05/12/1628

05 - 12 - 1628

Presentielijst:

Resoluties:

1 Z.Exc. heeft HHM laten weten het betrouwbare bericht te hebben ontvangen dat de Admiraliteit te Rotterdam zich onvoldoende inspant om conform haar toezegging van 29 nov. de binnengelopen oorlogsschepen ter bezetting van de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee deze week klaar te hebben om uit te varen. Dit is uiterst nadelig voor het land.
HHM verzoeken en committeren Nobel om naar de Admiraliteit te gaan en vandaar naar Brielle en het Goereese Gat. Hij wordt gemachtigd opdracht te geven deze schepen zo spoedig mogelijk te laten uitvaren. Overigens blijft de resolutie op het konvooieren van de Rouenvaarders onveranderd.

2 Ontvangen is een brief van commandant Erentruiter d.d. Emden 20 nov., met een duplicaat van een brief aan hem van de Gedeputeerde Staten van Friesland , betreffende de servitiën van het garnizoen te Emden die twee jaar niet zijn uitbetaald.
De brief en bijlagen gaan voor onderzoek en advies naar de RvS.

3 Ontvangen is een brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 30 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

4 De president deelt mee dat Joachimi voorbereidingen treft voor zijn reis naar Engeland. Voor zijn vertrek zou Joachimi graag de door HHM voorgenomen maatregelen weten tegen de excessen ter zee die door de Engelsen tegen ingezetenen van dit land reeds zijn of nog zullen worden begaan.
HHM verzoeken de heren van Holland hierover advies in te brengen op de besprekingen die tussen de gedeputeerden van HHM en Joachimi gaande zijn.

5 De extraordinaris gedeputeerden van Holland verklaren zich gereed om over de punten van de alliantie met Frankrijk te spreken.
HHM zullen deze morgen in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS bespreken.

6 De RvS adviseert d.d. 30 nov. over het verzoek namens de gereformeerde gemeente te Emmerik [Emmerich] en Rees om de rooms-katholieken aldaar het gebruik van de hun afgenomen kerken niet toe te staan voordat te Wezel en in andere plaatsen in het Land van Gulik [Jülich], Kleef en Berg behoorlijke herstelbetalingen zijn verricht ter vergoeding van de afgenomen kerken en dergelijke, en hun de verzekering is gegeven dat gereformeerden in genoemde landen niet meer worden gedwarsboomd in de uitoefening van hun religie. De Raad beoordeelt dit verzoek als zeer belangrijk. Hij meent daarover beter te kunnen beslissen als hij weet hoe de zaken er in Wezel voorstaan.
HHM nemen alleen een resolutie tot retorsie. Op het verzoek van de supplianten zou een generale apostille kunnen worden gegeven van ongeveer gelijke strekking als de apostillen die zij d.d. 23 en 24 nov. op de rekesten van de katholieken hebben gegeven. De commandant te Emmerik schrijft dat er in plaats van herstelbetalingen te Wezel wordt doorgegaan met het afnemen van scholen, renten, huizen en bibliotheken van die van de gereformeerde religie. De RvS meent dat de katholieke geestelijkheid te Emmerik en Rees op dezelfde wijze behandeld zou moeten worden.
Na het aanhoren van de overwegingen van Z.Exc. die aan de president kenbaar zijn gemaakt schorten HHM een besluit op.

7 Postmeester te 's-Gravenhage Jasper Scherer verzoekt om een octrooi dit ambt alleen te mogen uitoefenen. Hij stelt voor alle reizende en komende boden onder de orders van zijn kantoor te plaatsen.
HHM excuseren dit verzoek.

8 HHM lezen het verzoek van de beschuldigde rechters en raden van Amboina [Ambon]. Zij vragen om de rechtspraak in hun zaak eindelijk serieus ter hand te nemen en een eind te maken aan deze langdurige kwelling.
Alvorens een besluit te nemen zal het antwoord van de gezanten in Engeland worden afgewacht. Hierom is op 13 nov. schriftelijk verzocht.

9 De extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben HHM verzocht om de repartitie van de lopende schulden van de Admiraliteiten over 1622-1627 ter hand te nemen. De consenten voor de ondersteuning van de oorlog te water en te land voor 1629 stokken in hun provincie , omdat de gedeputeerden van Rotterdam hun consenten daarvan laten afhangen en niet op andere gedachten te brengen zijn.
HHM treffen voorbereidingen voor de besprekingen over de repartitie. De gedeputeeren van Friesland verklaren daarbij niet behulpzaam of aanwezig te kunnen zijn.

10 Eck, teruggekeerd, bericht zich conform de resolutie van 28 nov. naar Amsterdam te hebben begeven. Daar heeft hij verricht wat HHM hem op 30 nov. per brief hebben opgedragen. Kortheidshalve refereert hij aan die brief. Van Amsterdam is hij naar het Noorderkwartier gereisd, waar de Admiraliteit zich inspande om de oorlogsschepen onder haar leiding weer te doen uitvaren.
Eck wordt verwelkomd en bedankt voor de moeite.

11 Essen en andere gedeputeerden rapporteren conform de resolutie van 28 nov. met Z.Exc. te hebben overlegd. Zij hebben enkele middelen beraamd die de raden ter Admiraliteit ertoe zouden moeten aansporen zich punctueel te houden aan de genomen resoluties naar aanleiding van het eerdere advies van deze raden inzake de oorlog te water. Z.Exc. meent dat alvorens te besluiten uit iedere Admiraliteit de bekwaamste, meest ervaren persoon beschreven moet worden om daarover zijn mening te geven.
HHM conformeren zich aan het advies van Z.Exc. maar hebben bedenkingen tegen de beschrijving van personen. De president wordt verzocht dit nader met Z.Exc. te bespreken en hem in overweging te geven of hij niet zou kunnen instemmen om uit elk van de Admiraliteiten een met name genoemde persoon van zijn keuze te beschrijven.