08/11/1629

08 - 11 - 1629

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ontvangen zijn brieven van Lambertus Verhaer, voormalig agent te Tunis d.d. Livorno 8 okt., waarin hij laat weten waarom hij vandaar vertrokken is. Hij verzoekt HHM opdracht te geven tot betaling van hetgeen het land hem nog schuldig is, alsmede de schuld van dr. Pynacker met rente die bij arbitrage zal worden vastgesteld door kooplieden aldaar.
HHM sturen deze brief naar de Admiraliteit te Amsterdam . Zij dient bij de directeur van de Levantse Handel te informeren hoe het zit met de schuld aan Verhaer en Pijnacker.

2 Commies Verhaer wordt binnengeroepen. Hij moet uit zijn ontvangsten of uit een lening 10.000 gld. betalen aan Wijnant de Keyser, in mindering te brengen op het bedrag dat het land Keyser nog schuldig is. Verhaer verontschuldigt zich om verschillende redenen. HHM besluiten dat Keijser hoe dan ook geholpen moet worden. Daarom wordt morgen de ontvanger-generaal ontboden.

3 HHM lezen een brief van commandeur Quast d.d. 22 okt. aan Z.Exc. Daarin wordt gesproken van de matige bezetting van de kusten, de twee schepen die hij bij zich heeft, zijn verlof en zijn voornemen om met zijn schip en volk naar Texel te varen om de in zijn brief vermelde redenen.
HHM zullen zijn laatste schrijven aan de vergadering op laten zoeken om te zien of de inhoud daarvan met deze brief overeenstemt en hoe de beslissing op die brief uitviel.

4 De Admiraliteit te Amsterdam adviseert d.d. 19 okt. op het rekest van schipper Willem Dircxsz. c.s., die met zes schepen de troepen van overste Rosencrants vanuit de Sont hebben overgebracht. Ze verzoeken ieder om 2.400 gld. ieder.
HHM besluiten conform het advies hun elk 1.800 gld. te betalen uit de legerlasten of uit de laatste 400.000 gld. die door de WIC aan het land is verschaft.

5 Door de gedeputeerden van Holland wordt een wisselbrief van 4.124 rijksdaalder overhandigd van resident Aissma d.d. 19 augustus. Dit bedrag hebben hun principalen op 16 okt. aan Daniel Roelant betaald. Zij verzoeken om een ordonnantie.
HHM zullen de retroacta laten opzoeken, om te zien of een machtiging is gegeven tot acceptatie van deze wisselbrief.

6 De gedeputeerden van Utrecht beklagen zich over de brief van HHM aan hen van 31 okt. betreffende de betaling van de door de Staten van Utrecht beloofde 150.000 pond. Zij tonen wat zij daarop hebben betaald en laten weten dat de resterende 62.000 of 63.000 pond door hen alleen was ingehouden om daarmee desnoods de twintig compagnieën vreemde Duitse soldaten in het gareel te houden die binnen de stad Utrecht zijn gelegerd en die niet zijn betaald. Als dat geregeld is, zijn zij bereid de van hen gevorderde som te betalen. De gedeputeerden van Utrecht verzoeken ten tweede de dijk bij Wageningen weer in de staat van voor de komst van de vijand op de Veluwe te brengen. Ten derde vragen zij HHM de fortificatie van de Grebbe te bevorderen.
HHM ontbieden hierop thesaurier-generaal Van Goch om de RvS op de eerste twee punten maatregelen te laten treffen. Het derde punt wordt opgeschort.

7 HHM lezen de op 1 en 4 okt. ter vergadering van HHM ingediende propositie van De Beaugij, ambassadeur van Frankrijk.
Een beslissing daarop is nog uitgesteld.

8 De ontboden ontvanger-generaal wordt de verklaring van het Kwartier Veluwe bekendgemaakt, dat het benodigde geld voor de lichting van de twaalfduizend man waarin is toegestemd, gereed ligt. Het Kwartier Nijmegen laat weten dat zijn aandeel tegen het eind van de vorige maand o.s. ook klaar zal liggen. De ontvanger-generaal moet zijn commiezen gelasten dit te innen.
Het Kwartier Zutphen weigert echter categorisch zijn aandeel daarin te betalen, onder andere vanwege de door het ingekwartierde volk van de koning van Spanje en de keizer geleden schade.
HHM zullen terugschrijven dat de verontschuldigingen van het Kwartier Zuthpen net zo min als van die van andere aanvaardbaar zijn. Het Kwartier moet conform de brief van HHM van 31 okt. het resterende deel van zijn contingent betalen, want anders worden de aldaar genoemde middelen aangewend. Het Kwartier Nijmegen zal worden meegedeeld de 11.000 gld. niet met deze som, maar met de legerlasten te verrekenen.

9 Een beslissing op de conceptbrief van de RvS aan de koning van Zweden wordt uitgesteld.

10 Otto Fermpsum verzoekt betaling van 500 gld. die door hem op 2 aug. aan kapitein Rollé - een van de kapiteins van de Zweedse troepen - is verstrekt uit de 8.000 gld. die men nog aan hofmaarschalk Valckenburch schuldig is, of om hierop beslag te laten leggen.
HHM zullen dit verzoek naar de RvS zenden met de aanbeveling erop te letten dat de 8.000 gld. niet wordt betaald voordat de suppliant is tevredengesteld.

11 HHM lezen het verzoek van verschillende sympathisanten van de geloofsgenoten te Aken [Aachen] om behoud van de neutraliteit en om een eind te maken aan de schending van geloofszaken. Dit is breder uiteengezet in een vorig rekest.
Dit verzoek gaat naar de RvS voor advies.

12 HHM bestuderen de resolutie die gisteren is genomen over de dertien compagnieën die eerder op Gelderland en Overijssel waren gerepartieerd. Een beslissing wordt uitgesteld vanwege de geringe vertegenwoordiging door gedeputeerden van Holland.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 54.