09/11/1629

09 - 11 - 1629

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief van Capelle en Oenama d.d. Wezel 3 nov./24 oktober. Zij berichten over de wijze waarop Dirck Timmerman met hulp van de luitenant van kapitein Jan Huigen zich had meester gemaakt van Ruhrort. Capelle en Oenama hadden beloofd ze in geval van een geslaagde aanval voor een kapiteinschap aan te bevelen. Verder laten ze weten tot majoor en ontvanger van de licenten en de tol aldaar een geschikt persoon te hebben aangesteld, op welbehagen van HHM.
HHM sturen deze brief voor advies naar de RvS.

2 HHM lezen een brief met berichten van resident Aissma d.d. Hamburg 17 oktober.
Deze gaat ter kennisgeving naar de RvS.

3 HHM lezen het verzoek van Willem Usselinck om door commissarissen gehoord te worden. Daarop worden Feith, Van der Dusse en Clant gecommitteerd.

4 Sommelsdijck en Walta rapporteren namens de RvS dat de Raad in aanwezigheid van Z.Exc. en graaf Ernst van Nassau in overleg is getreden over het afdanken van de na de komst van de vijand op de Veluwe gelichte troepen. Voorgesteld is daarvan enkele af te danken en andere te reduceren en onder een gezag en een reglement daar in te kwartieren waar zonder kosten voor het land in hun onderhoud kan worden voorzien. Zij voeren daarvoor mondeling enkele belangrijke voor- en tegenargumenten aan en dringen vooral aan op de prompte betaling van het benodigde geld.
HHM besluiten na beraad de RvS te verzoeken de besproken punten en argumenten op schrift te stellen, een lijst in te dienen van het af te danken of te reduceren volk en een schriftelijk advies uit te brengen.

5 Kolonel Hay wil aanblijven en voert daarvoor bij HHM verschillende redenen aan.
Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.

6 Ook het verzoek van majoor Erentreiter die vraagt om betaling van zijn compagnie van tweehonderd koppen en om voortzetting van hun dienstverband (waarbij hij zich baseert op de belofte van HHM en de RvS) gaat naar de RvS voor een advies hoe Erentreiter tevredengesteld kan worden.

7 Het verzoek van de heer van Bredero om het gouvernement van 's- Hertogenbosch wordt bij het voorgaande gevoegd om dit te zijner tijd in aanmerking te nemen.

8 Wat de vrijstelling van accijns en impost te 's- Hertogenbosch - waarom door de hertog van Bouillon is verzocht - wordt door alle provincies ingestemd. Deze is overeenkomstig de vrijdom die hij in de provincies Holland en Utrecht genoten heeft. De gedeputeerden van Holland schorten hun verklaring op tot morgen, om te vernemen welke vrijdom hun hier dan vergund was.

9 De pachters van een kwart van de konvooien en licenten verzoeken HHM te verklaren of na de generale opening alle Noordse waren, delen, balken, zwalpen, sparren, teer en dergelijke, mogen worden uitgevoerd.
Dit verzoek gaat naar de verschillende Admiraliteiten voor advies.

10 In een tweede rekest verzoeken de pachters de Admiraliteiten om betaling van hun contingent in de repartitie van de 40.000 pond die HHM hebben geordonneerd te betalen aan hun ambtenaren.
Ook dit verzoek gaat naar de Admiraliteiten om hierop maatregelen te treffen.

11 In een derde rekest vragen de pachters om hun kwart over de aan de keurvorst van Trier toegestane vrije uitvoer van vastenkost. Zij verzoeken verder in ieder geval het schip te mogen visiteren waarin de goederen zijn ingeladen.
De uitvoer is reeds geheel vrij toegestaan en dit mag men doen zonder tegenspraak van de pachters, conform de ordonnantie en de gemaakte afspraken.
Het eerste verzoek wordt afgewezen, het tweede ingewilligd.

12 HHM lezen het verzoek van Jan van Hedel met de daarbij gevoegde aanbevelingsbrieven voor een benoeming tot gerechtsbode van 's- Hertogenbosch.
Een beslissing wordt opgeschort na de verklaring van Gerestein dat dit ambt op akte van HHM en op zijn aanbeveling al aan Jan Gerritsz. is toegewezen.

13 Arnhem en Nieveen worden gecommitteerd om ten eerste de nieuwe, goedkopere verbrandingsmethode te onderzoeken van Jan Galle, die om een octrooi voor vijftig jaar verzoekt. Ten tweede moeten ze het octrooiverzoek voor 21 jaren onderzoeken van Thomas Procter, die een methode heeft ontwikkeld om van onderaf ondergelopen land droog te malen.

14 Ontvangen zijn brieven van Brunincx uit Middelburg d.d. 7 november. Hij zou het beraad van de Heren Negentien bijwonen en heeft te Vlissingen gesproken met vice-admiraal Quast. Deze lag gereed om uit te varen. Hij heeft van hem vernomen dat er geen andere oorlogsschepen te Vlissingen zouden achterblijven als het schip van kapitein Cruningen en een jacht uit Amsterdam.

15 HHM hebben ook een brief van vice-admiraal Quast zelf ontvangen, die in antwoord op de brief van HHM van 30 okt. bericht dat hij met zijn huidige schip niet langer dan een maand op zee kan blijven, omdat hij niet voor langer proviand heeft. Hij verzoekt in Engeland geld te mogen opnemen op de Admiraliteiten waaronder de schepen ressorteren. Zonder dit geld zouden ze op de kust zeker in ongerede raken en niet kunnen blijven.
HHM houden dit verzoek in overweging. Wel zal de memorie van equipagemeester Cornelis Claesz. voor advies worden opgestuurd naar de Admiraliteit te Rotterdam , te Amsterdam en in het Noorderkwartier .
HHM zullen niet reageren op de brief van Quast van 22 okt. aan Z.Exc. die gisteren is besproken.

16 Tegen de koop van twee witte valken die nu worden aangeboden voor 1.200 gld. wordt door de meeste provincies bezwaar gemaakt.

17 Secretaris Hugens dient het schriftelijke advies in van de RvS op de brieven van Marquette aan Berckel betreffende de ontruiming van de kerken in de Meierij van 's-Hertogenbosch. In overleg met Z.Exc. en graaf Ernst van Nassau en om de uitvoerig uiteengezette redenen wordt besloten zonder voorafgaande besprekingen met de ontruiming van de kerken door te gaan, zonder acht te slaan op retorsie. In plaats van de brieven te beantwoorden zou de deken van Hilvarenbeek mondeling namens HHM moeten worden aangezegd, dat HHM met deze resolutie slechts het voorbeeld van de vijand volgen.
Een beslissing wordt tot morgen opgeschort.

1 De resoluties van deze dag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 54.
2 De klerk vermeldt dat Overlander vandaag afwezig is, maar zijn naam verscheen op 29 okt. voor het laatst in de presentielijst.