06/03/1629

06 - 03 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 President Rode legt de vergadering het voorstel van Z.Exc. voor om de lijfrente van 4.000 gld. per jaar van wijlen de prins van Bohemen te verdelen over één of meer kinderen van de koning van Bohemen of het te verlengen en jaarlijks uit te keren aan de koning.
HHM zullen dit met de Staten van de verschillende provincies bespreken.

2 HHM schrijven aan de generaals van de konvooien en de licenten dat zij tegen 20 april rapport moeten uitbrengen over de gang van zaken en de ontvangsten in hun kwartieren.

3 Goudsmid Henrick Mirou heeft op bevel van HHM drie gouden ketens gemaakt: voor Pieter Heyn, admiraal Lonck en vice-admiraal Banckert. Op het totaalbedrag van 2.374 gld. 12 st. 8 p. heeft de RvS hem op 27 jan. ordonnantie verleend.
De vergadering machtigt ontvanger-generaal Philips Doublet om deze ordonnantie te converteren in een obligatie ten laste van het land, waarop de rente eveneens ingaat op 27 jan.

4 Crijn Jansz. Damast, koopman te Haarlem, en Aeltge Joachims uit 's-Gravenhage, c.s., verzoeken HHM om de betaling van het damast en lijnwaad ter waarde van 8.100 gld. dat zij aan de graaf van Carlisle geleverd hebben.
De vergadering verzoekt de gedeputeerden van Holland deze betaling op zich te nemen, volgens de bepaling genoemd in de resolutie d.d. 24 februari.

5 HHM lezen het herhaalde verzoek van kapitein Jacob van Mangelman d.d. 16 feb. om de aflossing van een obligatie ter waarde van 11.553 gld., geconverteerd uit een aantal ordonnanties die hem verleend werden voor bewezen diensten in de landen van de keurvorst van Brandenburg.
HHM vragen advies aan de RvS.

6 Overste Gent bericht d.d. Soest [in Westfalen] 24 feb. over het rekest van Jacomo Pauw c.s. dat hem met een brief d.d. 18 jan. door HHM is toegezonden.
De vergadering stelt deze brief met bijlagen voor een reactie aan de tegenpartij ter hand.

7 HHM verlenen Hendrick Biben, burger van Dordrecht, op diens verzoek een paspoort om twaalf vaten lonten van elk duizend pond naar Brunswijk [Braunschweig] uit te voeren. Hij moet daarvoor wel de normale rechten betalen en binnen vier maanden bewijzen dat de lonten daarheen zijn gebracht.

8 Agent Henrick van Bilderbeeck krijgt op zijn verzoek een gratis paspoort om vanuit Keulen voor drie weken naar de Republiek te komen ter afhandeling van zijn privézaken. Hij moet wel een regeling treffen voor de berichtgeving gedurende zijn afwezigheid.

9 Ontvangen is een brief met berichten van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 23 dec. 1628.
Er wordt geen resolutie genomen.

10 De Staten van Gelderland , vergaderd op hun Landdag, klagen in een brief d.d. Arnhem 10 feb. over de gouverneurs en de commandanten van de grenssteden die zware schattingen opleggen aan personen die voor en tijdens het Bestand in het leger van de vijand gediend hebben en zich na hun ontslag in Gelderland gevestigd hebben. Dit gaat in tegen de bepalingen van het Bestand en de resoluties van HHM d.d. 23 nov. 1626. De Staten verzoeken daar paal en perk aan te stellen.
De brief gaat naar de RvS om in overleg met Z.Exc. hierover te besluiten.

11 Jacob Leeuw, koopman te Amsterdam, schrijft dat de Admiraliteit in Zeeland , ondanks het appointement van HHM d.d. 7 juli 1628 op zijn vorige rekest, nog geen antwoord hebben gestuurd. De suppliant vraagt HHM hun autoriteit te laten gelden en maatregelen te nemen voor de teruggave van de 946 gld. 8 st. 8 p. waarom de suppliant in zijn vorige rekest d.d 7 juli 1628 vroeg.
HHM zullen de Admiraliteit schrijven de suppliant schadeloos te stellen, tenzij zij daartegen ernstige bezwaren hebben. Daarvan moeten zij HHM dan spoedig in kennis stellen.

12 Schaffer deelt HHM de inhoud van een brief mee van stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau d.d. Leeuwarden 3/13 feb. en een andere brief van commandant Erentruiter aan de stadhouder d.d. 28 jan., beide over de aanleg van een aarden of een stenen redoute ter bescherming van het Nesserland.
Beide brieven gaan naar de RvS, die er na overleg met Z.Exc. advies over moet uitbrengen. Schaffer wordt gevraagd de graaf en Erentruiter terug te schrijven de redoute niet aan te leggen zonder voorafgaande toestemming van HHM.

13 HHM lezen het schriftelijke rapport van de gedeputeerden Eck, Van der Dusse en Schaffer die de vergadering van de Heren Negentien bijgewoond hebben, alsmede het verzoek van eergisteren van de gedeputeerde bewindhebbers van de Heren Negentien om steun van het land.
De gedeputeerden van Holland leggen beide stukken voor aan de Staten van Holland , die op dit moment vergaderen.