27/09/1629

27 - 09 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Commandeur Quast schrijft vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn in de Braeck d.d. 16 sept., dat de kust van Vlaanderen slechts door vier schepen en twee fregatten wordt bezet en dat de vijand met een flink aantal schepen op zee is en een aantal andere uitrust in Duinkerke en Oostende.
HHM zullen de Admiraliteiten schrijven het uitvaren van de schepen onder hun leiding bestemd voor de bezetting van de kust van Vlaanderen te bespoedigen. Verder zullen HHM de provincies verzoeken de schepen die op hen zijn gerepartieerd te betalen, zodat de zaken ter zee niet tot onenigheid leiden.

2 Ontvangen is een brief met berichten van Otto de Gent, gouverneur te Wezel d.d. aldaar 22 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Ontvangen is een brief d.d. 19 sept. met berichten van Jasper Lieffhebber geschreven vanaf het voor de Maas bestemde oorlogsschip onder zijn gezag.
Er wordt geen resolutie genomen.

4 Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Melun d.d. 13 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

5 Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 24 september. De troepen van overste Hollick zijn in twaalf compagnie├źn uit Husum en Nordstrand gearriveerd. Snouck vraagt ten eerste om orders over de troepen. Ten tweede wil hij weten waarvandaan hij het volk zal verzenden dat door resident Aissma onder vier compagnie├źn is gelicht om bewapend te worden.
HHM zullen Snouck terugschrijven de troepen van overste Hollick naar Utrecht te sturen om op patent van Z.Exc. aldaar te worden gelicht om vervolgens in dienst van het land te worden ingezet. Z.Exc. en de Staten van Utrecht zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Wat betreft het volk van resident Aissma moet hij afwachten en de orders opvolgen die hem zullen worden toegezonden door Z.Exc. en de gedeputeerden van HHM in het leger.

6 Ontvangen is een schriftelijk antwoord van de president en raadslieden van de Raad van Vlaanderen d.d. 18 sept., op de brief van HHM d.d. 24 juni betreffende het vervallen van de uitgaven, de kosten en het salaris van de lagere ambtenaren, nodig voor de bestraffing van delinquenten en delicten binnen hun rechtsgebied.
Er wordt geen resolutie genomen. HHM zullen de retroacta hierop laten nazien.

7 Ontvangen is een brief van Jan Symonsz. Blauhulck d.d. Enkhuizen 18 september. Hij schrijft onder andere dat kapitein Van der Haept met zeven zinkschepen en een ander schip tevoren op de rede van Texel was aangekomen en twee zelfde schepen in het Goereese Gat. Blauhulck vraagt wat hij met deze overgebleven schepen moet doen.
HHM besluiten kapitein Van der Haept morgen in de vergadering te horen over de genoemde schepen. Ten tweede zal hij rekenschap moeten afleggen waarom hij - naar commandeur Quast beweert - bij Texel gelegen geen moeite heeft gedaan om levensmiddelen in te nemen. Voorts dient hij uit te leggen waar hij na zijn vertrek aldaar is gebleven. Verder besluiten HHM advies en informatie in te winnen bij Raep en Blauhulck over de toestand van de zinkschepen en hoe snel ze gereed kunnen worden gemaakt om alsnog voor het voorgenomen plan in te zetten.

8 Ontvangen zijn twee brieven met berichten van commandeur Quast geschreven vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn op de rede van Duins [Downs] d.d. 7 en 11 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

9 Vandaag hebben Tullekens als servitiemeester en Jan Michielsz. als chercher te 's-Hertogenbosch, de eed afgelegd.