20/11/1628

20 - 11 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De graaf van Buccleugh verzoekt krachtens een akte expectatief het eerst vrijkomende kolonelschap te krijgen en daarbij boven iedereen de voorkeur te genieten. Dan zal het op 20 juli 1627 van 1.200 naar 2.000 gld. verhoogde lijfpensioen worden beëindigd.
HHM laten de president dit rekest bespreken met Z.Exc. Hij moet hem voorstellen dat zij overwegen ermee in te stemmen om de openbare toezegging te doen nakomen en het land van de betaling van een jaarlijks pensioen te verlossen.

2 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren d.d. 18 nov. over het op 14 nov. ingediende rekest van de kapiteins van het College te Amsterdam als volgt:
I De supplianten - en alle anderen die in 1625 de Franse koning voor La Rochelle hebben gediend - moeten voor alle op deze schepen aanwezige Fransen niet meer krijgen dan zij gewoonlijk conform hun lijst voor iedere matroos ontvangen.
II Voor de officieren of ongenode gasten die in de kajuit van de kapitein hebben gegeten wordt 10 st. per dag betaald en voor hun dienaren evenveel als voor de matrozen.
III De aanspraken op de verzochte extra stuiver kostgeld voor matrozen van de kapiteins moeten worden afgewezen, evenals de aanspraken op rente over tot nog toe onbetaald kostgeld.
Verder zouden de supplianten verplicht moeten worden te bewijzen in wiens opdracht, wanneer en hoeveel soldaten zij op hun schepen hebben gehad. Daarvan kunnen de van Z.M. gekregen levensmiddelen of betalingen worden afgetrokken.
HHM nemen dit advies over. Zij machtigen de Admiraliteit te Amsterdam om met de supplianten af te rekenen, mits zij aan hen bericht voordat er wordt betaald.

3 De keurvorsten van Mainz en Trier verzoeken conform de oude lijst hun ordinaris vastenkost vrij stroomopwaarts over de Rijn te mogen brengen.
HHM stemmen hiermee niet in.

4 Guilliaume Morreau c.s., met commissie van de koning uitgevaren Franse matrozen en soldaten, verzoeken spoedig de teruggave te regelen van het door hen op de Engelsen veroverde en naar Rotterdam gevaren schip. De supplianten vragen HHM om de Engelsen te gelasten hun handen ervan af te trekken.
Ook lezen HHM het tegenverzoek van Willem Peggesley uit Harwich in Engeland, schipper en mede-eigenaar van het door de Engelsen genomen schip. Hij verzoekt HHM te verklaren dat hij zijn schip met lading mag houden en naar eigen inzicht beschrijven.
HHM geven het rekest voor advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges.

5 De heren van Gelderland berichten dat agent Carlaton het door het kwartier Veluwe verrichte transport van de wagens voor de troepen van kolonel Morgan weigert te betalen. Dankzij dit transport konden de uit Stade gekomen soldaten een spoedige reis maken. Ook weigert de agent de daggelden van commissaris Snouck op eenzelfde voet te betalen als de andere commissarissen die hij heeft ingezet om Morgans troepen naar Enkhuizen te begeleiden.
HHM machtigen de RvS om Philippe Calandrini de transportkosten te laten betalen conform de regels van het land. Ook moet hij Snouck net als de andere ingezette commissarissen behandelen, mits eventuele buitensporigheden in diens declaratie worden beperkt.

6 De raadpensionaris van Holland brengt een brief ter sprake van ambassadeur Oosterwyck d.d. Venetië 3 november. Hierin bericht de ambassadeur over de hoge prijs van het koren in Venetië. De gemeente heeft de hertog op straat nageroepen de korenprijs te laten verlagen of anders te mogen barsten.
De afgevaardigden van de provincies zullen hun lastgevers op de hoogte brengen van de hoge korenprijs in Italië.

7 Vice-admiraal Jan Dirxsz. 't Lam en diens commandeur Jan Berchout komen binnen. Zij zijn met elf door de VOC op kosten van het land uitgeruste schepen uitgevaren ter nadere beveiliging van de zee en dienen hun journaal en de besluiten met de tijdens hun reis geschreven en ontvangen brieven en antwoorden in.
HHM laten Bas, Beaumont en Eysinga het journaal en de besluiten onderzoeken om te controleren of 't Lam en Berchout zich hebben gehouden aan hun instructie.

8 Op verzoek van Georg Jansz. Clinck c.s. verlenen HHM hun voorschrijven aan de grootvorst van Moskovië en diens vader, de patriarch, om van hen toestemming te krijgen voor de uitvoer van koren en salpeter. Op verzoek van Elias Trip c.s. verlenen HHM hun eenzelfde voorschrijven.

9 HHM zullen een antwoord op de brief waarin de koning van Frankrijk melding maakt van de overgave van La Rochelle nader resumeren. Zij zullen uitzoeken wat zij hierover aan hun ambassadeurs in Frankrijk zullen schrijven.

10 Naar aanleiding van het bericht dat de vloot van admiraal Pieter Hein nadert machtigen HHM Z.Exc. om de schepen langs de kust van Vlaanderen hierop bij het passeren goed te laten letten. Ook moeten deze een helpende hand bieden wanneer schepen van de vloot zijn afgeraakt of reddeloos zijn geworden.

11 Naar aanleiding van hun resolutie van 18 nov. aangaande de zaak van Roussel vragen HHM nader advies aan Z.Exc. en de RvS. Bovendien laten zij Ernst Casimir aan Roussel vragen om met zijn soldaten naar de Elbe te vertrekken, waartoe hij hem met passende middelen moet helpen. Als Roussels troepen langer in Rheiderland verblijven, zijn HHM genoodzaakt zijn daden in het oog te houden.

12 HHM schorten een besluit op over het verzoek van de administrator van Maagdenburg. Deze vraagt een voorschot op de door de Engelse koning aan de koning van Denemarken beloofde subsidie en een bijdrage aan zijn eigen onderhoud.

13 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam compareren. Zij tonen het door vice-admiraal Van Berchem geschreven bericht over de namens de Deense koning aan commies Cracou gedane klachten. Berchem zou in Flekkerøy een Hollands schip met een lading eikenhout hebben ontzet van de inbeslagname door de officieren van de koning. Dit hout was tegen het bevel van de koning ingeladen.
HHM laten de kwestie hierbij.

14 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam verzoeken HHM de konvooien voor tabak niet naar de waarde maar naar het gewicht te laten betalen. Daartoe stellen zij voor 1 st. 4 p. per pond te heffen. Ook vragen zij voor de uitvoer naar het platteland van Salland evenveel licent te laten betalen als voor de goederen naar het platteland van Zutphen en Drenthe.
HHM stemmen in met een kopie van het concept van de tabak voor de heren van Holland en Zeeland. Het tweede punt laten zij door de afgevaardigden op schrift stellen.