10/08/1629

10 - 08 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief van Z.Exc. uit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 8 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

2 Ontvangen is een brief van Z.Exc. uit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 7 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Conform het advies van de RvS d.d. 8 aug. op het op 7 aug. ingediende rekest van de inwoners van Etten [Etten-Leur] verlenen HHM hun eenzelfde lijst levensmiddelen als in okt. 1626.

4 Franc Rouchel uit Sluis in Vlaanderen vraagt HHM d.d. 2 aug. commissarissen aan te stellen voor het vernieuwen van de magistraat van Sluis en het afhoren en sluiten van de rekeningen.
Deze zaak wordt uitgesteld.

5 HHM houden het verzoek van de hertog van Candale om betaling van zijn tijdens zijn afwezigheid vervallen traktement als kolonel, in beraad.

6 De weduwe van Gerrard van Wennen verzoekt om betaling van vijf maanden traktement, door haar echtgenoot als kwartiermeester van vijf vrije vendels Duitsers in 1621 in de Palts verdiend.
HHM vragen advies aan de RvS.

7 De verzoeken van de kapiteins Malaguet en Croismare, kapitein Barnaert van Moerbeecke en kapitein Coewoerden om betaling van hun achterstallige soldij gaat voor een beslissing naar de RvS.

8 Pierre de Thosse c.s. verzoeken om na borgstelling te mogen beschikken over hun wijn die door de Admiraliteit in het Noorderkwartier is opgebracht.
HHM nemen pas een besluit als Beaumont rapport heeft uitgebracht over de stukken die hem ter hand zijn gesteld.
Op verzoek van Pierre de Thosse c.s. zullen HHM de Admiraliteit te Amsterdam schrijven het proces tegen het schip Sint Jacob en de lading op te schorten totdat de feiten inzake de schepen die op Duinkerke varen of daar door neutralen worden gekocht, zijn vastgesteld.

9 HHM laten de beslissing op het verzoek van Tobias de Mulder om betaling van verschillende ordonnanties voor uitgevoerde werken aan de RvS.

10 De declaratie van agent Bilderbeeck van voorgeschoten geld in de periode 5 juni 1628 tot en met 1 aug. 1629 gaat voor onderzoek en rapport naar griffier Musch.

11 Gysbert Pieck van Thienhoven wordt bij Z.Exc. aanbevolen voor het bevel over de eerst vrijkomende compagnie. De gedeputeerden te velde wordt geschreven deze voordracht te steunen.

12 Een beslissing op het verzoek om commissarissen voor het verzetten van de magistraten van Aardenburg, Oostburg en Sint Anna ter Muiden, wordt uitgesteld.

13 De Admiraliteit te Amsterdam verzoekt d.d. 7 aug. kapitein Cleuter voldoende geld te geven voor de voorbereiding van zijn reis naar Barbarije [Marokko] ter bevrijding van de gevangenen aldaar.
HHM antwoorden dat Cleuter zich hiervoor moet wenden tot de Gecommitteerde Raden van Holland , op welke provincie hij gerepartieerd is.

14 De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt d.d. Hoorn 6 aug. een van haar wachtschepen voor de kust van Vlaanderen te mogen inzetten onder de vlag van Cleuter die de gevangenen in Algiers en Tunis moet bevrijden.
Deze zaak wordt uitgesteld totdat de Admiraliteit heeft teruggeschreven over kapitein Codde.

15 Johan Brempt, heer in 't Venne, drossaard van Geldern, vraagt in beroep te mogen gaan met de gebruikelijke clausule van inhibitie en te worden bevrijd van het onbevoegde appèl en de prosecutie van zijn appèl inzake het op 4 jan. 1628 door de RvS gewezen vonnis in de zaak tussen hem en commandant Pinsen.
HHM vragen advies aan de RvS.

16 Baron van Spieringh verzoekt HHM in het antwoord op zijn propositie bij het eerste punt de verklaring op te nemen, dat HHM zich zowel wat betreft de evacuatie als anders vastgelegd in het akkoord, zullen opstellen op een wijze die de hertog van Palts-Neuburg tevreden zal stemmen.
HHM handhaven hun eigen formulering.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

17 De Gedeputeerde Staten van Utrecht schrijven d.d. Utrecht 30 juli o.s. dat er zich nauwelijks meer dan drieduizend soldaten in de stad Utrecht bevinden. Ze vragen de ernst van de zaak in te zien en maatregelen te nemen.
HHM zullen de Gedeputeerde Staten terugschrijven een nauwkeurige lijst op te sturen van de compagnieën die zich in Utrecht bevinden, met de namen van de kapiteins en het aantal manschappen. Ze moeten ook melden of zich hieronder Zweedse eenheden bevinden en mogen maatregelen voorstellen.

18 Ontvangen is een brief van Z.Exc. uit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 9 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

19 De gedeputeerden in Arnhem sturen een brief d.d. 9 aug. met daarbij een duplicaat van enkele onderschepte brieven en een voorraadlijst van het magazijn te Zutphen.
De brief en lijst gaan naar de RvS om te melden wat er aan levensmiddelen en munitie naar de stad is gestuurd en voor advies wat er verder nog nodig is.