11/08/1629

11 - 08 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM kennen Aegen Thonissen uit Münster, Margrieta Pringel en Femmitge Aeriens uit medelijden 4 gld. toe, uit te betalen door kamerbewaarder Herdersum.

2 Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Parijs 3 augustus.
Er wordt geen besluit genomen.

3 HHM verlenen Wilhelmus Sylvius ordonnantie van vier maanden traktement, verschenen op 7 augustus.

4 Johannes Demelius verzoekt hulp van de sterke hand om zijn inboedel terug te krijgen die hem te Olpe in het ambt Steinbach in het vorstendom Berg is afgenomen.
HHM wijzen dit verzoek af.

5 HHM lezen het rekest van Baudewyn de Man c.s., impetranten in revisie voor de Admiraliteit te Rotterdam tegen Caspar Febos, Bernardo Cardoso en Willem Bouwensz. Keerdt de Koe.
HHM zullen de adjuncten die in deze zaak op 12 juli werden gecommitteerd, op 3 sept. bijeenroepen in Rotterdam om hun werkzaamheden te starten.

6 Vice-admiraal Van Berchem, kruisende nabij Het Vlie, schrijft vanaf het schip Den Bul met een postdatum van 8 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

7 HHM stellen vast dat voor het beleg van 's- Hertogenbosch een grote hoeveelheid buskruit nodig is.
Om schaarste te voorkomen schrijven HHM de Admiraliteiten geen buskruit of salpeter meer uit te voeren.

8 Kapitein Gerrardt van Santen biedt aan een compagnie van honderdtwintig soldaten zes maanden in dienst van HHM te houden, om deze vervolgens bij de troepen van zesduizend man in te delen.
HHM kunnen niet op het aanbod ingaan.

9 Op verzoek van Dirck Jansz. Laegerlant, burger van Delft, wordt ontvanger-generaal Doublet gemachtigd een ordonnantie van 600 gld. te converteren in een obligatie op rente. De ordonnantie was de suppliant verleend voor een jaar proviand voor Laurens de Maerschalk, gewezen rechter te Amboina.

10 Niesken Wolters c.s. verzoeken een hoeveelheid levensmiddelen die door de commandant van Zwartsluis zijn aangehaald vanwege de sluiting van de licenten, na borgstelling vrij te geven.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

11 HHM horen het rapport van griffier Musch over de declaratie van agent Bilderbeeck van zijn uitgaven in dienst van het land tussen 5 juni 1628 en 1 aug. 1629.
HHM depêcheren ordonnantie van 820 gld., waarbij 150 gld. voor zijn uitzonderlijke inspanning is inbegrepen.

12 De gedeputeerden van Holland delen ter vergadering mee dat zij op aanschrijven van HHM d.d. 9 aug. akkoord gaan om alle soldaten die zich zonder paspoort van Z.Exc. binnen hun provincie bevinden, ongeacht van welke natie in de kraag te vatten en naar het leger voor 's- Hertogenbosch te zenden. De krijgsraad zal over hun lot beslissen. Hun onkosten willen ze op de Generaliteit verhalen.
HHM staan dit toe.

13 Harman Crabbe vraagt om een sauvegarde ter bescherming tegen het onbehoorlijke optreden van Jan Jansz. van Coesvelt.
HHM schrijven het gerecht van Enkhuizen geen extraordinaris proces tegen Crabbe aan te spannen. Conform de resolutie d.d. 17 juli moet Coesvelt worden aangezegd Crabbe niet lastig te vallen. Doet hij dat wel, dan zien HHM zich genoodzaakt Crabbe te licentiëren tot zijn vertrek uit dit land.

14 De Glarges, secretaris in de extraordinaris legatie van Sommelsdyck en Vosbergen in Frankrijk, wordt op diens verzoek 500 gld. toegekend, evenveel als de secretarissen in de extraordinaris legatie naar Engeland kregen.
HHM depêcheren de suppliant ordonnantie.

15 HHM resumeren de gisteren ontvangen missive van de Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 30 juli, met het bericht dat er nauwelijks meer dan drieduizend soldaten in de stad Utrecht zijn. Lochteren deelt mee dat er in Zutphen maar veertien compagnieën zijn, te weinig om de versterkingen te bezetten. Zowel de Gedeputeerde Staten als Lochteren vragen meer soldaten naar Utrecht en Zutphen te sturen.
HHM laten de beslissing over aan Z.Exc., maar stellen hem niettemin voor om ter behoud van genoemde steden soldaten uit andere garnizoenen daarheen te sturen.

16 De RvS toont ter vergadering een staat van de materialen die naar Zutphen zijn gestuurd.
Er wordt geen resolutie genomen.
De RvS deelt verschillende belangrijke punten mee.
HHM vragen deze voorzien van zijn advies, schriftelijk in te dienen. De RvS zal dit doen.

17 Ontvangen is een brief met berichten van de gedeputeerden te Arnhem d.d. 10 augustus en ook, van dezelfde datum, een brief met berichten van graaf Ernst Casimir en diezelfde gedeputeerden.
Er wordt geen resolutie genomen.

18 De Vries en Brasser, gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam , verzoeken HHM om maatregelen ter betaling van een acquit van 25.093 gld., als restant van een groter bedrag dat de Admiraliteit door ontvanger-generaal Doublet is gegeven over het restant van haar quote in het tweede miljoen voor dit lopende jaar dat voor de oorlog te water is ingewilligd. Verder stellen ze voor om naar het voorbeeld van de handel op de Lek en de Rijn, een binnenlands paspoort verplicht te stellen voor de goederen die naar het leger voor 's- Hertogenbosch vervoerd worden. Om fraude met de konvooien en licenten te vermijden moet het paspoort op straffe van verbeurte conform het plakkaat gezuiverd worden. Ten derde klagen de gedeputeerden dat overste Gent geweigerd heeft om zonder opdracht van HHM in te gaan op het verzoek van de konvooimeester van Maaseik, Morra, om te helpen bij het innen van het licent op de inkomende waren. Hij heeft daarentegen de karren met wol door zijn tamboers laten begeleiden, tot schade van 's lands schatkist. Ze vragen HHM hiertegen op te treden. De gedeputeerden melden ten vierde dat vice-admiraal Lieffhebber Harwich is binnengelopen. Ze wijzen op zijn praktijken waarmee hij toestemming van HHM heeft verkregen en het weinige respect dat hij de Admiraliteit betoont. Ten vijfde delen ze mee dat kapitein Keert de Koe die onder de vlag van Cleuter meevaart naar Algiers en Tunis om de Nederlandse gevangenen te bevrijden, gereed is.
Ten eerste vragen HHM de ontvanger-generaal waarom het acquit niet betaald is. Ten tweede besluiten HHM dat degene die levensmiddelen naar 's-Hertogenbosch wil brengen, een binnenlands paspoort nodig heeft dat conform de plakkaten gezuiverd moet worden op straffe van betaling van het driedubbele Bosch' licent. Om de uitvoering van deze maatregel te vergemakkelijken wordt commies-generaal Fortsz. naar het fort Crèvecoeur en omgeving gestuurd, en commies-generaal Abbas naar Dordrecht en de omringende kantoren. Zij moeten er in onderling overleg op toezien dat de paspoorten gezuiverd worden. Ten derde zal overste Gent worden geschreven niet langer tot schade van het land wol, schapen of andere producten te laten begeleiden. Tijdens zijn verblijf in Soest [in Westfalen] moet hij Morra helpen bij de invordering van 's lands rechten. Het vierde punt wordt in beraad gehouden tot de komst van Lieffhebber. Het vijfde punt behoeft geen resolutie.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

19 De Gedeputeerde Staten van Utrecht verzoeken d.d. 31 juli o.s. een aantal stukken veldgeschut naar Utrecht te sturen. Amersfoort en Woudenberg hebben twee halve kartouwen, enkele ijzeren stukken en steenstukken, een aanzienlijke hoeveelheid handgranaten, 25.000 pond buskruit en lood, voldoende schoppen, spaden en kruiwagens nodig.
De RvS wordt gemachtigd de kanonnen, munitie en andere materialen naar Utrecht te sturen.

20 Het moet mogelijk zijn de vijandelijke brug over de IJssel op de plaats waar deze nu ligt met schepen of branders te vernielen.
HHM zullen Z.Exc. dit melden en een beslissing aan hem overlaten.

21 Gerestein dringt er nogmaals op aan de vergadering van HHM en de RvS naar Utrecht te verplaatsen.
Een beslissing wordt uitgesteld.