Brasser alsnog hun resolutie van 12 sept. uit te voeren inzake het inleveren van de authentieke kopieën van de in zijn handen zijnde stukken aangaande deze subsidiebetaling.

10 In een memorie meldt commissaris Hoogenhouck bij zijn vertrek uit Glückstadt het garnizoen daar op 3.880 man te hebben gelaten. Hij heeft echter begrepen dat er sindsdien meer soldaten naartoe zijn gestuurd en dat er ook nieuwe troepen in naam van de Deense koning mogen worden aangenomen. Hoogenhouck vraagt HHM hem een bevel te geven om dit bij de betaling van de troepen in Glückstadt te kunnen navolgen en een akte hiervan waarmee hij zich kan vrijspreken tegenover de officieren van de koning.
HHM geven de memorie aan de RvS. Na hierover te hebben besproken met Z.Exc. moet de Raad adviseren over het opstellen van de verzochte akte.

11 De memorie van de ordinaris kapiteins ter zee over de betaling van hun maandsalaris zullen HHM bespreken met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges

12 Naar aanleiding van de remonstrantie van de drost, burgemeesters, schepenen en raad van Bergen op Zoom verzoeken HHM de heren van Holland te regelen dat hun lastgevers op de belangrijkste ingediende stukken zullen antwoorden.

13 De RvS adviseert d.d. 6 okt. over het op 29 sept. gedane verzoek van de heren van Holland om in te stemmen met door Elias Trip verzochte uitvoer. De Raad meent dat Trip eerst zou moeten aangeven waarheen hij de kogels wil uitvoeren.
Desondanks stemmen HHM in met de verzochte uitvoer, mits Trip binnen zes maanden erna bewijst de kogels naar toegestane plaatsen te hebben laten brengen.

14 HHM resumeren het verzoek van de WIC ter Kamer Amsterdam d.d. Amsterdam 3 okt. om afgevaardigden te sturen naar de vergadering van de Heren Negentien op 16 okt. Dit opdat zij de negentiende stem kunnen inbrengen en ten behoeve van de Compagnie helpen bij de besluitvorming.
HHM wijzen Kelffken en Bruininxs hiertoe aan.

15 De RvS adviseert d.d. 9 okt. over de op 16 sept. namens die van Stralsund ingediende propositie. De Raad meent dat deze stad behouden moet blijven vanwege het belang van de scheepvaart op de Oostzee. Bij een mogelijk beleg zou het verzochte subsidiegeld noodzakelijk zijn. Eerst dient er echter een geschikte afgevaardigde naar Stralsund te worden gestuurd met de opdracht zich nauwkeurig over de situatie van de stad te laten informeren. Als HHM dit rapport hebben gehoord en het nodig achten om die van Stralsund te steunen, kan worden besproken waarvandaan het benodigde geld moet komen.
HHM nemen dit advies over en laten Z.Exc. een geschikte persoon naar Stralsund afvaardigen.

16 HHM resumeren de op 7 okt. gedane propositie van resident Schultetus. Het garnizoen te Glückstadt heeft ongeveer acht weken geen of weinig geld gekregen en genoegen moeten nemen met levensmiddelen, waarover men ontevreden is. Wanneer betaling uitblijft, kan de door de stipte wekelijkse soldijbetalingen bewerkstelligde goede orde en militaire discipline afnemen en misschien verslechteren.
HHM laten het aan Z.M. van Denemarken beloofde subsidie slechts aanwenden voor de betaling van het genoemde garnizoen.