28/12/1628

28 - 12 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gedeputeerden van Gelderland delen HHM de inhoud van een brief van het Hof van Gelderland mee d.d. Arnhem 12 december. Het Hof verzoekt conform de resolutie van HHM en de RvS ter bezetting van de Waal in de lange omloop van de Tielerwaard om wachthulpen voor de nabij- en de achtergelegen kwartieren. Langer uitstel zal betekenen dat ze moeten toezien hoe de goede ingezetenen van de Tielerwaard vluchten om aan hun ondergang te ontkomen.
De retroacta van deze zaak zullen worden nagezien. HHM verzoeken de RvS mee te delen of hun resolutie om te informeren of het kappen van de rijswaarden aan de overzijde van de Tielerwaard is uitgevoerd en of de vijand hierdoor beter kan worden belet de Waal over te steken.

2 Op het verzoek van Pieter Jansz. Verwer en de gemene reders van het schip De Groene Draeck verlenen HHM hun een voorschrijven aan de raad te Edinburgh in Schotland om restitutie te verkrijgen van het met lading in beslag genomen schip.

3 De koning van Denemarken verzoekt d.d. Kopenhagen 1 sept. om Oluff Steffensen de uitvoer van vijftig centenaar kruit toe te staan.
HHM zullen deze brief laten liggen aangezien sinds deze datum de uitvoer van enkele honderden centenaars kruit voor de koning werd toegestaan.

4 Het verzoek van de sergeant-majoors Balfourd, Carrey en Hallard, die als plaatsvervangend kolonels gecommandeerd hebben in het kwartier voor Bergen op Zoom gedurende het aanleggen van de werken, verzoeken om een vergoeding in verband met hun extraordinaris onkosten. Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.

5 Cornelius Witsen, hoofdconsul in Aleppo, verzoekt om zijn vice-consul die nog in Aleppo is, vandaar te mogen ontbieden en het consulaat tijdelijk over te dragen aan de Franse of de Engelse consul. Witsen kan dan zijn onkosten verhalen van de noodzakelijke geschenken aan de Turken en anderen.
HHM geven het verzoek aan de Directeurs van de Levantse Handel voor informatie en advies.

6 De RvS adviseert d.d. 23 dec. over de brief van ontvanger Severyns, geschreven te Grave d.d. 18 december. Deze vroeg gemachtigd te worden tot de ontvangst van een derde van de boeten die ten profijte van het land in de kwartieren aldaar zouden worden geheven in verband met de uitvoer van tarwe en rogge, conform het plakkaat van 30 nov. verboden. Tevens lezen HHM het advies op het op 20 dec. ingediende verzoek van die van Zevenbergen om een verklaring te verkrijgen dat zij bij het genoemde plakkaat niet zijn inbegrepen, maar dat zij krachtens hun sauvegarde hun eigen gewas en gewin zullen mogen brengen in de aan weerszijden gelegen steden en plaatsen.
In de eerste zaak zullen HHM de ontvanger gelasten inbreuken op het plakkaat te innen en die te verantwoorden. Op het tweede punt interpreteren zij het plakkaat zo dat dit plakkaat noch die van Zevenbergen noch anderen die onder contributie zijn gesteld betreft. Zij mogen hun gewas en gewin desgewenst aan weerszijden brengen, maar deze niet verhandelen. Om alle problemen hierover te vermijden zullen HHM schrijven aan de commandanten en ook aan de magistraten van de frontieren, om hen ervan op de hoogte te stellen dat hoewel nodig is gevonden met het plakkaat de uitvoer van tarwe en rogge te verbieden, het niet de bedoeling was aan degenen die onder contributie zijn gesteld de vrijheid te benemen die hun door middel van een sauvegarde gegeven is, om hun eigen gewas en gewin aan weerszijden te brengen. Zij mogen deze echter niet onder elkaar verhandelen. HHM gelasten de commandanten en magistraten zich hiernaar te reguleren.