29/06/1629

29 - 06 - 1629

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Huijgens, Bas en andere gecommitteerden tot het opstellen van de instructie voor de legatie naar Moskovië, rapporteren over de gisteren ontvangen missive van gedeputeerde Eck.
HHM schrijven de burgemeesters en vroedschap van Amsterdam uit te kijken naar mogelijke geschenken voor de grootvorst van Moskovië, die in die stad te verkrijgen zijn. HHM adviseren Eck niet over de Narva, maar via Archangel te reizen. Hij krijgt toestemming zijn gevolg van zestien personen uit te breiden met een predikant en een chirurgijn. Ten slotte krijgt de Admiraliteit te Amsterdam de opdracht haar oorlogsschip dat naar Archangel gaat nog drie of vier dagen in de haven te houden, zodat het Eck en zijn gevolg kan meenemen.

2 Conform de resolutie overlegt burgemeester Gerard van Berckel ter vergadering het te Roosendaal gesloten uitwisselingstraktaat van gevangenen, door hemzelf en Marquette ondertekend. Hij had beloofd bij HHM een akte van ratificatie in te dienen. Marquette had voorgesteld in de overeenkomst ook de gevangenen te betrekken die zijn veroverd met de drie schepen van de heer van Wacken in de slag waarin luitenant-admiraal Heijn sneuvelde. Omdat Berckel dit voorstel afwees bood Marquette aan een gelijk aantal Nederlandse gevangenen die zij nog zouden nemen, vrij te laten. Dit voorstel werd eveneens afgewezen, maar er werd toch toe besloten.
HHM zullen een akte van ratificatie voor Berckel laten opstellen. De provincies krijgen een duplicaat toegestuurd, dat ze publiek bekend moeten maken, opdat het wordt uitgevoerd. Het voorstel van Marquette om een Engelse paap die in Axel gevangen zit vrij te laten, wordt afgewezen.

3 HHM vernemen dat de kerk van Standdaarbuiten, die voor zowel gereformeerden als katholieken gesloten was, sinds kerst weer door papen wordt gebruikt
De RvS moet besluiten of de kerk opnieuw gesloten wordt.

4 HHM krijgen bericht dat de pater van Almelo in Twente Overijssel (onder contributie) reizend naar Brabant gevangengenomen is en in Bergen op Zoom vastgehouden wordt.
HHM gelasten de gouverneur de gevangene vrij te laten.

5 Naar aanleiding van de remonstrantie van de hoofdparticipanten over de vervanging van een derde van de Bewindhebbers door loting beargumenteren de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam schriftelijk, waarom dit niet nodig is.
Het antwoord gaat naar deze particpanten voor een reactie.

6 Ontvangen is een brief van Langerack d.d. 17 juni. Deze wordt niet nader besproken.

7 De vergadering bespreekt de afrekening tussen HHM en de WIC , door de Bewindhebbers in krediet en debet opgesteld. De afzonderlijke posten op de rekening worden beoordeeld aan de hand van eerder genomen resoluties. Na rijp beraad wordt op elke in het register gespecificeerde post, een resolutie genomen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 54.