02/11/1628

02 - 11 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM geven het rekest van de voerlieden van Gelderland om betaling van hun diensten in 1626 en 1627 aan de RvS. De Raad moet de supplianten tevredenstellen.

2 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren 1 nov. over het verzoek van Guilliam van Noorenborch. Zij menen dat dit mag worden ingewilligd, mits een van de commiezen ter recherche voortdurend bij het laden aanwezig is om fraude te voorkomen.
HHM nemen dit advies over.

3 Naar aanleiding van de memorie van resident Schultetus laten HHM Schaffer diens propositie van 3 aug. en verzoek van 18 sept. onderzoeken. Schaffer moet hieruit de belangrijkste punten halen en erover berichten.

4 HHM lezen het op 31 okt. na overleg met Z.Exc. opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges over het op 23 okt. gedane verzoek van de Admiraliteit in Zeeland . Zij menen dat het Zeeuwse College voorlopig naast zijn huidige aantal schepen nog drie schepen en twee fregatten zou moeten krijgen om zijn binnenwateren te beveiligen tegen vijandelijke aanvallen.
HHM machtigen hun gedeputeerden inzake de Admiraliteit om in aanwezigheid van de genoemde afgevaardigden een staat van oorlog te water op te stellen voor 1629. Daarop moeten zij de drie schepen en twee fregatten vermelden, mits de onderhoudskosten en andere onkosten ervan kunnen worden betaald van het tweede miljoen of van de ordinaris inkomsten van de Admiraliteit.

5 Daniel van Thonen uit Spankeren vraagt om een vergoeding voor de grote schade die de vijand hem bij diens aanwezigheid op de Veluwe in 1624 heeft berokkend.
HHM kunnen hierop niet ingaan.

6 HHM arresteren de instructie voor de namens hen naar Stralsund afgevaardigde commissaris. In plaats van Diderick van Halewijn stellen zij Carel van Cracou daartoe aan, aan wie de instructie en een geschikte commissie zal worden opgestuurd.

7 Kapitein Willem Stevensz. uit Purmerend verzoekt een vergoeding van door hem gemaakte onkosten en geleden schade omdat de Admiraliteit in het Noorderkwartier hem als kapitein van een roei-jacht heeft ontslagen.
HHM vragen hierover advies aan de aanwezige afgevaardigden van dit College.

8 De Bewindhebbers van de VOC ter Kamer Amsterdam berichten d.d. Amsterdam 1 nov. dat onder anderen Pieter de Carpentier, voormalig gouverneur in Oost-Indië, is genomineerd als bewindhebber. Conform het derde artikel van de aanpassing van het VOC -octrooi zou zijn bloedverwantschap met een van de huidige bewindhebbers echter een bezwaar kunnen vormen.
HHM verlenen De Carpentier dispensatie, doch verklaren hierbij dat het niet de bedoeling is ook anderen van het derde artikel te ontheffen.

9 Jan van der Ast, koopman en inwoner van het dorp Rumst buiten Antwerpen, verzoekt speciale toestemming om vrij met de Republiek te mogen handeldrijven, mits hij 's lands belasting betaalt.
HHM stemmen hiermee in, mits hij de bijbehorende belastingen betaalt en de goederen verhandelt conform de wetten van het land.

10 HHM resumeren hun na advies van de RvS genomen besluit van 23 okt. over het op 4 okt. ingediende rekest van Johan Maurits van Nassau.
HHM laten de helft van het aan Johan Maurits toegezegde bedrag van 8.000 gld. contant betalen en de andere helft in gelijke delen over twee jaar. De in de resolutie van 23 okt. gestelde voorwaarden blijven verder geheel van kracht.

11 De RvS adviseert d.d. 26 okt. over het op 26 juli ingediende verzoek van de predikant Lazare Baijard. De Raad meent dat diens traktement van 500 pond voorlopig nog een jaar mag worden betaald, mits hij aantoont voldoende moeite te doen om een nieuwe betrekking te krijgen.
HHM nemen dit advies over.

12 De RvS adviseert d.d. 31 okt. over het op 27 okt. namens Paul de Berlo, heer van Petit Lais, ingediende rekest. De Raad meent dat het verzoek mag worden ingewilligd, indien Berlo voor zichzelf en zijn koets, paarden en koetsier dubbel recht betaalt en voor zijn andere dienaren ieder een apart paspoort aanschaft. Dit is conform de bestaande regels.
HHM nemen dit advies over.

13 Hester van der Rist verzoekt een redelijk jaarlijks lijfpensioen of een maandelijks traktement om van te leven.
HHM wijzen dit verzoek af.

14 HHM lezen het rekest van de heer van Stakenbroeck, luitenant-generaal van de cavalerie en gouverneur van Grave. Deze heeft vernomen dat ontvanger Severijns op zijn rekening over 1627 zou zijn gelast hem vanaf dan geen 100 gld. per maand meer te betalen. Dit bedrag is Stakenbroeck in 1624 toegezegd vanwege zijn buitengewone inzet en diensten. Derhalve verzoekt hij de ontvanger te gelasten de maandelijkse betalingen voort te zetten.
HHM geven dit rekest voor advies aan de RvS.

15 De RvS adviseert d.d. 31 okt. over het op 27 okt. ingediende rekest van Stoffel Barentsz. De Raad meent dat het verzoek vanwege de gevolgen niet moet worden ingewilligd. Wel zou de suppliant kunnen worden aanbevolen aan de Admiraliteit te Rotterdam om in haar dienst te worden ingezet.
HHM nemen dit advies over en verlenen de suppliant een aanbevelingsbrief.

16 De RvS adviseert d.d. 1 nov. over het verzoek van de stad Werden in het Land van Mark. De Raad meent dat de suppliant eerst om de neutraliteit moet vragen aan de keurvorst van Brandenburg en de vorst van Neuburg. Als deze is getoond, kan er verder passende actie worden ondernomen.
HHM nemen dit advies over.

17 De huidige pachters van het kwart verzoeken de 40.000 gld. ter betaling van hun officieren te verdelen over de verschillende Admiraliteitscolleges.
HHM vragen hierover advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Colleges.

18 Pauwel de Wilm c.s. verzoeken HHM de gisteren op hun rekest gedane beschikking te wijzigen en de ontvanger-generaal te gelasten de helft van hun schuld te betalen. Zij zijn bereid zes maanden te wachten op de betaling van de andere helft, mits zij hierover rente ontvangen.
HHM laten de president met de ontvanger bespreken of er voldoende in kas is om de supplianten de helft terug te betalen, terwijl de andere helft zes maanden op rente blijft staan.

19 Naar aanleiding van de op [14] okt. ingediende declaratie van generaal Van der Meyde laten HHM hem deze iedere twaalf in plaats van vijftien maanden in orde maken.

20 HHM laten Bruninxs, Rode en de thesaurier de door de generaals van de Munt ingediende remonstrantie onderzoeken en erover berichten.

21 De burgemeesters, schepenen en raden van Kalkar antwoorden d.d. Kalkar 5 okt. op de brief van HHM van 22 september. Zij hebben geen aanschrijving van de vorst van Neuburg ontvangen om volk van het regiment van Neersche in te legeren.
HHM zullen de RvS inlichten over dit antwoord.

22 Z.Exc. heeft bericht over een brief van de graaf van Schwarzenberg d.d. Wenen 10 september. Hierin klaagt de graaf dat HHM de quoten laten innen van de contributies waarop de steden Neustadt en Huissen zijn gerepartieerd, hoewel de keurvorst van Brandenburg deze steden daarvan heeft vrijgesteld.
HHM geven deze brief aan de RvS om erover te berichten.

23 De RvS adviseert d.d. 31 okt. over de memorie van commissaris-generaal Van Halewyn. De Raad meent dat het land niet veel profijt zou hebben van Jacob van Halewyn, vanwege diens minderjarigheid. Bovendien bestaat de taak van de commissaris-generaal van de schepen uit belangrijkere zaken dan het verstrekken van verloven.
HHM nemen dit advies over.

24 HHM zijn bericht dat een bepaalde vaandrig, in dienst bij hun Franse troepen, is teruggekeerd. Deze heeft in Parijs aan Ville aux Clercs gezegd dat de graaf van Laval vanuit Nederland met een aantal schepen naar Engeland was gevaren om zich te voegen bij de Engelse vloot ter ontzet van La Rochelle.
HHM laten de RvS hierover inlichtingen inwinnen en achterhalen waar de vaandrig zich bevindt.