17/10/1629

17 - 10 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Kapitein Croismare en kapitein Malaguet verzoeken om betaling van hun achterstallige soldij. HHM machtigen de RvS om de supplianten aan een maand soldij te helpen.

2 Jan van der Linden, burger te Wezel, verzoekt om wat etenswaren de Rijn stroomopwaarts te mogen voeren volgens de ingediende specificatie.
Een beslissing wordt opgeschort.

3 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden te velde bij 's-Hertogenbosch d.d. 14 oktober. Deze bevat onder andere een verzoek om geld ter betaling van de aanbestede contrescarpe te Engelen, alsmede de betaling van de weekgelden voor de treinen die de vestingwerken afbreken.
De RvS wordt verzocht daarheen een flinke som geld te sturen.

4 Ontvangen is een brief van Oosterwyck d.d. Venetië 28 september. Hij verwacht bevel van HHM om voor zijn huis publiek tekenen van blijdschap te tonen, maar zegt erbij dat het kostbaar zal zijn.
HHM schrijven terug dat hij dit vanwege de hoge kosten dan maar achterwege moet laten.

5 President Rode toont in de vergadering een aan hem door resident Carlaton geschreven memorie. Deze verzoekt om een resolutie op de veertien dagen geleden overhandigde brief van de koning van Groot-Brittannië over het onderhouden van goede betrekkingen tussen zijn op Bantam handelende onderdanen en de VOC . Daarnaast verzoekt hij gedeputeerden te committeren om met Carlaton en Burlamachi - die daartoe een mandaat hebben - de liquidatie van de uitstaande rekening tussen de koning en HHM te bespreken.
HHM sommeren op het eerste punt de aanwezige gedeputeerden van de VOC alsnog de gewenste informatie op de brief te leveren. Op het tweede punt verzoeken HHM de RvS om met Carlaton en Burlamachi in overleg te treden en te starten met de liquidatie.

6 Een beslissing op het verzoek van de pachters van een kwart van de konvooien en licenten van de vorige termijn om met commissarissen te liquideren, wordt opgeschort.

7 Ter vergadering compareert Jan Clantier, aangewezen als ontvanger van de konvooien en licenten te Wezel. Hij verzoekt HHM voor hem commissie te depêcheren. Ten tweede dient hij een brief met een lijst in, betreffende enkele eetwaren die Dyden ondanks het verbod van HHM op de generale uitvoer van levensmiddelen heeft laten passeren. Ten derde overlegt hij enkele punten betreffende de oprichting en het bestuur van het genoemde kantoor.
HHM houden het eerste punt in overweging. Op het tweede punt wachten HHM het schriftelijke antwoord af van hun gedeputeerden te Wezel die naar deze zaak zullen informeren. Op het derde punt besluiten HHM de ingediende remonstrantie in kopie naar de Admiraliteiten te Rotterdam en Amsterdam te sturen. Ondertussen zullen HHM beslissen op de stukken die door deze Colleges over dit kantoor zijn ingediend.

8 HHM lezen de door agent Aissma namens de stad Bremen ingediende remonstrantie. Bremen verzoekt toestemming voor de toevoer van levensmiddelen voor het onderhoud van de burgers.
Een beslissing wordt opgeschort.

9 HHM bestuderen het verzoek van weduwe Van Beeck. Zij zullen voormalig ontvanger Doublet vragen een staat te overhandigen van de tekorten van de provincies in de consenten voor het onderhoud van het regiment van overste Meruwe, dat ter ondersteuning is gestuurd aan de koning van Denemarken.
Nadat deze staat is ingezien zal er bij de in gebreke blijvende provincies op worden aangedrongen de tekorten aan te zuiveren.

10 HHM lezen de namens Gent ingediende deductie over de door de regering van de keurvorst van Brandenburg voorgenomen reductie van het volk onder zijn gezag.
Deze deductie gaat naar de RvS om te zien of er redenen zijn waarom men af zou moeten wijken van de resolutie die conform het advies van de RvS op 11 okt. is genomen op de door ambtman Ahr ingediende propostie.

11 Deurwaarders Herdersum en Couwenberch verzoeken om een beloning omdat zij met de vergadering van HHM vier weken in Utrecht en twee weken in het leger zijn geweest.
De retroacta zullen hierop worden nagezien.

12 Jacob van Leeuw, koopman te Amsterdam, verzoekt HHM nogmaals te schrijven aan de Admiraliteit in Zeeland om restitutie van 946 gld. 8 st. 8 p. die te Lillo ten onrechte in beslag zijn genomen en sindsdien worden vermist.
Bruninxs die naar Zeeland gaat zal bij de Admiraliteit aandringen op afhandeling van deze zaak.

13 HHM kennen Jan van Leeuwen, voormalig rechter in Amboina, op diens verzoek 900 gld. voor drie jaar onderhoud toe, waarvan hem ordonnantie wordt gedepêcheerd.
HHM zullen deze som herhalen waar ze dat nodig achten.

14 Naar aanleiding van de vanwege orateur Haga ingediende memorie om betaling van zijn traktement zullen HHM de Admiraliteit te Amsterdam schrijven dit te regelen.

15 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 9 okt. op het rekest van kapitein La Grange om verlof tot het voorjaar, om in Italië in dienst te kunnen treden van de republiek Venetië. Het advies is afwijzend, omdat het strijdig is met de stellige resolutie op de verloven en absentie van de krijgsofficieren.
HHM laten het verzoek liggen.

16 HHM besluiten op de door agent Van der Veecken namens de hertog van Palts-Neuburg schriftelijk ingediende propositie betreffende de reductie van het regiment van overste Gent. Zij oordelen dat een gelijke resolutie mutatis mutandis moet worden opgesteld als gisteren aan ambtman Ahr met betrekking tot deze zaak is gegeven.