30/06/1629

30 - 06 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM verlenen ordonnantie op de declaratie van Veltdriel voor de in hun opdracht gemaakte reis naar Friesland. Hij moest de Staten van Friesland ertoe bewegen consent te verlenen tot het repartiëren van de schulden van de Admiraliteiten van 1622 tot en met 1627, alsmede tot het opbrengen van 500.000 gld. in plaats van legerlasten van het jaar 1628. Daaruit zouden enkele fortificatiewerken en onbetaalde legerlasten van het vorige jaar moeten worden voldaan.

2 HHM lezen de repliek van de hoofdparticipanten van de WIC ter Kamer Amsterdam op het schriftelijke antwoord van de Bewindhebbers van deze Kamer over de vervanging van een derde van de Bewindhebbers door middel van loting.
HHM stellen de aanwezige Bewindhebbers de repliek ter hand om hierop morgen een dupliek in te dienen.

3 De sluiting van de licenten op alle per as of over water vervoerde levensmiddelen die over de Schelde, de Maas, langs Sas van Gent of naar de tussengelegen gebieden in Brabant gaan, wordt verlengd tot en met 8 juli. Dit zal bekend worden gemaakt.

4 HHM lezen de remonstrantie met bijlagen van resident Aissma, waarin hij vraagt hem te ontslaan van de betaling van 3.000 rijksdaalder die de RvS hem bij de afrekening op 10 feb. heeft opgelegd.
De remonstrantie en bijlagen gaan voor een beslissing naar de RvS.

5 Raadpensionaris Duyck deelt HHM de verschillende artikelen mee van de door de koning van Denemarken en de keizer gesloten vrede, die hem door resident Aissma zijn toegestuurd.
Deze zullen uit het Hoogduits in het Nederlands worden vertaald, waarna een duplicaat aan Z.Exc. in het leger zal worden gezonden.

6 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 29 juni op het rekest van Groenlo en Bredevoort, ingediend namens de stad Lingen. HHM hebben op 27 juni in een apostille de inwoners van Lingen en hun vee binnen het ambt sauvegarde en vrijheid verleend, in ruil voor dezelfde door de vijand verleende vrijheden aan burgers van Bredevoort en Groenlo. Wat de door die van Lingen voorgestelde maandelijkse contributie van 50 gld. betreft, vroegen HHM om advies van de RvS. De RvS heeft daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat Groenlo en Bredevoort samen 50 gld. per maand opbrengen.
HHM handhaven de sauvegarde, maar ontslaan Groenlo en Bredevoort van de betaling van 50 gld. per maand.

7 HHM resumeren de resolutie d.d. 15 juni genomen op het rekest van Cornelis Spieringh en compagnie, kooplieden te Amsterdam.
Het vergunde voorschrijven aan de koning van Denemarken, die van Zweden en de stad Danzig [Gdansk] zal zo worden gesteld en uitgebreid dat het lijkt alsof de facteur van de supplianten een commies van HHM is en dat de duizend of twaalfhonderd last graan die zij hopen uit Danzig te exporteren, op last van HHM gekocht wordt. In ruil daarvoor hebben HHM bij aankomst van het graan recht op één vierde van de lading tegen de prijs die het graan hier dan zal kosten.

8 Op het verzoek van de dijkgraaf en de hoogheemraden van het Land van Altena alsmede de gaarmeesters van het polderland genaamd "Den Dicxel" met Hill, Dussen, en Babyloniënbroek, verlenen HHM kwijtschelding van de rechten op in de resolutie gespecificeerde bouwmaterialen voor de "Cirasche sluis". Deze is onder borgstelling en met voorlopig consent reeds uitgevoerd. HHM verlenen de supplianten verder toestemming voor de uitvoer van een aantal nieuwe, eveneens gespecificeerde bouwmaterialen, onder borgstelling dat deze daadwerkelijk voor de sluis worden gebruikt. De borg moet een maand na de uitvoer worden gezuiverd.

9 De declaratie van Engelbrecht van Abbesteech van het bedrag dat hij heeft voorgeschoten bij de bezorging van de brieven van HHM aan de koning van Frankrijk en Richelieu in Susa, alsmede tijdens de terugreis over Orange, gaat voor onderzoek, rapport met advies naar thesaurier-generaal Van Goch.

10 Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Parijs 22 juni.
Er wordt geen resolutie genomen.

11 Ontvangen is een brief van Z.Exc. vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 28 juni met het bericht dat de vijand is aangekomen in Helvoirt, dat op een uur afstand van hen ligt.
Er wordt geen resolutie genomen.

12 Op de memorie van Thadeo Vico, secretaris van Soranzo, die naar Venetië terugreist, verlenen HHM hem een kosteloos paspoort voor hemzelf en drie personen van zijn gevolg met hun bagage.

13 Naar aanleiding van de memorie van Camerarius besluiten HHM alle provincies behalve Friesland en Overijssel aan te manen hun gedeputeerden zo spoedig mogelijk te gelasten om de alliantie met de koning van Zweden te bevestigen en aan te vullen, conform het rapport van Bas en Beaumont dat hun op 15 mei is toegezonden.

14 HHM lezen een uittreksel uit een brief van de graaf zu Schwarzenberg d.d. Bonn 22 juni over de executie van de contributies tot 60.000 rijksdaalder per jaar, die overste Gent in Gulik [Jülich] probeert uit te voeren.
Het uittreksel wordt doorgestuurd naar de gedeputeerden te velde, om mee in overweging te worden genomen door Z.Exc. en stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau bij het opmaken van hun advies. Zijzelf kunnen het ook gebruiken voor hun advies op de hun op 22 juni toegezonden stukken over Brandenburgse zaken. De gedeputeerden wordt verzocht dit advies spoedig op te sturen.

15 Ontvangen is een brief van Z.Exc. vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 26 juni, over het verzoek van overste Erentruyter om zijn vader te vervangen als commandant te Emden.
Het verzoek wordt in beraad gehouden.

16 Ontvangen is een brief van Ernst Casimir van Nassau vanuit het kwartier te Hintham voor 's-Hertogenbosch d.d. 27 juni over het verzoek van overste Erentruyter om zijn vader te vervangen als commandant te Emden.
Het verzoek wordt in beraad gehouden.

17 HHM verlenen Mathijs Jaspersz. Man uit Purmerend een octrooi van tien jaar op de gebruikelijke voorwaarden en boetebepalingen, op een uitvinding waarmee men tegen geringe kosten een grote hoeveelheid water in bakken kan laten lopen, die men na een opstuwende draaiende beweging op grote hoogte kan doen uitstorten.

18 Griffier Musch deelt mee dat koerier Abbesteech bovenop de 200 gld. waarop Sommelsdijck op 8 mei ordonnantie is verleend, op diens krediet 200 gld. heeft opgenomen in Lyon en nog eens 100 gld. in Parijs. Dit blijkt uit twee aan HHM voorgelegde kwitanties d.d. 16 en 20 mei. De weduwe en de erfgenamen van Jehan Monicx en Louis Ferin hebben een wissel van 300 gld. getrokken ten laste van Sommelsdyck, tegen een opgeld van 20 gld. 9 st. 8 p.
HHM verlenen Sommelsdyck ordonnantie van 320 gld. 9 st. 8 p.

19 Ontvangen is het schriftelijke antwoord van de gecommitteerde raden van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 26 juni op een missive d.d. 15 juni, alsmede een rekest en stukken van de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Zeeland . Deze documenten betreffen de aanspraak die zowel de WIC als kapitein Parys maken op een veroverde lading. De gecommitteerde raden schrijven dat deze lading ondertussen ten behoeve van de rechtmatige eiser is verkocht.
HHM stellen de aanwezige gecommitteerden van de Heren Negentien de brief ter hand met het verzoek hierop goede raad te geven.

20 Op het verzoek van Pieter Coenraedt, poorter en zeemledermaker te Leiden, ondersteund door een brief van de burgemeesters en vroedschappen van Leiden d.d. 21 juni, verlenen HHM een voorschrijven aan de magistraat van Emden en aan kolonel Morgan om de suppliant de driehonderd schaapsvachten terug te geven die door Morgans soldaten op zee in beslag zijn genomen en te Emden zijn opgebracht.

21 HHM lezen het rekest van de ingelanden van de polders De Heen, de Oude Heije en Nieuwe Heije bij Steenbergen om het verzoek van het bestuur van de dijk om het zeewater te weren uit de polders onder Steenbergen, af te wijzen en de beslissing over te laten aan het gerecht of de Raad van Brabant .
HHM stellen de RvS dit rekest ter hand om mee in overweging te nemen bij het besluit.

22 HHM manen alle provincies behalve Holland (die reeds betaald heeft) de soldij te betalen van de compagnie ruiters van de markies van Rouillac en de baron van Monschau, tegenwoordig aangevoerd door Sir Tomas Lucas.

23 Op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Friesland krijgt boekdrukker Claude Fonteine het alleenrecht om met privilege van HHM de eerstkomende tien jaar de Friesche Historie van Winsemius te drukken en overal binnen de Republiek te verkopen. Wel moeten in het tweede boek op folio 203 de woorden "contra Galliae institutum" worden geschrapt.

24 HHM horen het rapport van Huygens en Noortwijck, die conform hun resolutie de modellen van de door Seger Hermansz. ontworpen volmolens hebben onderzocht.
HHM verlenen de suppliant een octrooi van negen jaar op de gebruikelijke voorwaarden en boetebepalingen.

25 HHM resumeren het op 30 mei ingediende rekest van mevrouw Sirclaes.
HHM depêcheren de suppliante ordonnantie van 150 gld. aan reiskosten uitgegeven in verband met de uitwisseling van de gevangenen te water.

26 HHM resumeren de resolutie genomen d.d. 22 juni op het rekest van Johan van Woestinghoven, baljuw van Grijsoord en dijkgraaf en schout van de Oude Plaat om een vergoeding voor de veertien en een halve maand dienst als hofmeester in de legatie van de heren van Sommelsdyck en Vosbergen, voormalig extraordinaris ambassadeurs in Frankrijk.
Hij ontvangt eenmalig 500 Kar.gld., waarvan HHM hem ordonnantie depêcheren.

27 HHM bespreken de posten die bij de huidige liquidatie door de WIC aan creditzijde van het land zijn gesteld.
Na beraad besluiten HHM de WIC alleen hun reactie te geven op de posten die door de WIC aan debetzijde voor het land worden opgevoerd. Alleen wanneer de WIC met dit antwoord akkoord gaat zullen HHM de posten aan creditzijde resumeren en deze vereffenen. Wijst de WIC dit antwoord af, dan houden HHM vast aan alle posten zonder dat hun eerdere antwoord hun ook maar enigszins schade kan berokkenen.