23/10/1629

23 - 10 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen de vertaling van de propositie en de mededeling van de prins van Transsylvanië aan de Turkse keizer, de vertaling van de brief van kaimakan Regreb pasja aan de prins, alsmede de vertaling van de brief van de kaimakan aan de grootvorst van Moskovië. Camerarius, ambassadeur van de koning van Zweden, heeft om informatie verzocht.
Vosbergen zal onderzoeken of er iets in deze vertalingen staat dat niet aan Camerarius bekend mag worden gemaakt en zal daarvan rapport uitbrengen.

2 Essen, Van der Dusse, Croock, Rode, Eijsinga en Tercuilen wordt de remonstrantie ter hand gesteld van de gedeputeerden van de VOC . Deze is opgesteld naar aanleiding van de klachten van enkele hoofdparticipanten in Zeeland over de tijdens de vergadering van de Heren Zeventien aan de orde gekomen verkoopwijze van Indische waren, alsmede het tegenbericht van de dolerende participanten. Zij zullen deze onderzoeken en hierover rapporteren.

3 Ter vergadering compareert vice-admiraal Lieffhebber. Hij heeft het journaal ingediend dat door hem is bijgehouden van 9 juli 1629, de dag van zijn vertrek uit 's- Gravenhage, tot 19 okt., de dag van zijn aankomst in het Goereese Gat.
Hij is verwelkomd en wordt aanbevolen weer snel uit te varen.

4 HHM bestuderen het verzoek van resident Carlaton van gisteren.
HHM blijven bij hun eerdere resolutie.

5 Markies D'Estiaux wordt op diens verzoek een voorschrijven aan de Staten van Gelderland voor uitbetaling van zijn gage vanaf 1 jan. 1628 als luitenant-kolonel van het regiment van de hertog van Candale.

6 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM d.d. 's-Hertogenbosch 21 okt., onder andere met het verzoek aan HHM de betaling te regelen van zes herenmaanden achterstallige soldij van kapitein Malaguet en anderen. Ten tweede verzoeken zij HHM 50.000 gld. naar het leger te sturen om de benodigdheden van het leger te betalen. Ten derde willen ze van HHM weten of ze de kloosters van de monniken en begijnen in de Meierij van 's-Hertogenbosch op dezelfde wijze moeten behandelen als die in de stad, namelijk of ze personen en goederen moeten laten registreren met het verbod deze te vervangen door andere en hoe ze moeten handelen op het punt van de geloofsuitoefening. Ten vierde of ze de boeren in de Meierij moeten toestaan enkele levensmiddelen te halen als eigen provisie volgens een aan te leggen lijst, zonder daarvoor konvooien of licenten te betalen.
Deze brief gaat naar de RvS voor advies.

7 HHM lezen het verzoek van de burgemeesters en de bevolking van de bans van Jalhay, Theux, Verviers, Sart en Spa, samen het markizaat van Franchimont vormend. Zij klagen over de overlast die zij ondervinden van dezerzijds militie en vragen, nu zij de koning niet meer dienen zoals enkele jaren geleden wel het geval was, een algemene intrekking van strafvervolging.
Hun verzoek gaat voor een beslissing naar de RvS.

8 Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Wezel d.d. aldaar 2 okt., met enkele bijlagen met informatie naar aanleiding van de brief van HHM van 29 aug. over de aanhouding van Beerent Roedenberch.
Er wordt geen resolutie genomen.

9 HHM lezen het verzoek van Johan van der Linde, burger te Wezel. Hij verzoekt jaarlijks de brandstof te mogen leveren aan het garnizoen te Wezel.
De RvS zal hierover beslissen, met het landsbelang voor ogen.

10 Jacob van Nispe, raad en ordinaris generaal-meester van de munt van de Verenigde Nederlanden, klaagt dat het land hem veertien maanden aan wedden, vacaties en voorgeschoten geld schuldig is. Hij verzoekt HHM de ontvanger-generaal opdracht te geven de suppliant 1.200 gld. te betalen.
Alvorens hierover te beslissen zullen HHM laten nazien wat de suppliant het laatst ontvangen heeft.

11 HHM lezen de deductie van de gedeputeerden van de stad Wezel, die dient ter opheldering van hetgeen zij op 21 sept. bij HHM hebben ingediend. De RvS heeft daarover reeds geadviseerd.
Een beslissing over de deductie, eerdere artikelen en het advies van de RvS wordt uitgesteld tot na de aankomst van Z.Exc.

12 Secretaris Huygens verschijnt ter vergadering. Hij deelt HHM mee dat de RvS hun resolutie ontvangen heeft, inhoudend dat de RvS de monstering moet laten doen over de troepen van Sigmund Protz en deze moet bewapenen. De RvS vraagt HHM in te stemmen met de afdanking van deze troepen.
HHM machtigen de RvS in het landsbelang te handelen.

13 HHM horen het rapport van Croock, die het verzoek van Andries Bannier heeft onderzocht dat gisteren bij HHM is ingediend. Bannier wil octrooi hebben op zijn uitvinding van zout water zoet water te maken.
Het octrooi wordt verleend voor de tijd van negen jaren op de gebruikelijke voorwaarden en boetebepalingen. Zij zullen van iedereen die van de kennis van de supplianten gebruik wil maken een nader overeen te komen bedrag mogen vragen.

14 Ter vergadering compareert Nobel die uit Arnhem is teruggekeerd. Hij heeft een brief bij zich van stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau d.d. Arnhem 20 oktober. Hij verzoekt HHM opdracht te geven geld daarheen te sturen ter betaling van enkele onbetaalde legerlasten en fortificatiewerken. Ten tweede laat hij weten dat de gedeputeerden aldaar aan markies van Rouillac voor het onderhoud van zijn compagnie enkele betalingen heeft gedaan volgens de betalingsbewijzen die Nobel heeft meegebracht. Indien HHM de genoemde compagnie niet prompt van meer geld voorzien, zijn moeilijkheden te verwachten. Er was al beroering onder de gelederen. Ten derde hebben de gedeputeerden de 374 malder koren die de vijand bij het terugtrekken van de Veluwe had achtergelaten voor 3.850 gld. verkocht. Deze zal binnen een maand in banco te Amsterdam worden betaald conform de obligatie die Nobel in bewaring heeft.
HHM besluiten ten eerste te schrijven aan de Staten van Gelderland ter betaling van de schulden aldaar een flink bedrag op te brengen in mindering op de hun resterende legerlasten. Ten tweede wordt Nobel gelast de betalingsbewijzen te overhandigen aan de RvS, om dit bedrag op de betaling van de compagnie van markies van Rouillac te korten. HHM machtigen ontvanger-generaal Doublet om twee maanden soldij te lenen voor deze compagnie ten laste van de achterstallige provincies. Ten derde moet Nobel de obligatie aan de RvS overhandigen om de betaling daarvan te zijner tijd door de ontvanger-generaal te laten uitvoeren.

15 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 12 okt. over het verzoek van de jonge markies de Courtomée om zijn vaders traktement, vervallen terwijl hij van nov. 1627 tot mei 1629 in Frankrijk verbleef, en voor de drie maanden die waren ingegaan toen hij in september voor 's- Hertogenbosch werd doodgeschoten. Het advies op het eerste verzoek luidt dat dit indruist tegen de stellige resolutie op de absentie van krijgsofficieren en dus moet worden afgewezen. Wat betreft het tweede verzoek geldt dat de maand waarin zij gestorven zijn, wordt toegekend.
HHM zullen laten nazien hoe in soortgelijke gevallen is besloten.

16 HHM lezen de resolutie van 18 okt. 1626 op de betaling van de traktementen van afwezige kolonels, conform de resolutie van HHM op het verzoek vanwege de hertog van Candale.
HHM zullen nazien hoe eerder de opstelling was ten aanzien van absente kolonels.

17 Muhamad Vanegas, gecommitteerde van de gouverneur en de raad van het kasteel van Salé, compareert ter vergadering met een geloofsbrief. Hij heeft via zijn tolk laten weten dat hij namens genoemde personen gekomen is om vriendschap te betonen. Daarna heeft hij een schriftelijke verklaring ingediend. Vanegas laat HHM weten dat zij als gevolg van de vele oorlogen in de kwartieren van Barbarije [Marokko] en de verdenking die zij koesteren tegen de koning van Marokko om een vrije republiek te vestigen, naar vriendschap en vrede met de hele wereld streven behalve met Spanje. Met de koning van Groot-Brittannië onderhouden zij reeds vriendschap en een levendige handel, evenals met de buren van HHM die daarheen dagelijks schepen zenden met belangrijke koopmanschappen. Vanegas komt alleen om HHM van de intentie van zijn principalen op de hoogte te stellen en ze te verzekeren van de vriendschap van de hele raad en het volk van het kasteel van Salé.
Er wordt geen resolutie genomen.