12/06/1629

12 - 06 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 16/26 mei, met een bijlage met verschillende punten.
Bruninxs zal de essentiële punten uit de brief halen en daarover rapporteren.

2 Ontvangen is een brief met berichten van de gedeputeerden te velde d.d. 9 juni.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. Groningen 29 mei, ondersteund door een brief van commandant Erentreijter d.d. Emden 28 mei. Beide brieven melden dat in Emden en de omliggende dorpen wel zesduizend soldaten worden bijeengebracht voor de koning van Zweden.
HHM schrijven de commandant zijn soldaten goed bij elkaar te houden en te waken voor incidenten.

4 Ontvangen is een brief met berichten van Schaffer d.d. Groningen 9 juni.
Er wordt geen resolutie genomen.

5 Ontvangen is een brief van luitenant-admiraal Heijn geschreven vanaf het schip De Groene Draeck op de rede van Oostende d.d. 7 juni. Hij schrijft onder meer dat de Admiraliteit te Amsterdam en die in het Noorderkwartier ten dele, alsmede het College in Zeeland volledig in gebreke blijven bij het ter beschikking stellen van schepen voor de bewaking van de Vlaamse kust.
HHM maant deze Admiraliteiten de gevraagde schepen in allerijl te laten uitvaren om dienst te doen onder de vlag van Heijn. Bruninxs zal de overige essentiële punten uit de brief halen en hierover rapporteren.

6 Het stadsbestuur van Amsterdam schrijft d.d. 9 juni dat het enkele kooplieden op Moskovië heeft gemaand te komen spreken over de ambassade naar dat land. Tevens stelt het voor in plaats van tweeduizend musketlopen een mooi of zeldzaam voorwerp als geschenk te geven. Ten slotte vraag het stadsbestuur of het niet beter zou zijn om de ambassade door de Generaliteit te laten betalen, in plaats van door kooplieden.
HHM committeren Lochteren, Bleijswijck, Bruninxs, Vosbergen, Rode, Veltdriel en Clandt om met de kooplieden over het gezantschap overeenstemming te bereiken.

7 Ontvangen is een brief van de magistraat van Genève d.d. 22 april.
Er wordt geen resolutie genomen.

8 Gomes van Trier verzoekt in een missive d.d. Amsterdam 10 juni gehoord te worden over het antwoord van de Admiraliteit te Amsterdam op zijn remonstrantie, voordat HHM hierover een beslissing nemen.
HHM willigen dit verzoek in.

9 Vosbergen legt de vergadering een missive voor van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. Middelburg 28 mei, waarin zij HHM vragen een aantal commissarissen daarheen te sturen voor het afhoren van de rekening van de VOC ter Kamer Zeeland . De rekeningopnemers moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.
De zaak wordt uitgesteld.

10 HHM geven Christina Tibouts, weduwe van de Schotse edelman sergeant Jhoon Lam, uit medelijden 12 gld., waarvan haar ordonnantie gedepêcheerd wordt.

11 HHM lezen het rekest van Femme Gerridts Grauwert, die het land als kapitein verschillende keren gediend heeft, en een brief van de burgemeesters van Enkhuizen d.d. 9 juni. Verzocht wordt om doorlopend traktement of een maandelijkse toelage, met de conditie dat wanneer hij weer in dienst genomen wordt, dit traktement ophoudt.
HHM wijzen dit verzoek af, maar verlenen de suppliant voorschrijven aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier , om bij de eerste gelegenheid aangenomen te worden voor een geschikte functie.

12 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 7 juni dat zij niet in staat is schepen ter beschikking te stellen om ambassadeur Soranzo naar Engeland te brengen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam voor één of meer schepen te zorgen, maar geen voor de Grote Visserij bestemde konvooischepen in te zetten.

13 De voormalige ontvanger-generaal deelt namens de RvS mee dat conform de resolutie van 9 juni verschillende mogelijkheden besproken zijn om Mathijs Treurniet c.s. aan de gevraagde 20.600 gld. te helpen. Besloten werd de provincies ernstig te manen hun quoten op te brengen in de 300.000 gld. voor het fort bij Steenbergen en de beveiliging van de IJssel.
HHM stellen dat de supplianten niet betaald kunnen worden voordat alle provincies hun consent hebben verleend in de nog onbetaalde 500.000 gld., te weten de helft van de 1.000.000 gld. aan legerlasten van 1628.

14 Johan van der Veecke verzoekt namens de keurvorst van Keulen vrij van alle rechten twaalf kinnetjes boter en honderd kazen als provisie te mogen uitvoeren naar Keulen.
Een beslissing wordt uitgesteld.

15 De voormalige ontvanger-generaal Doublet deelt mee dat HHM in de resolutie d.d. 19 dec. 1625 heeft geconsenteerd in 600.000 gld. voor de uitrusting en het onderhoud van de schepen die op 1 april 1626 bij de schepen gevoegd moesten worden die in Engeland werden uitgereed. In mindering op dit bedrag zijn op 30 dec. 1625 decharges uitgegeven op 200.000 gld., maar in de staat van de tekorten van de respectievelijke provincies voor de oorlog te water in de periode 1622-1627 wordt het bedrag in zijn geheel opgevoerd. Doublet vraagt HHM of van de resterende 400.000 gld. geen decharges moeten worden uitgegeven, ten behoeve van de afbetaling van de oude schulden van de Admiraliteiten.
HHM machtigen de RvS decharges op de resterende 400.000 gld. te laten uitgaan.

16 Commandant Erentruiter schrijft d.d. Emden 25 mei.
Eerder is hierover al een beslissing genomen.

17 Willem Roelsius, raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen, vraagt de oude domeinen van het graafschap Vlaanderen te mogen gebruiken voor de gerechtskosten en de betaling van de lagere officieren.
HHM vragen de RvS om advies.

18 Johan Braem, koopman te Kopenhagen, heeft een proces uitstaan voor het Hof van Holland tegen de Groenlandse Compagnie . Ter bevordering van een snelle uitspraak wordt hem op zijn verzoek een voorschrijven aan het Hof verleend.

19 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt in een missive d.d. 7 juni op het schrijven van HHM d.d. 27 mei en de memorie van ambassadeur De Beaugy, dat onder de huidige omstandigheden de uitvoer van geschut en kogels waarom wordt verzocht, niet kan worden toegestaan.
Een beslissing wordt uitgesteld.

20 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt in een missive d.d. 5 juni op een schrijven van HHM d.d. 31 mei dat zij aan Wijnant de Keyser, voormalig consul in Algiers, noch ten behoeve van hem aan iemand anders 10.800 gld. betaald hebben, zoals door HHM was bepaald in de resolutie d.d. 5 okt. 1626 en in de brief waarin Keyser op de Admiraliteit werd aangewezen.
HHM besluiten deze zaak ter hand te nemen en af te handelen.

21 HHM lezen de remonstrantie van maarschalk Falckenberch om een geschikte verzamelplaats aan te wijzen in de omgeving van Emmerik [Emmerich] of Rees. Daar kunnen de in Hessen, Westfalen, het bisdom Keulen en het hertogdom Gulik [Jülich] gelichte soldaten samenkomen, voor ze in troepen of afzonderlijk over staats grondgebied naar Emden worden gebracht. Verder vraagt hij om de vrijlating van de personen die vastgehouden worden omdat ze uit onwetendheid en tegen het verbod van HHM in, soldaten voor de koning van Zweden geronseld hebben, als zij borg stellen dat dit niet meer zal gebeuren. Ten derde vraagt hij de staatse soldaten die in dienst van HHM zijn geweest maar deze voor geld hebben verlaten, ertoe te verplichten dit geld terug te betalen en hen te straffen.
HHM vragen advies aan de RvS.

22 HHM besluiten luitenant Thete Theressen, die op de Voorpoort gevangen zit, van nu af 8 st. per dag te rekenen in plaats van 16 st., en 2 st. voor het bed.

23 HHM geven Guilelmus Georgy Zeel, voormalig predikant te Brienen, 25 gld. uit medelijden. Hem zal ordonnantie verleend worden.

24 Bruninxs en Rode rapporteren in afwezigheid van Beaumont en Aelbertsz., over het voorstel van Barent Tapkens dat zij krachtens de resolutie van HHM d.d. 17 maart onderzocht hebben. De suppliant verzoekt om in plaats van zijn vorige aanstelling als commissaris-generaal te Amsterdam en in het Noorderkwartier en als vergoeding voor de gederfde inkomsten door het verlies van die functie, om een onbezoldigde aanstelling als controleur-generaal van alle kantoren van de konvooien en licenten. Hij wil de fraude bestrijden en binnenlandse paspoorten zuiveren en zuiver houden, waarvoor hij 1 st. per paspoort wil ontvangen.
HHM wijzen dit verzoek af maar geven de suppliant voor de eerder verleende diensten 250 gld., waarvan hem ordonnantie verleend zal worden. HHM zullen de suppliant in dienst nemen als de gelegenheid zich voordoet.

25 Brunninxs rapporteert in afwezigheid van Schaffer, dat hij conform de resolutie van HHM gesproken heeft met Jacob Claesz. Ketel, die de wanpraktijken van de cherchers van de Admiraliteit te Amsterdam heeft ontdekt. Hij heeft daarvoor eenmalig 600 gld. gekregen. Hij had met voorschrijvens van de Admiraliteit te Amsterdam herhaaldelijk maar vergeefs om een grotere beloning verzocht, te weten om de functie van chercher van iemand die vanwege zijn wanpraktijken was overgeplaatst of ontslagen.
De suppliant heeft in de hoop op een promotie de commissarissen van HHM bekendgemaakt, dat in Amsterdam veel wordt gefraudeerd met de konvooien en de licenten. In de eerste plaats komt dit omdat er bij de Sparendammerbrug geen toezicht is op de lichters die dagelijks allerhande goederen naar Pampus varen, bestemd voor de grote schepen. Ten tweede brengen Friese kagen die zich voordoen als veerschepen bij nacht en ontij goederen aan boord van grote schepen op de Zuiderzee. Ten derde komen vele met Spaanse en andere waren beladen kagen vanuit Hamburg, Bremen en andere steden in die regio over de Wadden zogenaamd als beurtschepen, naar Amsterdam. Ze leggen aan bij de pakhuizen en lossen goederen zonder daarvoor rechten te betalen. Ten vierde slagen veel Schotse kooplieden uit Waterland, Drechterland en omgeving erin goederen in en uit hun schepen te laden zonder rechten te betalen. Ten vijfde wordt onder het mom van de vrijheid die de WIC bij octrooi is verleend, veelvuldig gefraudeerd door schippers en kooplieden.
Ter verbetering van de eerste vier punten acht de suppliant het raadzaam de binnenlandse paspoorten regelmatig te zuiveren, waarvoor een commissaris-generaal aangesteld zou moeten worden. Wat het vijfde punt aangaat zouden HHM moeten verbieden goederen van de Compagnie te laten uitvoeren zonder de merken en nummers van de WIC daarop en zonder briefje van de boekhouder waarop deze worden vermeld.
HHM bevelen Ketel aan bij de gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam voor een plaats als chercher bij de eerstvolgende vacature. Men zal de Admiraliteit tevens onder een valse naam de door Ketel genoemde punten over de konvooien en de licenten voorleggen, met het verzoek hun mening daarover te geven.

26 HHM horen het advies van de RvS op de missive van de gedeputeerden te velde d.d. 8 juni aangaande de versterking van de Franse, Engelse en Schotse compagnieën, mits de kapiteins een loop- of transportgeld van 8 gld. voor ieder persoon krijgen.
Conform het advies besluiten HHM het verzoek niet in te willigen om geen precedent te scheppen. Er kan niet worden afgeweken van de opgestelde regels voor het completeren van de compagnieën.

27 HHM horen het advies van de RvS op de missive van commandant Erentruiter aan stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau d.d. Emden 12 mei over de hulp aan de magistraat van deze stad tegen het keizerlijke leger door het garnizoen van HHM.
Conform het advies blijven HHM bij hun eerdere resolutie om geen hulp te bieden.