16/11/1629

16 - 11 - 1629

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief met berichten van Brunincxs d.d. Middelburg 12 november.
Er wordt geen resolutie genomen.

2 Jonker Lazarus Tucher, heer van Schooten, wordt de uitvoer van drie paarden met een veulen naar vijandelijke landen toegestaan. Wel moet hij 's lands rechten betalen.

3 HHM lezen de akte van Z.Exc. d.d. 8 nov., waarin hij Johan Aelbrecht, graaf van Solms, committeert als kolonel in plaats van Grenu. Z.Exc. verzoekt HHM hem van de benodigde commissie te voorzien.
Alvorens te besluiten laten HHM de retroacta opzoeken van de aanstelling van Grenu als kolonel.

4 Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur 28 oktober. Hij schrijft onder andere dat de schepen van deze landen een tijd lang zonder konvooi of admiraalschappen vanuit Het Vlie naar Elseneur [Helsingør] zijn gekomen en ook zo uit de Sont terugkeren.
HHM zullen schrijven aan de Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier te handelen conform de order van het land, om de schepen voor ongeluk te behoeden.

5 HHM lezen het verzoek van Elisabeth Lonpers, weduwe van kapitein Dobs die gesneuveld is tijdens de opmars van de vijand op de Veluwe. Daarbij gaat een brief van de kanselier en de raden van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen om een jaarlijks levensonderhoud.
Alvorens hierover te besluiten winnen HHM het advies van de RvS in.

6 Naar aanleiding van de memorie van hofmeester Mortaigne om betaling van de 600 gld. die hem als voorschot zijn toegekend voor het onthaal van ambassadeur Herrij Veen zal president Culemborg met de ontvanger-generaal spreken en hem gelasten te betalen.

7 HHM lezen de remonstrantie van agent Van der Veecke aan HHM, ingediend namens de raad van de stad Keulen uit kracht van zijn geloofsbrieven die op 2 nov. zijn overhandigd. De raad verzoekt HHM te verklaren dat de stad en de ingezetenen voor neutraal worden gehouden, zoals voorheen. Ze moeten dit alle soldaten en legerofficieren bekendmaken.
HHM zullen alvorens te besluiten het advies van de RvS inwinnen.

8 De gedeputeerden van Holland verklaren hun advies op de uitwisseling van gevangenen waarom wordt verzocht alsmede op het subsidie voor de stad Stralsund uit te stellen tot de eerstvolgende vergadering van hun principalen .
HHM stemmen hiermee in.

9 HHM bestuderen de 18 juli aangenomen instructie voor Henderick Eck die naar Moskovië gaat. Deze zal opnieuw worden behandeld en gecorrigeerd door Huygens en Bas die eerder gedeputeerd waren, en door andere heren die zich daarvoor melden. HHM verwachten hiervan rapport.

10 HHM horen de op 9 nov. opgeschorte verklaring van de gedeputeerden van Holland naar aanleiding van het verzoek van de hertog van Bouillon om vrijdom van accijns en impost te 's- Hertogenbosch.
De gedeputeerden stemmen in met de vrijdom van alle consumptiemiddelen die HHM heffen te 's-Hertogenbosch voor de hertog en zijn huishouden gedurende zijn verblijf aldaar.

11 Graaf Willem van Nassau verzoekt om een aanstelling als gouverneur van 's-Hertogenbosch.
HHM zullen hierover te zijner tijd beslissen.

12 HHM lezen de akte van non-prejuditie waarom door de Staten van Utrecht is verzocht in verband met de rechtspraak van de RvS van twee voormalige burgemeesters en enkele burgers van de stad Amersfoort.
Een beslissing wordt door de gedeputeerden van Holland opgeschort voor ruggespraak.

13 HHM bestuderen de conceptbrief van Berckel in reactie op de brief van Merquette d.d. 23 oktober. Deze is na correctie en bekorting aangenomen. Deze brief zal naar Berckel worden opgestuurd.

14 Hans Bouwens van der Houve verzoekt betaling van verschillende gouden ketens die door hem dit jaar zijn gemaakt.
HHM ordonneren de ontvanger om de suppliant te betalen volgens de ordonnanties die door de RvS hiertoe zijn gedepêcheerd.

15 Commies Verhaer wordt binnengeroepen en serieus aangezegd 10.000 gld. te lenen ten behoeve van consul Wynant de Keyser. Daarmee kan hij zijn vrouw en kinderen uit slavernij te Algiers bevrijden. Als voorwaarde wordt gesteld dat dit bedrag wordt afgelost uit het geld van de paspoorten.
Verhaer verontschuldigt zich voor deze betaling.

16 HHM lezen het verzoek namens Olivier van der Vincken en zijn vrouw gedaan. Van der Vincken klaagt dat hij met zijn familie naar Prinsenland is gegaan op sauvegarde van de Infanta, maar desondanks te Herzele in Vlaanderen alwaar zijn goederen zijn gelegen, gevangen is genomen, zogenaamd omdat hij de sauvegarde slechts pro forma had verkregen. Van der Vincken verzoekt te schrijven aan de Infanta ter effectuering van de sauvegarde en om te bewerkstelligen dat hij zonder kosten uit de gevangenis ontslagen wordt.
Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.

17 Mr. Laureyns van der Eynde, voormalig rentmeester te 's-Hertogenbosch van de contributies over de Bommelerwaard, Maas en Waal, is met het garnizoen uit deze stad vertrokken. Hij verzoekt de capitulatie die de burgers uit die stad is toegestaan, ook voor hem te laten gelden.
Dit verzoek gaat naar de RvS voor advies.

18 Willem Willemsz. Valet, ruiter in de compagnie van de heer van Staeckenbroeck, wordt op diens verzoek het vorsterambt te Vught verleend. Daartoe wordt hem commissie gedepêcheerd. Daarop legt hij de eed af.

19 HHM lezen het verzoek van Joachim Radebant, secretaris van overste Ransou, dat wordt ondersteund door een brief van Ransou d.d. 30 sept. o.s., alsmede door een brief van Ulevelt van 6 okt., om betaling van 5.718 rijksdaalder in specie volgens de door commissaris Hartman afgegeven obligatie. Ze weigeren een andere dan een contante betaling.
Het verzoek gaat naar de RvS, om na verhoor van commissaris Hartman, hierop te adviseren.

20 Anthonij van Mourick die tijdens de belegering van 's- Hertogenbosch als conducteur van de artillerie in het leger heeft gediend, wordt op diens verzoek ter vergoeding van de schotwond die hem uit de kistenmakerstoren van de stad is toegebracht, 100 gld. toegekend. Hem zal ordonnantie worden gedepêcheerd.

21 Ontvangen is een brief met berichten van vice-admiraal Van Berchem, geschreven vanaf het schip Den Bul gelegen aan het westeinde van Texel d.d. 20 oktober.
Er wordt geen resolutie genomen.

22 Gerridt Jansz. Goetgesel, commies ter recherche te Rees, verzoekt de boeren te mogen betalen die hun paarden hebben uitgeleend om na het overgaan van Wezel daarheen enkele schepen te trekken.
Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.

23 Ter vergadering compareren de gedeputeerden naar de vergadering van de Heren Negentien van de WIC . Ze hebben HHM verteld over het succes van de terugkomst van een gedeelte van de vloot van Pater. Ook leveren ze een nadere of tweede deductie in van de schade die de Compagnie door een bestand zou lijden.

24 HHM zullen op verzoek van de pachters van een kwart van de konvooien en licenten schrijven aan de konvooimeester te 's- Hertogenbosch de commies van de pachter aldaar te behoorlijk te behandelen, deze onder te brengen op het kantoor, geen paspoorten buiten de gestelde tijd en zonder medeweten van de commies te verlenen en de uitgegeven paspoorten te nummeren met nummer 1, 2, 3 enzovoort.

25 Ter vergadering compareert commies Verhaer. Hij maakt HHM namens de RvS bekend dat de bewindhebbers van de WIC aan de RvS een memorie hebben overhandigd van alles wat zij aan het land hebben verstrekt, ook de door hun volk verrichte diensten tijdens de inval van de vijand op de Veluwe. Tevens maakt de memorie melding van de maandelijkse verstrekking van 600 pond aan kolonel Weerdenburch. Ten tweede hebben ze de soldaten ieder een maand soldij gegeven om die af te laten marcheren. Ten derde stellen zij de soldij voor de kanonniers op 15 st. dagelijks. Ten vierde willen zij een vergoeding voor de vermiste wapens. Omdat dit buiten de order en voet van het land omgaat, verzoekt de RvS HHM hierover te oordelen.
HHM verzoekt de RvS eerst een advies op te stellen.

1 Verboom wordt in de presentielijst genoemd als nieuwe aanwezige, maar hij was op 14 en 15 nov. ook al aanwezig.