19/07/1629

19 - 07 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op het verzoek van Carolus Tassaert en Bartholomeus Guille, arme studenten, ontvangen zij van HHM ieder 3 gld. uit handen van kamerbewaarder Herdersum.

2 De Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam verzoeken in een rekest de interpretatie van HHM van de resolutie d.d. 14 juli aangaande de uitloting van een derde van de supplianten. Zij vragen of het niet de bedoeling van HHM is dat zij, ongeacht de uitloting, de begonnen verkoop van de goederen van de WIC , de uitvoering van de commissie op de geplande vergadering van de Heren Negentien in Zeeland en de uitrusting van de resterende helft van de vloot van admiraal Lonck voltooien. Al deze zaken zouden immers door de uitloting zes weken tot twee maanden uitgesteld dienen te worden.
De vergadering stelt de hoofdparticipanten dit rekest ter hand met het verzoek morgen te laten weten wat zij adviseren.

3 Ontvangen is een missive van de gedeputeerden te velde, geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 's-Hertogenbosch 16 juli, met een staat van inkomsten en uitgaven van commies De Jonge tussen 30 juni en 16 juli en enkele berichten.
HHM nemen geen besluit.

4 Ontvangen is een missive van de gedeputeerden te velde, geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 's-Hertogenbosch 17 juli, met een duplicaat van de akte die aan de Franse en Engelse kolonels is verleend voor het werven van rekruten en enkele berichten.
HHM nemen geen besluit.

5 Ontvangen is een missive van de gedeputeerden te velde, geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 's-Hertogenbosch 18 juli aangaande de verovering van de grote schans.
HHM nemen geen besluit.

6 Ontvangen is een missive van Z.Exc., geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 17 juli met een postdatum d.d. 18 juli, met een duplicaat van een onderschepte missive van graaf Hendrik van den Bergh, voornamelijk aangaande het optrekken van de vijand.
HHM nemen geen besluit.

7 Op verzoek van de echtgenote van scheepskapitein Pieter Barentsz. Dorrevelt verleent de vergadering voorschrijven aan het parlement van Bordeaux en andere betrokkenen ten voordele van de kapitein, die in Bordeaux vastgehouden wordt.

8 Op verzoek van de gedeputeerden tot de vertaling van het Oude Testament, verleent de vergadering ordonnantie van 407 gld., welk bedrag zij hebben uitgegeven aan drukpapier en loon voor de vijf boeken van Mozes.

9 Jaques la Fevre, net teruggekeerd uit Oost-Indië, waar hij vijf jaar gouverneur van de Molukken is geweest, brengt rapport uit over de toestand op de Molukken.
HHM bedanken hem hiervoor.

10 Cornelis Allardsoon, die als bottelier is meegevaren met kapitein Schellinchout en in dienst van het land is geweest, verzoekt om als maandelijks traktement zoveel gage te ontvangen als hij als bottelier verdiend heeft.
De vergadering vraagt advies aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier .

11 Op het verzoek van Witske van Scheltinga om represailles te nemen tegen die van Osnabrück, handhaaft de vergadering de resolutie d.d. 10 juli.

12 Kapitein Codde van der Burch, commandeur van het eskader kruisers van de Admiraliteit in het Noorderkwartier , is met zijn schip vastgelopen op een klip met de naam "Het Schaep" voor de kust van Schotland.
De vergadering schrijft de Admiraliteit de kapitein van een ander schip te voorzien.

13 Don Emanuel de Portugal vraagt in een missive d.d. Brussel 13 juli een paspoort voor twee jaar om met een klein scheepje, de Bona Ventura, vrij tussen Duinkerke en Spanje te varen.
De vergadering wijst dit verzoek af.

14 Op verzoek van enkele kooplieden uit Amsterdam, die in Le Havre in Frankrijk enkele schepen met graan hebben geladen, schrijven HHM aan de Admiraliteit in Zeeland en vice-admiraal Quast, de huidige bevelhebber, om zo snel mogelijk een oorlogsschip daarheen te sturen om de betreffende schepen veilig naar de Republiek te brengen.

15 De vergadering vraagt het advies van de RvS op het verzoek van Johan Christoffel van den Bergh om een subsidie om een door hem uitgevonden waterrad met pompen te perfectioneren.

16 HHM lezen het rekest van Jacob van Nispen, raad en meester-generaal van de Munt, waarin hij klaagt dat zijn collegae, ondanks de resoluties van HHM d.d. 16 maart en 8 juni, weigeren met hem samen te werken.
HHM ontbieden de andere Generaals van de Munt in de vergadering van morgen om hun duidelijk te maken dat zij de resoluties van HHM hebben op te volgen.

17 Willem Schupkens schrijft in een rekest dat hij vanuit Hasselt in het Land van Luik naar Zevenbergen is verhuisd en klaagt dat men op aandringen van de pastoor van Hasselt zijn goederen heeft aangeslagen omwille van het feit dat hij om religieuze redenen is vertrokken. Hij verzoekt maatregelen te nemen opdat hij zijn bezittingen mag terugkrijgen.
De vergadering vraagt advies aan de RvS.

18 De ingelanden van de polder De Heen bij Steenbergen verzoeken HHM om de redenen die in hun rekest aangehaald worden enkele commissarissen aan te stellen om hen te horen in hun geschil met de ingelanden van het Oude Land, het Westland en de Sint Omcommerspolder over het octrooi d.d. 20 mei 1628.
De vergadering kan hier niet op ingaan.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

19 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. Amsterdam 17 juli dat zij ambassadeur Roé, wanneer hij daar aankomt om verder te reizen naar Het Vlie, een brief zal geven voor commissaris Croon, opdat hij op een konvooischip naar de Sont mee kan varen naar Kopenhagen. Verder meldt de Admiraliteit dat kapitein Willem Tas op de komst van Eck zal wachten.
HHM nemen geen besluit.

20 HHM verlengen de sluiting van de licenten op levensmiddelen tot en met 8 aug., op dezelfde voet als vastgesteld op 7 juli. De sluiting wordt evenwel uitgebreid tot de Eems, stroomafwaarts vanaf Leerort. Brunixs, die naar Vlaanderen gaat, moet de Staten van Zeeland overhalen om toe te stemmen aan het einde van deze verlenging met de sluiting van de uitvoer van eetwaren naar Calais en andere plaatsen in de omgeving van de Somme. Verder moet hij hen bewegen tot de goedkeuring van de verantwoording van de vijf speciën en de betaling van hun resterende quote in de legerlasten van het lopende jaar.

21 Tercule legt de vergadering een missive voor van de Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 6 juli, waarin zij klagen over de overlast en de problemen die de staatse soldaten de kooplieden bezorgen bij het vervoeren van hun koopwaar onder het mom van de sluiting van de licenten op levensmiddelen.
HHM stellen de RvS deze missive ter hand met het verzoek om hiertegen op te treden.