21/08/1629

21 - 08 - 1629

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM besluiten voormalig burgemeester Van Dam te Amersfoort en een persoon uit Amsterdam die hem begeleidt, door de RvS in afzonderlijke bewaring te laten stellen voor ondervraging over de overgang van de stad Amersfoort en ze gerechtelijk te vervolgen. Hetzelfde geldt voor kapitein Dorp, die als oudste kapitein het garnizoen te Amersfoort ten tijde van het verlies van de stad aanvoerde. HHM machtigen de RvS hem en alle andere officiers die zich onvoldoende van hun taak hebben gekweten, op te pakken om ze te confronteren ten behoeve van de waarheidsvinding.

2 Ontvangen is een brief met berichten van vice-admiraal Quast, geschreven vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn op de rede van Calais d.d. 13 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Ontvangen is een brief van Quast, geschreven vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn op de rede van Calais d.d. 15 aug. met een lijst van de schepen die op de kust zijn.
Er wordt geen resolutie genomen.

4 Sommelsdijck, raad van State, deelt HHM mee dat de Staten van Utrecht ter bediening van hun kanon enkele kanonniers en matrozen hebben aangenomen. Ten tweede laten zij weten enkele werken te hebben aanbesteed ter verdediging van hun grondgebied en de stad Utrecht. Ze verzoeken om betaling door de Generaliteit van de maandgelden van de kanonniers en matrozen, alsmede voor de werken.
Na het advies van Sommelsdyck te hebben gehoord besluiten HHM hier niet op in te gaan, maar ingeval de provincie Utrecht niet in staat zou zijn de genoemde lasten op te brengen, zouden zij conform de regels van het land om subsidie kunnen verzoeken. Dit zal dan in overweging worden genomen.

5 Gehoord wordt het rapport van Oetges, die de Hinderdam en de nabijgelegen wateren en wegen heeft geïnspecteerd.
Oetges zal worden toegevoegd aan de commissie van de RvS die HHM eerder hebben ingesteld. Zij gelasten en machtigen de raad en Oetges alle kaden, dijken, dammen en wegen gelegen aan de oostzijde van de Vecht tussen Muiden en Utrecht en met name die van de Horstermeer door te steken en snijden, indien nodig met inschakeling van de sterke hand. Zij dienen overal bekend te maken dat eenieder die deze werkzaamheden tracht te verhinderen, dadelijk en zonder enige vorm van proces zal worden opgehangen.

6 Ontvangen is een brief van Z.Exc., geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d 20 aug., betreffende de succesvolle inname van Wezel.
Er wordt geen resolutie genomen.

7 Ontvangen is een brief van Z.Exc. geschreven voor 's-Hertogenbosch d.d. 19 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

8 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden te velde voor 's-Hertogenbosch d.d. 20 aug., betreffende de verovering van Wezel.
Er wordt geen resolutie genomen.

9 Geelvinck, oud-burgemeester van Amsterdam, deelt HHM de inhoud van een brief mee d.d. 9/19 aug., van burgemeester Feit uit Elburg aan de burgemeesters te Amsterdam. Deze bevat onder andere de mededeling dat die van Elburg vol vertrouwen zijn hun stad tegen de vijand te kunnen beschermen, indien zij voorzien waren van een compagnie soldaten bovenop het volk dat daar momenteel is gelegerd.
HHM zullen schrijven aan de provincies Friesland en Groningen een van de drie compagnieën waarover zij op 16 aug. zijn aangeschreven naar Elburg te zenden. HHM zullen dit berichten en Elburg tevens bemoedigen.

10 HHM zullen er schriftelijk bij de Staten van Friesland op aandringen hun quote in de 500.000 pond aan legerlasten bovenop het miljoen prompt te verschaffen. Meegestuurd wordt een duplicaat van de gisteren geschreven brief, waarin zij gemachtigd worden drieduizend man te lichten.

11 Ontvangen is een brief van equipagemeester Blauhulck d.d. Texel 16 aug., met onder andere de mededeling dat de zinkers gereed zijn.
Er wordt geen resolutie genomen.

12 Ontvangen is een brief met berichten van resident Aissma d.d. Hamburg 1 aug o.s.
Er wordt geen resolutie genomen.

13 Ontvangen is een brief van Oosterwyck d.d. Venetië 3 aug. en zijn propositie aan de Signoria, alsmede het antwoord erop.
Er wordt geen resolutie genomen.

14 Ter vergadering compareert Elias Trip, die HHM bekendmaakt dat bovenop de door hem en bewindhebber Hasselaer eerder verzorgde bewapende schuiten, nog zes bewapende sloepen zijn gekomen voorzien van vijftig man ter bezetting van de Vecht.
Trip wordt hiervoor bedankt.

15 Ter vergadering compareert Eck, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, geassisteerd door commies-generaal Goutswaert. Zij klagen over veel gepleegde fraude inzake de konvooien en licenten, door personen die voorwenden naar het leger voor 's- Hertogenbosch te varen.
HHM zeggen Eck en de commies-generaal aan op schrift te stellen hoe zij denken dat hiertegen opgetreden zou moeten worden. Dit zullen zij doen.

16 Eck toont HHM een memorie over de bezetting van de wachtposten op de Nedermaas, van Bokhoven stroomafwaarts tot in de Merwede zuidelijk van Gorinchem.
Er wordt geen resolutie genomen.

17 Ontvangen is een brief van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 's-Gravenhage 20 aug., met daarnaast een lijst met de provisie die door de RvS naar Zutphen is gezonden.
Er wordt geen resolutie genomen.

18 HHM behandelen de memorie met verschillende punten van maarschalk Falckenberch, onder andere over het aannemen door HHM om zich per expresse bij de koning van Zweden te verontschuldigen dat Falckenberch alhier in dienst van deze staat is ingezet.
HHM zullen dit in beleefde termen doen. De overige punten worden tot de komst van Jensma in beraad gehouden.

19 HHM resumeren het concept van een brief aan de koning van Frankrijk en nemen het aan. Langerack zal worden geschreven de brief met inachtneming van alle plichtplegingen aan te bieden, teneinde de koning te overreden deze staat met een flink bedrag bij te springen.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

20 HHM lezen het betoog van Eck, gecommitteerde raad ter Admiraliteit te Rotterdam en Pieter van Goutswaert, commies-generaal, ingediend ter voorkoming van fraude bij de konvooien en licenten die onder voorwendsel van toevoer aan het leger wordt gepleegd.
Commies Goutswaert moet zich vervoegen bij het leger voor 's- Hertogenbosch en dit betoog bij de gedeputeerden van HHM indienen. Na hun onderzoek en overleg hierover met Z.Exc. mogen met hun instemming de voorgestelde maatregelen worden geëffectueerd.

21 Ontvangen is een brief met berichten van het stadsbestuur van Hattem d.d. aldaar 8 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

22 Ontvangen is een brief van commies Thomas van der Honaert d.d. Dordrecht 19 augustus. De drie halve kanonnen met affuiten die door hem in opdracht van de RvS naar Zutphen zijn gezonden, zijn niet verder gekomen dan Kampen.
Er wordt geen resolutie genomen.

23 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 20 aug. met het vervolg van de gelukkige verovering van Wezel.2
Er wordt geen resolutie genomen.

24 HHM zullen schrijven aan de Kleefse stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] om conform het afscheid met de graaf zu Schwarzenberg 2.800 pond te betalen voor een maand soldij van de compagnie van de heer van Soppenbrouck, in mindering te brengen op de 15.000 gld. die bij het afscheid aan HHM beloofd zijn.

25 HHM verlenen kolonel Haversack op diens verzoek een aanbevelingsbrief bij de Staten van Groningen om bij de lichting van drieduizend man te worden ingezet.

26 Secretaris Huijgens deelt HHM mee dat door de RvS haast is gemaakt met het oppakken van kapitein Dorp, maar hij was al uit Utrecht vertrokken.

27 HHM lezen een memorie, ingediend namens ritmeester Rouillac om betaling van zijn achterstallige soldij.
HHM zullen de RvS verzoeken enkele voorzieningen te treffen om de supplianten en alle andere compagnieën die aan de Generaliteit zijn gelaten, enige bijstand te verlenen.

28 De tijd van 24 uur die aan de boeren is toegewezen om hun koren in het Oversticht binnen te halen is met een dag verlengd.

29 Naar aanleiding van het betoog van secretaris Huygens besluiten HHM het doorsteken van de dijk tussen Blauwkapel en Ankeveen aan de oostzijde 24 uur op te schorten, om de boeren beter in staat te stellen hun koren binnen te halen.

30 HHM lezen de brief d.d. Woerden 21 aug. van het stadsbestuur aldaar aan Terestein, betreffende het ontslaan uit arrest van de vrouw van de schout te Amersfoort.
HHM zullen met dit doel de burgemeesters aldaar schrijven.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .
2 De brief is gedrukt in Dodt van Flensburg, Archief kerkelijke en wereldsche geschiedenissen II (1839) 99-100 met graaf Ernst Casimir als mede-afzender.