03/11/1628

03 - 11 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van het verzoek van Henricus Johannis, verdreven predikant uit de Große Werder bij Danzig, schenken HHM hem 25 gld., waarvan ordonnantie zal worden gedepêcheerd.

2 Daniel van Thonen verzoekt HHM om vanwege zijn in 1624 op de Veluwe geleden schade een van zijn zonen aan te bevelen voor het eerst vrijkomende vaandrig- of luitenantschap.
HHM kunnen niet op dit verzoek ingaan.

3 Op verzoek van advocaat Laurens Rostock, gezant van Stralsund, verlenen HHM hem recredentiebrieven.

4 De naar de vergadering van de Heren Negentien op 16 okt. afgevaardigde Bruninxs dient een overzicht in van de achterstallen van de provincies inzake hun aandeel in de 1.500.000 gld. Dit hebben de provincies conform het 39ste artikel van het octrooi van de WIC en de latere aanpassing daarvan beloofd te zullen betalen.
HHM verzoeken de provincies hun achterstallen in de 1.500.000 gld. spoedig op te brengen.

5 Op verzoek van Pieter van Blanckeroort, geweldige, depêcheren HHM ordonnantie voor hem van twee maanden traktement.

6 Carel van Cracou zal in plaats van Diderick van Halewijn een periode als commissaris in Stralsund verblijven. Daar moet hij namens HHM overal op letten en de burgemeesters en raad van deze stad bij alle gelegenheden helpen.
Naast zijn instructie en andere benodigdheden zullen HHM Cracou geloofsbrieven sturen met het verzoek tijdens zijn verblijf in Stralsund de situatie in de Sont te blijven observeren. Zodra de toestand in Stralsund is verbeterd, dient Van Cracou naar zijn ordinaris residentie terug te keren.

7 Het verzoek van Jannitge Liddels, weduwe van sergeant Davidt Boswel, om een aalmoes te krijgen wijzen HHM van de hand.

8 HHM lezen het rekest van kapitein Johan van Tongeren. Enkele jaren heeft hij als kapitein de koning van Spanje en daarna als luitenant onder kapitein Wittenhorst gediend. Van Tongeren meldt met honderdvijftig goedbewapende soldaten en drie trommelslagers naar Gennep te zijn gekomen. Daar zijn hem zijn soldaten afgenomen en over verschillende staatse compagnieën verdeeld. Hierom verzoekt Van Tongeren een extraordinaris traktement onder de garde van Z.Exc., waarbij hij zich heeft aangemeld.
HHM geven dit rekest voor advies aan de RvS.

9 Joris Ernest Wagenaer verzoekt HHM om hun op 31 okt. genomen resolutie over het accepteren van zijn verhandeling Waere kennisse Godts te resumeren. Hij vraagt nogmaals om een gunstig besluit.
HHM blijven bij hun eerdere resolutie.

10 De weduwe en erfgenamen van ambassadeur Berck verzoeken de geroyeerde posten op diens rekening te vergoeden. Deze betreffen:
I De bij zijn aankomst in Venetië in 1623 gemaakte kosten voor het meubileren van het huis.
II Het aan de heer Lus in plaats van een secretaris "de la lingua" betaalde jaartraktement van 800 gld.
III De vervallen daggelden vanaf Bercks aankomst in Dordrecht tot aan zijn begrafenis.
HHM geven het rekest aan de in deze zaak aangestelde commissarissen.

11 Beaumont dient de door hem in opdracht van HHM opgestelde status questionis in naar aanleiding van de stukken van de beroepszaak van Rogier van Brouchoven c.s. tegen de 35 ruiters uit Bergen op Zoom.
HHM laten hiervan voor iedere provincie een kopie maken. Wanneer de provincies de status questionis nader hebben onderzocht, kan de zaak worden afgehandeld.

12 De RvS adviseert d.d. 26 okt. over het op 2 sept. ingediende rekest van Frans de Caesteker dat dit met de aangehechte stukken naar die van het Vrije van Sluis mag worden opgestuurd. Deze kunnen de suppliant assisteren bij de executie van de door hem verzochte betaling, tenzij zij redenen hebben dit niet te doen. In dat geval dienen die van het Vrije hierover te berichten.
HHM nemen dit advies over.

13 De president bericht dat kapitein Rochel in Friesland soldaten licht voor de koning van Denemarken.
HHM zullen de Staten van Friesland verzoeken de lichting te laten tegenhouden. Zij hebben immers met goede redenen alle lichtingen voor de Deense koning geweigerd, zodat zij dit merkwaardig vinden.

14 HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 21 oktober.

15 Sixtus van Amama, gezant van graaf Ulrich van Oost-Friesland, compareert. Hij dient zijn op het huis te Aurich geschreven geloofsbrieven in, krachtens welke hij een propositie doet. 1
HHM geven de propositie voor advies aan de RvS. Zij verzoeken de Raad zijn brief aan de commandant te Emden aangaande het heimelijk steunen van de buiten de stad in de forten gelegerde soldaten in dienst van Emden nog niet te versturen.

16 HHM laten de binnengekomen secretaris Huigens de RvS informeren over de aankomst van de Fransman, die in Parijs aan Ville aux Clercs heeft verteld dat de graaf van Laval met een aantal schepen uit de Republiek naar Engeland zou zijn gevaren. Daar zou deze zich hebben gevoegd bij de Engelse vloot om La Rochelle te steunen. De Raad moet met Z.Exc. bespreken wat er verder aan deze zaak moet worden gedaan.

1 Geïnsereerd in S.G. 3187 en gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 443-445/folio I, 692-693.