25/11/1628

25 - 11 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De extraordinaris afgevaardigden van Holland verzoeken de repartitie van de schulden van de Admiraliteitscolleges van 1622 tot en met 1627 conform eerdere resolutie ter hand te nemen. Indien dit wordt nagelaten of langer wordt uitgesteld kunnen er in verschillende voorname Hollandse steden geen ordinaris verpondingen of extraordinaris belastingen worden geheven voor de oorlog te land. Een groot gedeelte van de inwoners van deze steden heeft immers boven hun vermogen aan de Admiraliteitscolleges krediet verstrekt. De afgevaardigden tonen in dit verband een door veel leveranciers en schuldeisers van de Admiraliteit ingediend rekest.
HHM brengen de afgevaardigden op de hoogte van de oorzaak van dit uitstel, van hun hierover genomen resolutie van 21 nov. en van de door de heren van Utrecht en Friesland opgeworpen bezwaren.
HHM zullen in afwachting van de nadere resolutie van de Staten van Friesland conform hun eerdere resoluties de repartitie behandelen. Zij verzoeken de heren van Friesland aan hun lastgevers te schrijven om een nadere verklaring te geven over het opstellen van deze repartitie en de betaling ervan.

2 Z.Exc. brengt een brief van Haultein, gouverneur van Sluis in Vlaanderen, d.d. Sluis 20 nov. ter sprake. Haultein bericht daarin dat de vijand al zijn schepen laat gereedmaken en met soldaten bemand om deze op zee de vendangevaarders te laten aanvallen. Ook heeft Haultein vernomen dat er zestig schepen uit Spanje zijn gevaren om admiraal Pieter Hein te vinden. Ten slotte meldt de gouverneur dat de heer van Wacken heeft bekendgemaakt persoonlijk met oorlogsschepen vanuit Oostende op zee te willen gaan.
HHM machtigen de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges na overleg met Z.Exc. te regelen dat de Nederlandse vendangevaarders en de vloot van admiraal Heyn op zee worden beschermd. Daarbij moet echter het eerder genomen besluit over het konvooi van de Rouenvaarders in acht worden genomen, opdat dit wordt uitgevoerd.

3 De president bericht conform de gisteren genomen resolutie met Z.Exc. te hebben gesproken over de door de afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam ingediende remonstrantie. Deze betreft het gedurende drie maanden afdanken van de voor de Bovenrijn en Nederrijn bestemde schepen. De stadhouder meent dat hierover nader met de raden van het College zou moeten worden gesproken.
HHM machtigen de afgevaardigden om hierover na overleg met Z.Exc. in het beste belang van het land te besluiten.

4 HHM onderzoeken de propositie van agent Carlaton en de daarbij ingeleverde resoluties, akten en toezeggingen van hen. Hiermee wil Carlaton aantonen dat de graaf van Buccleugh het kolonelschap van wijlen Sir Francois Hendersen moet krijgen.
HHM laten Culenborch, Willem van Beveren, Beaumont, Ploos, Veltdriel en Schaffer de stukken met Z.Exc. bespreken. Zij moeten zijn mening erover vragen en erover berichten.

5 Verschillende inwoners van Enkhuizen verzoeken veertig in Rotterdam gevangenzittende vijanden uit te wisselen tegen tweehonderdvijftig in Vlaanderen gevangenzittende Nederlanders.
De heren van Holland stellen een besluit over dit rekest uit. Zij willen het met hun lastgevers bespreken.

6 Vice-admiraal Quast verzoekt een regeling te treffen aangaande het aandeel van de vice-admiraals en kapiteins in de door hen op de vijand veroverde buit.
HHM laten de vice-admiraals zich houden aan hun besluit van 29 juli hierover.

7 HHM geven de declaratie van generaal Symon van der Meyden aangaande zijn wedden, vacaties en van 1 juli 1627 tot en met 16 sept. voorgeschoten reiskosten aan thesaurier-generaal Van Goch. Deze moet de declaratie onderzoeken en erover berichten.

8 HHM geven de declaratie van essayeur-generaal Laurens van Teylingen aangaande zijn wedden, vacaties en van 3 juli 1627 tot en met 30 sept. voorgeschoten reiskosten aan thesaurier-generaal Van Goch. Deze moet de declaratie onderzoeken en erover berichten.

9 Hans van Isenach, adelborst in de compagnie van kapitein Steenhuisen en 44 jaar in staatse dienst, verzoekt bij de heren van Holland te worden aanbevolen om het achterstallige traktement van Van den Boetselaer te krijgen.
HHM verwijzen de suppliant naar de Gecommitteerde Raden in het Zuiderkwartier . Zij verzoeken de Raden gunstig te besluiten over het verzoek.

10 HHM laten Jacques Swiecker zijn op 17 nov. ingediende rekest nader uitleggen.

11 De afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren d.d. 17 nov. over de op 5 juli door Gomes van Trier ingediende punten en vragen.
Voordat HHM hierover besluiten, geven zij het advies met de stukken aan de Admiraliteit te Amsterdam om er nader over te berichten.

12 De RvS adviseert d.d. 23 nov. over de verschillende verzoeken van de ministers van de Deense koning om 8.000 rijksdaalder en buskruit, lood en levensmiddelen te krijgen. Indien er geld beschikbaar komt voor het subsidie aan Denemarken meent de Raad dat daarvan 8.000 rijksdaalder aan de verzochte levensmiddelen moet worden besteed. Deze zullen immers nodig zijn voor de nieuwe hulptroepen voor de koning.
HHM laten de zaak hierbij.

13 Carel van Gelder compareert en doet een verklaring over de Nederlandse kooplieden die op 20 nov. voorschrijven aan de grootvorst van Moskovië hebben gekregen om van hem toestemming te krijgen voor de uitvoer van koren naar de Republiek. Deze hebben met andere kooplieden besproken om gezamenlijk als compagnie op de uitvoer aan te dringen, maar zijn het niet eens geworden. Van Gelder verzoekt HHM hun autoriteit te gebruiken en te regelen dat er tijdelijk één persoon in hun naam en op kosten van de kooplieden wordt afgevaardigd. Dit zodat de inwoners van Moskovië - indien wordt ingestemd met de uitvoer - in april 1629 kunnen gebruikmaken van het zaaiseizoen om het gewas de daaropvolgende herfst naar de Republiek te doen brengen.
De heren van Holland zullen dit verzoek met hun lastgevers bespreken. Tot nader orde zullen HHM het toegezegde voorschrijven niet verstrekken.

14 De drost, burgemeesters, schepenen en raad van Bergen op Zoom berichten d.d. Bergen op Zoom 22 nov. ondanks het verbod van HHM van 29 aug. te hebben besloten opnieuw 10 st. te heffen per door hun stad naar de legerplaats vervoerde ton bier. De Staten van Zeeland laten immers na hun repliek tegen hen in te brengen waaruit blijkt dat zij geen recht zouden hebben deze belasting te heffen.
HHM geven dit rekest voor advies aan de RvS. Intussen antwoorden zij die van Bergen op Zoom dat de Zeeuwse Staten al enkele dagen geleden hun repliek over deze belasting hebben ingediend, zodat zij alsnog aan het opgelegde verbod moeten gehoorzamen. Zo niet, dan zal gouverneur Ryhoven conform zijn last van 29 aug. andere door hem nodig geachte maatregelen tegen hen treffen.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

15 HHM stellen hun uitspraak in de voor hen lopende beroepszaak van Rogier van Brouchoven c.s. en de 35 ruiters van Bergen op Zoom uit tot maandag.

16 HHM nemen geen besluit over een brief van Ernst Casimir d.d. Groningen 11/21 november.

17 HHM ontvangen een brief van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 22 nov. met een kopie van het bij haar ingediende rekest van Arthur Swanie c.s., Engelse kooplieden. De supplianten verzoeken konvooi om twee Engelse schepen in Middelburg met voor Yarmouth bestemde goederen te beschermen tegen vijandelijkheden van twee Franse kapers, waarvan er een op het Vlakke [ingang van het Sloe bij fort Rammekens] ligt en de ander te Vlissingen. Anders verzoeken zij HHM de Franse kapers tot 24 uur na het vertrek van de twee Engelse schepen te laten vasthouden.
Na advies te hebben ingewonnen van Z.Exc. schrijven HHM het College het verzoek van beide supplianten verdacht te vinden. Zij menen dat er het beste tijd kan worden gewonnen en de supplianten aan het lijntje kunnen worden gehouden, in de hoop dat de kwestie in de toekomst duidelijker zal zijn.