29/09/1629

29 - 09 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter vergadering compareert Gerrardt van Berckel. Hij rapporteert conform de resolutie van [22] sept. eergisteren te Roosendaal met de heer van Merquette te hebben gesproken. Hij heeft hem in kennis gesteld van de mening van HHM over de terugtrekking van de vijand van de Veluwe en het verlaten van de passage over de IJssel bij voortgang van de onderhandelingen over de bekende zaak. Merquette was eerst zeer ontstemd. Daarna vroeg hij of Berckel gelast was daar iets tegenover te stellen, aangezien de forten op de Veluwe en aan de IJssel met grote kosten en moeite waren opgeworpen en de passage was veiliggesteld. Hij vroeg in het bijzonder of HHM de stad Wezel niet aan de hertog van Palts-Neuburg wilden toevertrouwen. Berckel had telkens geantwoord niet gelast te zijn daar iets tegenover te stellen of beloften te doen. Hij verklaarde dat indien niet werd voldaan aan de voorwaarde, er geen hoop was op succes in de bekende zaak. Volgens hem beschikten HHM over andere middelen om met Gods hulp de vijand van de Veluwe te verdrijven en de passage te doen verlaten. Merquette had daarop een half uur tijd genomen om zich te beraden, maar liet bij terugkomst weten niet gelast te zijn op deze zaak. Hij zou in allerijl naar Brussel vertrekken, en Berckel de mening van Isabella maandag doen toekomen. Hij meende en hoopte de zaak zo te kunnen geleiden dat HHM tevredengesteld zouden worden. Berckel zou de zaak als afgehandeld mogen beschouwen.
HHM zullen het schrijven van Merquette afwachten.

2 HHM lezen het verzoek van Frans van Leeuwen c.s., burgers van Delft. Zij hebben zich op 27 sept. ten overstaan van Robbrecht van Schilperoort en mr. Everart van Lodestein, schepenen van Delft, borgen en principaal gesteld voor Bartholemees Kuijff, daarbij afziend van de beneficies die de borgen rechtens toekomen. Kuijff wil door de RvS worden toegelaten tot het pachten van de gemene middelen op 2 okt. te 's- Hertogenbosch voor 150.000 gld. op een borgtocht van gelijke omvang. Zij vragen HHM daarom de borgtocht te accepteren.
HHM machtigen de gedeputeerden van de RvS de verpachting te doen en om Kuijff als pachter van de gemene middelen toe te laten op de genoemde borgtocht.

3 Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast, geschreven vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn op de rede van Oostende d.d. 25 sept., met daarnaast een lijst van verschillende kapiteins die slechts korte tijd op de kust van Vlaanderen waren.
Deze lijst zal in kopie worden toegestuurd aan de Admiraliteiten waaronder de kapiteins ressorteren, om hen op deze kapiteins te laten letten.

4 Ontvangen is nog een brief met berichten van dezelfde datum van vice-admiraal Quast.
Er wordt geen resolutie genomen.

5 Ontvangen is een brief met berichten van kapitein Codde van der Burch d.d. Enkhuizen 20 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

6 Ontvanger-generaal Doublet heeft conform de resolutie van HHM van gisteren desgevraagd geantwoord geen geld in kas te hebben voor de betaling van de laatste nieuwe lichting, noch voor de betaling van de werken die gemaakt zouden moeten worden tussen de Vaartse Rijn en de Hinderdam. Hij voegt daaraan toe dat hij zijn dienaar heeft laten informeren bij de WIC ter Kamer Amsterdam waar hij de 250.000 gld. zou ontvangen die resteren van het bedrag van 400.000 gld., die de Compagnie beloofd heeft op rente te betalen. Hij wacht op inlichtingen daarover.

7 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. Utrecht 28 sept. met een bijgevoegd verzoek van de magistraat van Amersfoort aan de RvS, betreffende de baldadigheid van de Zweedse soldaten aldaar. In de brief wordt HHM verzocht de soldaten terstond te betalen.
Deze zaak zal in overweging worden gehouden totdat de ontvanger bericht heeft gekregen over de resterende 250.000 pond.

8 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. aldaar 27 sept., met in kopie een brief aan hen van de ontvanger van de konvooien en licenten te Emmerik [Emmerich]. Deze brief betreft het vervoer van vet vee naar neutrale en vijandelijke landen.
HHM zullen de Admiraliteit terugschrijven dat vet vee onderworpen blijven aan het uitvoerverbod van levensmiddelen zolang de konvooien en licenten op dit punt gesloten blijven.

9 Ontvangen is een brief van overste Gent d.d. Soest [in Westfalen] 9 sept. over de voorgenomen inkrimping van de compagnie door de graaf van Schwarzenberg in naam van de keurvorst.
Alle betreffende documenten zullen bij elkaar worden gevoegd om bij de eerstvolgende gelegenheid te worden gelezen.

10 Hendrick Cannarts verzoekt het traktement dat hem en wijlen zijn vader eerder is toegekend, aan hem nog zes maanden door te betalen.
HHM zullen alvorens te beslissen de retroacta over deze zaak laten opzoeken.

11 HHM lezen de door de gedeputeerden van de synodes van Gelderland en Zuid-Holland ingediende remonstrantie die eerder mondeling is gedaan. Zij verzoeken HHM ten eerste de stad 's- Hertogenbosch, de daaraan onderhorige dorpen en met name de kerkgebouwen en straten van alle pauselijke afgoderij en beelden te zuiveren. Ten tweede vragen ze HHM de stad en dorpen naar Gods heilige woord te voorzien van tenminste acht zedige en vrome predikanten om deze stad enkele maanden te bedienen. Deze mogen niet tegelijk worden heengezonden; vier van hen moeten de aankomst van vier anderen afwachten. Dit alles heeft het aankweken van een kerk tot doel. Daarna zullen met volledige kennis van zaken en conform de kerkordening bekwame, zedige en de gemeente welgevallige predikanten worden beroepen. Ten derde zullen de geestelijke goederen niet tot nadeel maar tot voordeel van de kerken worden gebruikt. Daarom moet de verpachting van landen niet aan de geestelijkheid worden overgelaten, maar moeten HHM deze strak in de hand houden en moeten ze na het registreren van de goederen, vrome gereformeerde personen tot rentmeesters benoemen.
De gedeputeerden worden voor hun werk, ijver en goede raad bedankt. Aan de hoogschout en schepenen van 's-Hertogenbosch zal geschreven worden de kerkgebouwen en straten in de stad van alle beelden en pauselijk bijgeloof te ontdoen. Op het tweede punt verklaren HHM dat in de bediening van de kerk te 's-Hertogenbosch door uitlening van vier predikanten naast predikant Coenradus op 18 sept. al werd voorzien. Van hetgene te 's-Hertogenbosch en op het platteland te zijner tijd nog nodig zal zijn, zal goede notie worden genomen. Op het derde punt machtigen HHM de RvS alle comptabelen van de geestelijke goederen en verder alle anderen die het aangaat, aan te zeggen HHM de originele boeken, registers en documenten van de geestelijke goederen te overhandigen. Ook dienen zij de namen van de geestelijken op te doen tekenen die in kracht van de verleende punten en artikelen het vruchtgebruik daarvan genieten, almede de namen van de nonnen en andere vrouwelijke geestelijken die hun leven lang uit de inkomsten van hun kloosters zullen worden onderhouden.