01/09/1629

01 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Matheus Engers uit Keulen verzoekt om een aanstelling als controleur of commies ter recherche te Wezel.
HHM kunnen op zijn verzoek nog niet ingaan.

2 Ontvangen is een brief van ambassadeur De Beaugij d.d. 's-Gravenhage 29 aug., met het verzoek aan HHM snel een resolutie te nemen over de schepen van ingezetenen van dit land die zijn overmeesterd door de vijand, die door Fransen in de havens van Vlaanderen zijn aangekocht en vervolgens door oorlogsschepen van deze landen in beslag zijn genomen.
HHM zullen aan de Admiraliteitscolleges schrijven zo spoedig mogelijk hun oordeel over de toedracht op te sturen, die op 8 aug. is toegezonden.

3 Baerent Taepkens verzoekt om het licentmeestersambt te Wezel of 's- Hertogenbosch.
HHM maken hem controleur van de konvooien en licenten te Wezel, over de goederen gaand naar en komend uit vijandelijke landen. Tapkens wordt commissie gedepêcheerd, waarna hij de eed aflegt.

4 Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en raad van Doesburg d.d. aldaar 28 aug., met de lijst van de kapiteins die binnen deze stad garnizoen houden.
Er wordt geen resolutie genomen.

5 HHM lezen het verzoek van Marcelis Adriaensz., schipper op het Oudslijkerveer over de Lek. Hij verzoekt zijn veerpont weer te mogen gebruiken tot ieders gerief.
De schipper zal zich tot de RvS moeten wenden.

6 Aert Cornelisz. Cris, scheepstimmerman c.s., verzoeken om betaling van hun arbeidsloon voor het afbreken van de houten bruggen die lagen tussen Utrecht en de Hinderdam.
HHM machtigen de RvS de suppliant c.s. een redelijk loon te betalen.

7 Ernst van Abcoude van Merthen, drossaard en kapitein, verzoekt om commissie als sergeant-majoor generaal over de troepen in de stad en de provincie Utrecht. Deze functie oefent hij nu reeds uit.
Hierover zal het advies van de RvS worden ingewonnen.

8 Willem van Herten biedt aan ten dienste van deze staat in het buitenland een regiment van vijftienhonderd man te lichten.
HHM gaan niet op het aanbod in.

9 Gomes van Trier zal door president Strick worden gehoord over zijn voorstellen. Daarvan zal rapport worden gedaan.

10 Pauwel de Willem verzoekt om contante betaling van 2.000 rijksdaalder die door commissaris Hoogenhouck te Hamburg zijn getrokken ter betaling van het garnizoen in Glückstadt. Hij toont de handtekening van Hoogenhouck.
HHM machtigen de RvS de betaling snel te regelen.

11 Het schriftelijke voorstel van Johan van de Veecke, agent van de keurvorst van Keulen, wordt na indiening gelezen. Graaf Ernst Casimir van Nassau, stadhouder van de Münsterse en Paderbornse raad, heeft geschreven dat HHM zou hebben bevolen alle ingezetenen en onderdanen van de neutrale landen van de keurvorst te verbieden vijanden van HHM levensmiddelen te leveren, op straffe van brand, lijf en leven. Van de Veecke verzoekt HHM indien zulke bevelen en dreigementen zijn uitgegaan zonder hun opdracht daartoe, deze teniet te doen en een tegenbevel te laten uitgaan ter handhaving van de onderlinge neutraliteit.
Alvorens hierover te besluiten wordt het advies van de RvS ingewonnen.

12 HHM lezen de memorie van agent Heimbach. Hij schrijft dat de keurvorst van Brandenburg een aanvulling wenst op het akkoord dat door zijn afgezant, de graaf zu Schwarzenberg, op 31 juli is gesloten. Hij verzoekt HHM overste Gent op te dragen te stoppen met de reeds aangevangen werving van vijfhonderd man. Hij dient de orders van HHM aan commissaris Rensen conform het genoemde akkoord na te komen. Ten tweede vraagt hij HHM ter vermindering van de 15.000 gld. ter betaling van de twee overeengekomen compagnieën ruiters, voor een billijke prijs honderd zakken graan aan te nemen die uit de keurvorstelijke inkomsten naar Gennep en Ravenstein zijn gebracht, of tenminste de commandanten van deze plaatsen te bevelen niet te verhinderen dat de granen ten voordele van HHM zo snel mogelijk worden verkocht ter vermindering van bovengenoemd bedrag.
Op het eerste punt zullen HHM Z.Exc. een kopie toesturen van het op 31 juli met de door de graaf zu Schwarzenberg vanwege de keurvorst gesloten akkoord. HHM zullen Z.Exc. bovendien vragen opdracht te geven de geworven vijfhonderd man ten laste van deze landen te Soest [in Westfalen] te laten blijven of ze vandaaruit in andere garnizoenen onder te brengen, zoals Z.Exc. voor de dienst van deze landen het best oordeelt. Op het tweede punt wordt het advies van de RvS ingewonnen.

13 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. aldaar 31 augustus. Zij schrijft dat ondanks de sluiting van levensmiddelen van 19 juli en 3 aug. deze in grote hoeveelheden op binnenlandse paspoorten van daar naar Nijmegen gaan en daar verlicent worden op de steden Emmerik [Emmerich], Rees en nu ook Wezel. Bovendien verlenen die van Zeeland zonder enige tegenspraak paspoorten op Brabant en Vlaanderen voor wijn, olie en andere verboden waren, tegen betaling van het licent.
HHM zullen de Admiraliteit op het eerste punt antwoorden dat HHM haar gisteren hun mening over deze zaken hebben geschreven, die moet worden nagevolgd. Op het tweede punt laten zij weten dat Vosbergen vanwege de Staten van Zeeland vandaag in de vergadering van HHM oprecht heeft verklaard van de Staten een brief te hebben ontvangen d.d. 24 aug., waarin zij hem machtigen HHM te verzekeren dat er geen paspoorten op levensmiddelen worden gegeven op plaatsen die in de sluiting verboden worden. Zij zullen de sluiting goed onderhouden en doen onderhouden.

14 Dirck van Helsdingen, gecommitteerd bewindhebber vanwege de stad Utrecht in de WIC ter Kamer Amsterdam , verzoekt om de in een remonstrantie genoemde redenen de Kamer te gelasten hem zitting te verlenen en in dit ambt toe te laten.
Het verzoek wordt gehonoreerd nisi causam. De remonstrantie wordt aan de genoemde Kamer opgestuurd.

15 Ontvangen is een brief van het Hof van Gelderland d.d. Arnhem 30 aug., inhoudend dat de keizerlijke troepen onder het gebied van de graaf van Montecuculi direct met de capitulatie te Amersfoort vele boeren en hun wagens en paarden beladen met geplunderde goederen mee hebben genomen. Ze geven HHM in overweging naar de desbetreffende plaatsen te schrijven alle gevangenen van keizerlijke troepen en de koning van Spanje te Wezel en elders, vast te houden totdat het genoemde akkoord wordt nagekomen.
HHM stemmen hiermee in en zullen met dit doel schrijven aan graaf Ernst Casimir van Nassau, hun gedeputeerden te Arnhem, en de gouverneurs en commandanten van Wezel, Rees, Emmerik [Emmerich], Schenkenschans ['s-Gravenwaard], Groenlo, Bredevoort, Zutphen, Doesburg, Deventer, Zwolle, Kampen, Hattem, Harderwijk, Elburg, Wageningen, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Huissen.

16 Ontvangen is een brief met een bijlage met berichten van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 21/31 augustus. De brief houdt in dat iemand uit Holland genaamd Verlaen met zijn paarden en bagage is overvallen. Hij was sergeant-majoor van een keizerlijk regiment, maar hij heeft zijn dienst verlaten omdat hij niet tegen zijn vaderland wilde dienen. Hij had aldaar begrepen dat hij bij een overkomst zonder tenietdoening van goede prijs zou zijn.
HHM zullen de gedeputeerden laten weten dat deze staat de neutraliteit met de keizer niet heeft willen breken. Zij moeten in dit geval dus voorzichtig te werk gaan.

17 Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en raad van de stad Deventer d.d. aldaar 18 aug. o.s., met een lijst van de compagnie in garnizoen in Deventer. De brief bevat een verzoek om versterking van het garnizoen en financiële steun ter betaling van de fortificaties.
Deze brief zal voor advies aan de RvS ter hand worden gesteld.

18 Gehoord wordt het advies van de RvS op een voorstel van een onbekend edelman uit de provincie Utrecht om binnen korte tijd een compagnie van tweehonderd koppen te werven.
Na overleg en conform het advies van de RvS wordt het aanbod afgewezen.

19 Ontvangen is een brief met berichten van de gedeputeerden van HHM te Wezel d.d. aldaar 20/30 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

20 De RvS presenteert HHM een verzoek van de participanten van het Naardermeer dat eerder bij de RvS was ingediend. Zij verzoeken de Ringdijk weer te mogen repareren en in de oude staat te mogen herstellen.
Dit verzoek wordt ter beoordeling gelaten aan de RvS.

21 De RvS verklaart naar aanleiding van de brief van Hautein d.d. 31 aug. over het bekendmaken van het wachtwoord vanaf de Vaartse Rijn tot aan Wijk bij Duurstede, dat daarin is voorzien, omdat graaf Ernst Casimir het woord van boven naar beneden laat doorgeven.
Hierbij wordt het gelaten.

22 Weede deelt in aanwezigheid van de RvS mee dat het volk van overste Ferents dringend om geld verlegen zit. Een deel ervan heeft de boeren aangevallen en hen van enkele kazen beroofd. Zij hebben daarna een kraam met oude kleren omvergetrokken en geplunderd.
Na overleg en na verhoor van de overste machtigen HHM de RvS het volk te betalen, maar ook om de raddraaiers gerechtelijk te straffen.

23 HHM zullen tot 25 sept. de sluiting van de licenten op alle levensmiddelen voortzetten conform de maatregelen van 3 en 25 augustus. Verder wordt besloten de rivier de Wezer en de Jade elk te laten bezetten door twee schepen, te equiperen door de Admiraliteit te Amsterdam en te Dokkum , ieder voor de helft. De Eems boven Leerort zal door de Admiraliteit in het Noorderkwartier van een schip worden voorzien.

24 HHM horen het advies van de RvS over de hem gisteren overhandigde brief van stadhouder Ernst Casimir en de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 30 aug. inzake het verbannen van de te Emmerik [Emmerich] sterk vertegenwoordigde jezuïeten, papen en studenten.
HHM oordelen dit een zaak van belang die op de spits gedreven zou kunnen worden. Ze vinden niettemin goed dat aan de graaf en gedeputeerden geschreven wordt dat zij de belangrijkste belhamels onder de jezuïeten en papen bij provisie voor een korte tijd Emmerik moeten uitzetten, met de opdracht om daarin niet terug te keren zonder toestemming, op straffe van een grote boete.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .